PHÊ PHÁN LUẬN ĐIỆU CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH ĐÒI TÁCH RỜI CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN VỚI TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH (Kỳ I)

Kiên định chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là quan điểm, nguyên tắc, kinh nghiệm quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII đã rút ra bài học kinh nghiệm hàng đầu, đồng thời vạch rõ phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII là phải “Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh”.

Để chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng, các thế lực thù địch tung ra luận điệu sai trái, nói bừa rằng, chủ nghĩa Mác Lênin là chủ nghĩa chia rẽ và cực đoan, thiên về đấu tranh giai cấp, đối lập với tư tưởng Hồ Chí Minh là tư tưởng đề cao đoàn kết và thống nhất. Hồ Chí Minh là người theo chủ nghĩa dân tộc chứ không theo chủ nghĩa cộng sản. Hồ Chí Minh chỉ nhấn mạnh đến đoàn kết chứ không nhấn mạnh đến đấu tranh.

Luận điệu của các thế lực thù địch đòi tách rời chủ nghĩa Mác Lênin với tư tưởng Hồ Chí Minh là một thủ đoạn rất tinh vi, thâm độc. Chúng muốn hướng lái dư luận hoài nghi về  bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, gây hoang mang, dao dộng, chia rẽ sự thống nhất về chính trị, tư tưởng, tổ chức trong Đảng, làm giảm sút niềm tin trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Thực chất là các thế lực thù địch muốn phủ nhận cả nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, tách rời độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, muốn Việt Nam thay đổi chế độ chính trị, thực hiện đa nguyên, đa đảng, từ bỏ mục tiêu và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Từ sự tách biệt, đối lập chủ nghĩa Mác Lênin với tư tưởng Hồ Chí Minh để đi đến phủ nhận toàn bộ nền tảng tư tưởng của Đảng, phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng là luận điệu sai lầm cả về quan điểm và phương pháp, cả về lịch sử và lôgic.

Về quan điểm tư tưởng, chính trị, luận điệu đòi tách rời chủ nghĩa Mác Lênin với tư tưởng Hồ Chí Minh của các thế lực thù địch thể hiện rõ quan điểm thù địch, đi ngược lập trường, quan điểm, lợi ích của giai cấp công nhân, lợi ích của cách mạng và lợi ích của dân tộc Việt Nam. Mưu đồ thâm hiểm mà chúng nhằm tới là xuyên tạc, phủ nhận và hạ bệ cả chủ nghĩa Mác Lênin và cả tư tưởng Hồ Chí Minh. Đối với chủ nghĩa Mác Lênin, các thế lực thù địch tung ra luận điệu rằng chủ nghĩa đó đã lỗi thời, không còn phù hợp với thời đại khoa học công nghệ, không phù hợp với văn hóa và thực tiễn Việt Nam. Chúng nói xằng rằng, chủ nghĩa Mác soi rọi đến đâu, lui tàn đến đấy. Chủ nghĩa Mác là một sai lầm tạm thời của nhân loại, nó đã chết trên quê hương C.Mác, chết ở châu lục mà C.Mác sinh ra nhưng ở một đất nước nghèo đói xa lạ, người ta cố thổi hồn vào nó, hà hơi cho nó những mong nó sống lại. Đó là một điều không tưởng. Đối với tư tưởng Hồ Chí Minh, các thế lực thù địch cũng cố tình xuyên tạc, nói xấu thân thế, sự nghiệp của Người, tấn công trực diện tư tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Một mặt hạ thấp tư tưởng Hồ Chí Minh, cho rằng Người chỉ nhắc lại tư tưởng của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin chứ không có tư tưởng riêng, và tư tưởng Hồ Chí Minh không trở thành một hệ thống hoàn chỉnh, Hồ Chí Minh du nhập chủ nghĩa Mác Lênin vào Việt Nam là một sai lầm lịch sử. Mặt khác, chúng đề cao, tuyệt đối hóa tư tưởng Hồ Chí Minh, cho rằng, chỉ có tư tưởng độc lập dân tộc của Hồ Chí Minh mới phù hợp với văn hóa và thực tiễn Việt Nam. Vì thế, Đảng nên từ bỏ chủ nghĩa Mác – Lênin, chỉ lấy tư tưởng Hồ Chí Minh làm cơ sở xây dựng lý luận.

Về phương pháp, tách rời chủ nghĩa Mác Lênin với tư tưởng Hồ Chí Minh là phương pháp nhận thức phiến diện, siêu hình, phi lôgic và lịch sử, không khoa học. Tư tưởng Hồ Chí Minh thống nhất với chủ nghĩa Mác – Lênin ở bản chất cách mạng và khoa học, ở lý tưởng và mục tiêu nhân văn vì con người, vì giải phóng giai cấp, dân tộc và nhân loại.

Chủ nghĩa Mác Lênin là khoa học về những quy luật phát triển chung nhất của tự nhiên, của xã hội và của tư duy, về cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động chống lại mọi sự áp bức, bất công; về xây dựng xã hội cộng sản chủ nghĩa. Chủ nghĩa Mác Lênin ra đời trên mảnh đất hiện thực là thực tiễn đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân, lực lượng xã hội đại biểu cho phương thức sản xuất tiên tiến nhất của lịch sử phát triển nền sản xuất vật chất của nhân loại. Chủ nghĩa Mác Lênin là sự tổng hòa từ nhiều nguồn tri thức của loài người, thu nhận tinh túy từ các tư tưởng tiến bộ, đồng thời không ngừng được bổ sung, hoàn bị bằng những kinh nghiệm từ thực tiễn lịch sử được khái quát lên tầm lý luận. Sự hình thành và phát triển của chủ nghĩa Mác Lênin không nhằm mục đích tự thân mà nhằm đấu tranh để cải tạo thế giới, hướng đến giá trị nhân văn cao cả là giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội, giải phóng con người. Chủ nghĩa Mác – Lênin lấy giai cấp công nhân làm vũ khí “vật chất”, đồng thời giai cấp công nhân lấy Chủ nghĩa Mác – Lênin làm vũ khí “tinh thần”.

Về lịch sử, tư tưởng Hồ Chí Minh có nguồn gốc từ văn hóa dân tộc, tinh hoa văn hóa nhân loại mà đỉnh cao là chủ nghĩa Mác – Lênin. Chủ nghĩa Mác – Lênin là nguồn gốc lý luận của tư tưởng Hồ Chí Minh. Về  lôgic, tư tưởng Hồ Chí Minh kế thừa, phát triển, làm phong phú, sâu sắc chủ nghĩa Mác – Lênin.

Tư tưởng Hồ Chí Minh kế thừa và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin vào điều kiện cụ thể Việt Nam, là toàn bộ chiến lược từng bước đưa cách mạng Việt Nam từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân lên cách mạng xã hội chủ nghĩa. Là ngọn cờ tư tưởng và kim chỉ nam dẫn dắt sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Ngay từ năm 1927, trong tác phẩm “Đường kách mệnh” viết ở trang đầu tiên, Hồ Chí Minh đã trích lời của V.I.Lênin: Không có lý luận cách mệnh, thì không có cách mệnh vận động… chỉ có theo lý luận cách mệnh tiên phong Đảng cách mệnh mới làm nổi trách nhiệm cách mệnh tiên phong. Hồ Chí Minh đã nêu bật tầm quan trọng của chủ nghĩa Mác – Lênin đối với Đảng: “ Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam. Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lê nin”. Với Hồ Chí Minh, chủ nghĩa Mác – Lênin là “cái cẩm nang thần kỳ”, “cái la bàn”, “trí khôn” của Đảng ta. Nó là “vũ khí tinh thần” của giai cấp công nhân, là kim chỉ nam cho hành động cách mạng. Đảng Cộng sản Việt Nam lấy Chủ nghĩa Mác – Lênin “làm cốt” là sự khái quát cô đọng, súc tích và đặc sắc của Hồ Chí Minh về giá trị, sức sống của chủ nghĩa Mác – Lênin với vai trò là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.