TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ “ĐẢNG KHÔNG PHẢI LÀ TỔ CHỨC ĐỂ LÀM QUAN PHÁT TÀI” (Kỳ II)

Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về “Đảng không phải là tổ chức để làm quan phát tài”, những năm qua các tổ chức đảng, cán bộ đảng viên trong toàn Đảng đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện nâng cao năng lực, đạo đức, sức chiến đấu đáp ứng yêu cầu đặt ra. Những thành tựu trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là thành tựu gần 35 năm đổi mới đất nước có nguyên nhân quan trọng từ vai trò lãnh đạo của Đảng, cũng như vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng đã được phát huy cao độ. Tuy nhiên, nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, vẫn còn một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên không làm tròn trọng trách người “công bộc” (đầy tớ) của nhân dân, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” đã chỉ rõ: Nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó có người đứng đầu chưa thể hiện tính tiên phong, gương mẫu; còn biểu hiện quan liêu, cửa quyền, chưa thực sự sâu sát thực tế, cơ sở… Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi, có mặt, có bộ phận còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn nghiêm trọng, tập trung vào số đảng viên có chức vụ trong bộ máy nhà nước. Đồng thời, Nghị quyết cũng chỉ ra 9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị; 9 biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống; 9 biểu hiện về “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 7, khóa XII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nêu rõ: Một số cán bộ lãnh đạo, quản lý, trong đó có cả cán bộ cấp chiến lược uy tín thấp, năng lực, phẩm chất chưa ngang tầm nhiệm vụ; thiếu gương mẫu, chưa thật sự gắn bó mật thiết với nhân dân; vướng vào tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm. Không ít cán bộ, quản lý doanh nghiệp thiếu ý chí tu dưỡng, rèn luyện, thậm chí lợi dụng sơ hở, cố ý làm trái, trục lợi, làm thất thoát vốn, tài sản nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng. Tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy tuổi, chạy quy hoạch, chạy luân chuyển, chạy bằng cấp, chạy tội… chậm được ngăn chặn và đẩy lùi.

Có nhiều nguyên nhân cả khách quan, chủ quan dẫn đến những hạn chế nêu trên, song nguyên nhân chủ quan từ công tác giáo dục, quản lý, rèn luyện đảng viên của một số tổ chức đảng còn hạn chế; việc tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, nhất là việc quán triệt, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó có tư tưởng về “Đảng không phải là tổ chức để làm quan phát tài” của một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu thường xuyên, tích cực, hiệu quả chưa cao.

Bởi vậy, quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh “Đảng không phải là tổ chức để làm quan phát tài” trong giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức trong điều kiện hiện nay, cần tiến hành đồng bộ, hiệu quả nhiều giải pháp, trong đó tập trung thực hiện tốt một số giải pháp chủ yếu sau:

Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung, tư tưởng Hồ Chí Minh về “Đảng không phải là tổ chức để làm quan phát tài” nói riêng và đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên; nâng cao nhận thức, làm cho mọi cán bộ, đảng viên hiểu rõ về mục đích, lợi ích của Đảng của dân tộc và của Nhân dân là thống nhất, ngoài lợi ích của dân tộc của Nhân dân, Đảng ta không có lợi ích nào khác. Trên cơ sở đó, mỗi cán bộ, đảng viên xác định đúng đắn trọng trách của mình đối với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân.

Thứ hai, mỗi cán bộ, đảng viên phải không ngừng nỗ lực cố gắng tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn tư cách, đạo đức cách mạng của người cán bộ, đảng viên; hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; luôn đặt lợi ích của Đảng, đất nước và Nhân dân lên trên lợi ích cá nhân.

Thứ ba, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.

Thứ tư, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tiêu cực, phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng của Đảng.

Thứ năm, quản lý chặt chẽ tư tưởng và các mối quan hệ của cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm quy trình công tác cán bộ từ việc lựa chọn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá và sử dụng cán bộ; kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng Đảng với xây dựng đội ngũ cán bộ; đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, đồng thời phát huy tốt vai trò của quần chúng trong nhận xét, đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên hàng năm; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và có biện pháp xử lý kịp thời những đảng viên, cán bộ vi phạm Điều lệ Đảng, pháp luật nhà nước, kỷ luật Quân đội, góp phần xây dựng Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

4 thoughts on “TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ “ĐẢNG KHÔNG PHẢI LÀ TỔ CHỨC ĐỂ LÀM QUAN PHÁT TÀI” (Kỳ II)

 • 25 Tháng Năm, 2020 at 12:41 chiều
  Permalink

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về “Đảng không phải là tổ chức để làm quan phát tài”, những năm qua đã được các tổ chức đảng, cán bộ đảng viên trong toàn Đảng quán triệt và không ngừng nỗ lực, phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện nâng cao năng lực, đạo đức, sức chiến đấu đáp ứng yêu cầu đặt ra.

  Reply
 • 25 Tháng Năm, 2020 at 12:43 chiều
  Permalink

  Công tác quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh “Đảng không phải là tổ chức để làm quan phát tài” trong giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức trong điều kiện hiện nay, cần tiến hành đồng bộ, hiệu quả nhiều với nhiều giải pháp.

  Reply
 • 25 Tháng Năm, 2020 at 12:45 chiều
  Permalink

  Để thực hiện tốt tư tưởng Hồ Chí Minh về “Đảng không phải là tổ chức để làm quan phát tài”, cần phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và có biện pháp xử lý kịp thời những đảng viên, cán bộ vi phạm Điều lệ Đảng, pháp luật nhà nước, kỷ luật Quân đội, góp phần xây dựng Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

  Reply
 • Pingback:TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ “ĐẢNG KHÔNG PHẢI LÀ TỔ CHỨC ĐỂ LÀM QUAN PHÁT TÀI” (Kỳ II) |

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.