CẢNH GIÁC VỚI ÂM MƯU PHỦ NHẬN THÀNH QUẢ CÁCH MẠNG, KÍCH ĐỘNG VÀ CHIA RẼ KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC

Trước sự thối nát, lỗi thời của chế độ phong kiến và sự xâm lược cai trị của thực dân Pháp khiến dân tộc ta mất quyền độc lập, nhân dân ta phải chịu cảnh nước mất, nhà tan, “một cổ hai tròng”. Đến năm 1940, phát xít Nhật xâm lăng vào Đông Dương và Việt Nam, nhân dân ta lại phải chịu hai tầng xiềng xích, bóc lột… Không chịu khuất phục trước sự xâm lược, xâm lăng, cai trị của chúng, nhân dân ta đã vùng lên đấu tranh giành quyền độc lập dân tộc và cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, mà đỉnh cao là thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 1954 và đại thắng mùa xuân năm 1975 thống nhất đất nước, non sông thu về một mối. Đây là những mốc son lịch sử vĩ đại của dân tộc Việt Nam thời hiện đại. Vậy mà ngày 17/5/2021 trên Bureau CTM Media – Âu Châu một kẻ xưng danh VietTuSaiGon có bài viết “Cách mạng, đâu là điểm cuối” nhằm cố tình xuyên tạc, phủ nhận những thành quả vĩ đại ấy của dân tộc ta.

Thứ nhất, VietTuSaiGon cho rằng: “Một cuộc cách mạng thành công, bao giờ cũng là điểm đầu cho một cuộc cách mạng khác… Và đương nhiên, cuộc cách mạng có tính sắt máu này lại có quá nhiều vấn đề đặt ra một sứ mệnh mới cho tương tai”. Đây là những luận điệu xuyên tạc trắng trợn của những kẻ thiếu lương tri… quên đi “vết nhơ” của lịch sử dân tộc ta đã phải chịu cảnh nô lệ, lầm than, nhằm hướng lái con thuyền cách mạng nước ta theo quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản, là thủ đoạn không mới, nhưng vô cùng thâm độc. Bởi vì sự thật là ngay từ khi ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định rõ tôn chỉ, mục đích rõ ràng cho cách mạng Việt nam đó là “làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản”. Mục tiêu của Cách mạng Tháng Tám “là giành lại hòa bình, thống nhất, độc lập và dân chủ cho Tổ quốc ta, cho nhân dân ta”. Nghĩa là, đánh đổ đế quốc Pháp, Nhật và bọn phong kiến tay sai, giành độc lập dân tộc hoàn toàn, độc lập dân tộc thực sự để đi đến xây dựng một xã hội hoàn toàn ấm no, tự do, hạnh phúc – chế độ xã hội chủ nghĩa. Sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, ngày 2-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, đưa nhân dân ta từ kiếp nô lệ, bị bóc lột lên địa vị làm chủ nhà nước, làm chủ xã hội. Đồng thời, đưa cách mạng Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới độc lập dân tộc. Thành quả ấy đã giải quyết được vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam – vấn đề chính quyền của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Đây là điều kiện tiên quyết để nhân dân ta tiến hành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Hiện nay, trước những biến đổi nhanh chóng của tình hình thế giới, khu vực, mỗi quốc gia – dân tộc đều có những chiến lược, sách lược nhất định nhằm bảo đảm tối cao lợi ích quốc gia – dân tộc. Đảng ta chủ trương phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân làm động lực chủ yếu để phát triển đất nước; độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là mục tiêu tối thượng, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; phấn đấu “sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân…; nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới” chứ không như VietTuSaiGon đang rêu rao, tuyên truyền, nhằm thực hiện mưu đồ xuyên tạc, chống phá, phủ nhận thành quả của cách mạng Việt Nam.

Thứ hai, VietTuSaiGon đã lợi dụng, khoét sâu những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện chủ trương, chính sách và thực thi pháp luật, nhất là lợi dụng việc Đảng đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham ô, tham nhũng và sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên để xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; công kích Đảng, xuyên tạc lịch sử, bịa đặt, vu cáo một cách trắng trợn. Y rêu rao rằng “Nhìn bề ngoài thì kinh tế Việt Nam phát triển, rất phát triển, nhưng nhìn sâu vào trong nền kinh tế này, người ta mới giật mình nhận ra rằng trong một nền kinh tế phát triển, tiền bạc người ta rủng rẻng nhưng nó được xây dựng từ tư duy trộm cắp thì hỡi ôi, đây là một sự tai hại quá lớn”. Đây là luận điệu cố tình đổi trắng, thay đen, xuyên tạc, bóp méo bản chất, tính chất và thành tựu to lớn của sự nghiệp đổi mới đất nước. Vì thực tế, qua 35 năm thực hiện đường lối đổi mới quy mô, trình độ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước ta được nâng lên rõ rệt, đặc biệt là trong đại dịch Covid-19, Việt Nam là một trong những quốc gia hiếm hoi duy trì được tăng trưởng dương, được cả thế giới công nhận và nể phục….. Hiện nay quy mô nền kinh tế ước đạt khoảng 343 tỷ USD, đứng trong top 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới và đứng thứ tư ASEAN. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

Tóm lại, những lời lẽ trong bài viết của VietTuSaiGon  nhằm xuyên tạc, gây hoài nghi trong nhân dân, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kích động nhân dân biểu tình gây rối an ninh, chính trị, tập dượt cho “cách mạng màu”, “cách mạng đường phố” để nuôi ảo tưởng lật đổ Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà thôi. Do đó chúng ta phải nâng cao cảnh giác để nhận diện và kiên quyết đấu tranh làm thất bại mưu đồ của chúng./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.