PHÊ PHÁN LUẬN ĐIỆU CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH ĐÒI TÁCH RỜI CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN VỚI TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH (Kỳ II)

Như vậy, về bản chất, lịch sử và lôgic, tư tưởng Hồ Chí Minh thống nhất với chủ nghĩa Mác Lênin. Chủ nghĩa Mác Lênin là nguồn gốc lý luận của tư tưởng Hồ Chí Minh. Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự kế thừa trung thành và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào thực tiễn Việt Nam, góp phần bổ sung, phát triển, làm phong phú chủ nghĩa Mác Lênin. Chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và của cách mạng Việt Nam.

Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định: Đảng lấy chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động. Nền tảng tư tưởng vững chắc, khoa học và cách mạng đó chỉ đạo nhận thức, tư duy và phương hướng hành động đúng đắn cho Đảng ta, trang bị cho Đảng vũ khí tư tưởng để làm tròn vai trò tiên phong lãnh đạo cách mạng. Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện sứ mệnh lãnh đạo cách mạng, lãnh đạo xã hội bằng cương lĩnh, đường lối chính trị. Cương lĩnh, đường lối của Đảng là hệ thống những chủ trương, chính sách mang tầm chiến lược, sách lược được khái quát từ thực tiễn trên cơ sở quán triệt và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện cụ thể của các thời kỳ cách mạng Việt Nam, đáp ứng yêu cầu và soi sáng cho thực tiễn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thực tiễn lịch sử cách mạng Việt Nam đã chứng minh, từ khi được soi sáng, dẫn đường bởi chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, có Đảng tiên phong của giai cấp công nhân lãnh đạo, cách mạng Việt Nam mới khắc phục được cuộc khủng hoảng về đường lối và lực lượng lãnh đạo cách mạng, đưa đất nước phát triển phù hợp xu hướng thời đại; giành từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, không những là cơ sở tư tưởng, lý luận cho sự ra đời của Đảng, mà còn là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và của cách mạng Việt Nam. Là nền tảng tư tưởng, Chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh chỉ đạo tư duy, nhận thức. Thành công của sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước trước hết là thành công của đổi mới tư duy với nguyên tắc xuất phát từ thực tiễn, trung thành và sáng tạo. Là kim chỉ nam, Chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh chỉ đạo phương hướng hành động, giúp cho Đảng dám nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, tôn trọng và hành động theo quy luật khách quan, lấy dân làm gốc, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Hiện nay, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ cùng với sự phát triển bùng nổ của mạng Internet, các mạng xã hội toàn cầu và những vấn đề nảy sinh từ mặt trái của kinh tế thị trường; các thế lực thù địch, phản động có những chiêu thức, thủ đoạn mới chống phá Đảng, Nhà nước, công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong bối cảnh phức tạp của tình hình thời cuộc và yêu cầu, nhiệm vụ mới của sự nghiệp cách mạng, Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên cần kiên định chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Nếu không kiên định lập trường, quan điểm, phương pháp của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh sẽ không thể thống nhất ý chí và hành động trong Đảng. Nếu không nắm được bản chất khoa học và cách mạng, không nắm chắc nội dung cơ bản, cốt lõi của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thì khó lý giải đúng, trúng, thuyết phục những vấn đề do thực tiễn cuộc sống đặt ra. Do đó, cũng không có cơ sở khoa học chắc chắn nhất để đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đòi tách rời chủ nghĩa Mác Lênin với tư tưởng Hồ Chí Minh. Chỉ trên cơ sở nắm vững bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng và mỗi cán bộ đảng viên mới có phương pháp luận sắc bén để vận dụng đúng đắn, sáng tạo vào giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra đối với đất nước và ở từng cấp, từng ngành, từng địa phương.

Trong công tác xây dựng Đảng, các tổ chức Đảng và mỗi cán bộ Đảng viên cần tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị khóa XII.. Nắm chắc mục tiêu, quan điểm: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng. Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của  công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng , toàn quân, toàn dân”. Các cấp ủy Đảng cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tạo ra sự chuyển biến mới về chất lượng, hiệu quả việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần chỉ thị 05TW của Bộ Chính trị. Công tác nghiên cứu lý luận cần tiếp tục khẳng định và cụ thể hóa những nguyên lý cơ bản, các giá trị bền vững phù hợp với thực tiễn Việt Nam của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Các thế lực thù địch tung ra luận điệu đòi tách rời chủ nghĩa Mác – Lênin với tư tưởng Hồ Chí Minh là nhằm bóp méo, xuyên tạc, phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng, phá hoại công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Vì vậy, việc kiên định chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nội dung cơ bản, hệ trọng, là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.