Tin yêu, một lòng theo Đảng, Bác Hồ, Cách mạng Việt Nam nhất định thành công

Phương Duy

(http://nguyenba2510.blogspot.com/)

Một trong những vấn đề cấp bách hiện nay đối với mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng; đối với mỗi quần chúng của Đảng là phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần làm cho Đại hội XII của Đảng thành công tốt đẹp và sớm đưa Nghị quyết của Đại hội XII vào cuộc sống. Vì vậy, chúng ta phải làm việc hết sức mình, làm việc bằng cả trái tim, khối óc và bầu nhiệt huyết cách mạng, bằng ý thức tinh thần trách nhiệm, nghị lực và những hành động thiết thực, cụ thể, thật hiệu quả để xây dựng và bảo vệ Đảng, không được để các thế lực thù địch và bọn cơ hội chính trị phá hoại Đảng, làm cho Đảng bị tổn thương, bị chia rẽ thành bè phái hoặc hình thành các phe nhóm, mất sức chiến đấu. Do đó, trong bất luận điều kiện hoàn cảnh nào, mỗi cán bộ, đảng viên phải thường xuyên, nghiêm túc thực hiện phê bình và tự phê bình, thường xuyên củng cố sự đoàn kết, nhất trí cao trong Đảng, giữ cho Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh và mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng phải thật sự trung thực, gương mẫu về tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống; thực hiện tốt những điều quy định đảng viên không được làm; lấy lời căn dặn của Bác Hồ trong Di chúc làm phương châm hành động cách mạng: cán bộ, đảng viên phải giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng như “giữ gìn con ngươi của mắt mình”.

Vấn đề nóng hổi hiện nay là chọn nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp, nhất là nhân sự Đại hội XII của Đảng. Phải hết sức cẩn trọng, sáng suốt, thực hiện tốt chủ trương, quan điểm của Đảng về vấn đề này. Trong công tác chọn lọc, giới thiệu nhân sự cần thực hiện đúng quy trình, tiêu chuẩn cán bộ mà Đồng chí Tổng Bí thư của Đảng đã khẳng định tại Hội nghị Trung ương 11, khóa XI vừa qua; trong đó đặc biệt chú trọng công tác nghiên cứu con người, phẩm chất và năng lực; tìm những cán bộ có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của Nhân dân; có phẩm chất và năng lực lãnh đạo, quản lý tốt, có uy tín cao; có lòng nhân hậu, có tri thức khoa học, kỹ thuật…tốt; tức là phải có đủ đức, có đủ tài để giao những trọng trách đặc biệt quan trọng mà Đảng và Nhân dân tin cậy, phó thác; họ sẽ đảm đương, gánh vác.

Nhận thức đúng và vận dụng sáng tạo luận thuyết của V.I. Lênin về xây dựng đảng mácxít kiểu mới trong bối cảnh tình hình hiện nay ở nước ta có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với cách mạng Việt Nam; đặc biệt là đối với việc nghiên cứu, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI về một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay; suy ngẫm về những điều V.I. Lênin căn dặn đối với việc xây dựng đảng mácxít kiểu mới của giai cấp công nhân, thiết nghĩ, mỗi cán bộ, đảng viên cần đẩy mạnh nghiên cứu, học tập, quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo những di huấn của V.I. Lênin về xây dựng đảng cầm quyền trong sạch vững mạnh. Đó là những bài học kinh nghiệm quý báu đến nay vẫn còn nguyên giá trị cả về lý luận và thực tiễn.

Kể từ sau khi Hiến pháp năm 2013 có hiệu lực, chúng ta đang khẩn trương chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng thành công, tiến tới bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp và Quốc hội khóa XIV, trong các đợt sinh hoạt chính trị này, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đều sôi nổi thảo luận các vấn đề quốc kế, dân sinh; đặc biệt có nhiều nội dung liên quan đến con đường đi tới, vận mệnh quốc gia, dân tộc, đến Đảng, Nhà nước, Nhân dân và Quân đội ta; hai trong các vấn đề đó là nền tảng tư tưởng và vai trò lãnh đạo của Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Các thế lực thù địch đang cố tình sử dụng chiến lược “diễn biến hòa bình”, chống phá ta quyết liệt cả hai vấn đề nêu trên. Điều cũng có nghĩa là chúng đã và đang run sợ trước sức mạnh đoàn kết, thống nhất của nền tảng tư tưởng và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; niềm tin và sự lựa chọn đúng đắn con đường đi tới của chúng ta.

 Hãy vững tin vào mục tiêu, lý tưởng, con đường đã lựa chọn; tuyệt đối không thể mắc mưu kẻ thù, không để rối loạn, sai lầm về đường lối chính trị, kiên quyết đập tan mọi mưu đồ gây rối, phá vỡ sự thống nhất nền tảng tư tưởng trong Đảng, Nhà nước và trong xã hội ta. Sự nghiệp của chúng ta do chúng ta quyết định, không có thế lực thù địch nào có thể cản bước, ngăn đường. Kiên định và bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và sự lãnh đạo của Đảng là lòng tin, niềm tự hào và trách nhiệm thiêng liêng của mỗi cán bộ, đảng viên, của mỗi công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chúng ta cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn giá trị và ý nghĩa những luận điểm của V.I. Lênin đối với cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng ta hiện nay, nhất là cuộc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên nhằm xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh, luôn luôn xứng đáng là một đảng “đạo đức”, một đảng “văn minh”; là nhân tố lãnh đạo đóng vai trò quyết định thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong bối cảnh tình hình mới./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

11 thoughts on “Tin yêu, một lòng theo Đảng, Bác Hồ, Cách mạng Việt Nam nhất định thành công

 • 25 Tháng Mười, 2015 at 9:09 sáng
  Permalink

  Rất đồng tình với Phương Duy. Thành tựu cách mạng Việt Nam có được từ khi có sự lãnh đạo của Đảng CSVN, đã cho thấy vị trí, vai trò và những cống hiến của Đảng CSVN với dân tộc. Là những người dân Việt Nam, chúng tôi xin bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với Đảng, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tin tưởng vào thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Chúc Đại hội lần thứ XII của Đảng thành công tốt đẹp.

  Reply
 • 26 Tháng Mười, 2015 at 4:12 chiều
  Permalink

  Sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta tuy còn phải trải qua nhiều khó khăn gian khổ, song nhất định thắng lợi vì đó là con đường đúng đắn qua sự lựa chọn khắt khe của lịch sử dân tộc, phù hợp với xu thế thời đại. Hãy vững tin vào mục tiêu, lý tưởng, con đường đã lựa chọn; tuyệt đối không thể mắc mưu kẻ thù, không để rối loạn, sai lầm về đường lối chính trị, kiên quyết đập tan mọi mưu đồ gây rối, phá vỡ sự thống nhất nền tảng tư tưởng trong Đảng, Nhà nước và trong xã hội ta. Sự nghiệp của chúng ta do chúng ta quyết định, không có thế lực thù địch nào có thể cản bước, ngăn đường.

  Reply
 • 27 Tháng Mười, 2015 at 8:45 sáng
  Permalink

  Không có Đảng cách mạng thì không thể có cách mạng vận động. Lịch sử hơn 85 năm qua của cách mạng Việt Nam khẳng định chân lý, Đảng cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định cho mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
  Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Chủ tịch Hồ Chí Minh và Người đã làm rạng rõ dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta, với mong muốn, mong muốn tột bấc là: đất nước ta được hòa bình, nhân dân ta ai cũng có cơm no, áo mặc, ai cũng được học hành. Những mong muốn, tư tưởng của Người trong suốt chặng đường cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã được Đảng ta vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào trong thực tiễn cách mạng Việt Nam vì mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công băng, văn minh
  Hiện nay, Đảng ta đã và đang tiến hàn Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XII của Đảng, một tương lai mới của dân tộc đang rộng mở, Với niềm tin với Đảng, với Bác Hồ kính yêu, chúng ta càng tin vào tương lai, vào sự thành công của cách mạng Việt Nam

  Reply
 • 27 Tháng Mười, 2015 at 10:38 sáng
  Permalink

  Hơn 85 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện, sự nghiệp cách mạng của giai cấp công nhân, nhân dân và dân tộc Việt Nam đã giành được những thắng lợi vĩ đại, có ý nghĩa lịch sử và thời đại. Dân tộc Việt Nam đã tiến những bước dài chưa từng có trong lịch sử. Thực tiễn cách mạng Việt Nam từ khi có Đảng đã chứng minh, sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố hàng đầu, quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
  Hướng tới Đại hội XII, trước sự chống phá “điên cuồng” với nhiều âm mưu thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta phải luôn giữ vững niềm tin son sắt vào Đảng, chủ động ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại những âm mưu đó. Đoàn kết, tin yêu, một lòng theo Đảng, Bác, cách mạng Việt Nam nhất định thắng lợi!

  Reply
 • 28 Tháng Mười, 2015 at 10:15 sáng
  Permalink

  Rất đồng tình với mọi người, tư tưởng Hồ Chí Minh vô địch, Đảng Cộng sản Việt Nam muôn năm, cách mạng Việt nam nhất định thắng lợi, những khó khăn trước mắt chỉ là tạm thời, CNXH mới là cái đích cuối cùng của loài người tiến bộ. nhất định Đảng ta sẽ chèo lái con thuyền cách mạng đi đến bến bờ thắng lợi, nhất định là như vậy.

  Reply
 • 2 Tháng Mười Một, 2015 at 7:55 sáng
  Permalink

  Đảng ta ra đời, đánh dấu bước ngoặt quan trọng của cách mạng Việt Nam. Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta giành được những thắng lợi vĩ đại: Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945, thành lập nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà; thắng lợi của các cuộc kháng chiến oanh liệt để giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc; thắng lợi của sự nghiệp đổi mới và từng bước đưa đất nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Vì vậy, sự lành đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Trước sự chống phá của các thế lực thù địch trước thềm đại hội XII, chúng ta phải nêu cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh chống mọi luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch

  Reply
 • 7 Tháng Mười Một, 2015 at 8:19 sáng
  Permalink

  thành tựu mà đất nước ta đã đạt được trong suốt 85 năm qua, là một minh chứng hùng hồn rằng, đường lối lãnh đạo của Đảng là hoàn toàn đúng đắn, sáng tạo. thành tựu đó làm cho nhân dân vô cùng vui mừng, phấn khởi, tin tưởng và ủng hộ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trước tình hình thế giới, khu vực và trong nước có những diễn biến mới, các thế lực thù địch đang điên cuồng chống phá Đảng, chống phá sự nghiệp cách mạng của nước ta, chúng ta phải nêu cao tinh thần cảnh giác đạp tan mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, tin yêu, một lòng theo Đảng, ủng hộ sự lãnh đạo của Đảng thì cách mạng Việt Nam nhất định thành công.

  Reply
 • 26 Tháng Mười Một, 2015 at 12:13 sáng
  Permalink

  Hễ là người Việt Nam khi nhắc tới Bác – Chủ tịch Hồ Chí Minh thì ai ai cũng có những xúc cảm thiêng liêng, mãnh liệt, kính yêu vô bờ dù chưa từng được gặp Bác. Hay nói cách khác, lòng tin yêu, sự kính trọng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nằm trong tiềm thức của dân tộc và con người Việt Nam. Không gì có thể phá hủy đi tình cảm thiêng liêng ấy và nó cũng sẽ mãi trường tồn cùng thời gian. Cho nên, thiết nghĩ, những tiếng “rú” vô vọng, lạc lõng của những kẻ “vô loài” nhằm hạ bệ, bôi nhọ, xuyên tạc Hồ Chí Minh sẽ không đạt được mục đích của chúng mà càng làm cho nhân dân ta, dân tộc ta có trách nhiệm hơn trong bảo vệ hình ảnh, vĩ nhân, biểu tượng của dân tộc – Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngược lại, cái kết của những kẻ “vô loài” ấy chỉ là những lời phỉ báng, nguyền rủa mà thôi.

  Reply
 • 1 Tháng Mười Hai, 2015 at 12:35 sáng
  Permalink

  hơn 85 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, dân tộc ta đã đứng lên đánh đưởi quân xâm lược giành lại hòa bình độc lập, non sông thu về một mối, đời sống người dân ngày càng được nâng lên, nhân dân vui sướng phấn khởi trước những thành tựu mà cách mạng Việt Nam đã giành được trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng. Những năm qua Đảng không ngừng tự chỉnh đốn tự đổi mới để xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của nhân dân, đưa con thuyền cách mạng Việt Nam đến bén bờ thành công. Thành tựu đó là minh chứng hùng hồn khẳng định sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ là nhân tố quyết định cho thắng lợi của cách mạng việt Nam. Vả tin chắc rằng Tin yêu, một lòng theo Đảng, Bác Hồ, Cách mạng Việt Nam nhất định thành công.

  Reply
 • 30 Tháng Mười Hai, 2015 at 8:31 sáng
  Permalink

  cả cuộc đời Chủ tịch Hồ CHí Minh luôn phấn đấu, hy sinh cho dân cho nước, không chỉ mong muốn cho toàn thể nhân dân Việt Nam mà còn mong muốn tất cả mọi người dân lương thiện trên thế giới được tự do “tự do cho mỗi đời nô lệ, sữa để em thơ, lụa tặng già”. Nên nếu là người có ý thức có lương tâm thì chắc chắn rằng ai ai cũng sẽ có lòng tin yêu và kính trọng Người. Còn phủ nhận công lao của Người thì chắc chắn chỉ có những kẻ bất lương “vô loài” thì mới dám làm vậy. Mà đã là bất lương, “vô loài” thì có gầm rú thế nào đi nữa thì cũng chẳng có ai tin đâu. Vì sự kính trọng và tin yêu Chủ tịch Hồ CHí Minh đã được khắc sâu trong tiềm thức của dân tộc và nhân dân Việt Nam rồi.

  Reply
 • 4 Tháng Một, 2016 at 10:05 sáng
  Permalink

  Chủ nghĩa xã hội hiện thực đã chứng minh được tính tiến bộ, ưu việt của nó ở Liên Xô, Đông Âu trước đây, thể hiện bằng những tiến bộ khoa học kỹ thuật, tiêu biểu như cơ khí hóa, điện khí hóa, đưa con người vào vũ trụ… mà đến nước Mỹ cũng phải ghanh tị, và buộc lòng phải “làm giả” cảnh quay phim về phi hành gia người Mỹ “đổ bộ lên mặt trăng”, ngay trên phim trường ở trái đất – sự giả dối này của người Mỹ đã bị bóc mẽ bới chính người trong cuộc và những phân tích của các nhà khoa học về sự phi lý từ các hình ảnh “đổ bộ lên mặt trăng” mà người Mỹ đã tạo dựng – người Mỹ muốn lòe bịp thế giới rằng trình độ khoa học kỹ thuật nói chung, trình độ chinh phục vũ trụ của họ cũng không hề kém “đối thủ xã hội chủ nghĩa” của họ.
  Tuy nhiên, chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên Xô, Đông Âu đã sụp đổ, đó là sự sụp đổ của một mô hình chủ nghĩa xã hội cụ thể với đường lối lãnh đạo sai lầm và một nguyên nhân quan trọng nữa là do sự phản bội của tổng thống Goócbachốp… Sự sụp đổ này không đồng nghĩa với việc các mô hình chủ nghĩa xã hội khác cũng sẽ sụp đổ.
  Và hiện nay, chủ nghĩa xã hội hiện thực đang chứng minh những thành tựu to lớn của nó ở Việt Nam, Trung Quốc… điều mà cả thế giới đã chứng kiến và thừa nhận.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.