Đằng sau mưu đồ xuyên tạc giá trị truyền thống dân tộc của Trần Hùng

Lịch sử hàng nghìn năm dựng nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, dân tộc Việt Nam đã viết lên những trang sử hào hùng. Trong tiến trình lịch sử của dân tộc đã kết tinh các giá trị: Chủ nghĩa yêu nước với ý chí bất khuất, tự lực, tự cường; truyền thống đoàn kết, ý thức dân chủ và nhân văn; truyền thống dũng cảm, cần cù, thông minh, sáng tạo trong lao động sản xuất, chiến đấu để sinh tồn và phát triển trước thiên nhiên nghiệt ngã và kẻ thù xâm lược hung bạo. Các giá trị truyền thống đó được lưu truyền qua các thế hệ, là sức mạnh và động lực của dân tộc bước qua những khó khăn thử thách, đạp lên “những con sóng dữ” để xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, tiến bộ và nhân văn.

Ấy vậy mà, Trần Hùng với “cái gọi là” “cách nhìn của người Việt về sự thành công” được đăng tải trên “Thongluan-rdp” đã đưa ra cái nhìn thiển cận, cố tình xuyên tạc, phủ nhận giá trị truyền thống được các thế hệ con dân nước Việt hun đúc, lưu truyền và phát huy qua mấy nghìn năm lịch sử. Mưu đồ của y là nhằm phủ nhận giá trị truyền thống của dân tộc ta và những thành quả của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Chúng ta đều biết rằng, cố kết cộng đồng, cần cù, sáng tạo, khắc phục khó khăn để “rũ bùn đứng dậy sáng lòa” là một trong những phẩm chất, cốt cách của con người Việt Nam. Và phẩm chất, cốt cách ấy đã hun đúc nên truyền thống của một dân tộc không bao giờ bị khuất phục trước khó khăn, thiên tai, địch họa, tạo thành những làn sóng mạnh mẽ đè bẹp bè lũ bán nước và quân cướp nước. Vậy mà, Trần Hùng lại coi đó là tâm lý “hơn – thua” người Việt. Từ đó, y đã cố tính xuyên tạc ý thức cộng đồng, trách nhiệm đối với dân tộc, với đất nước của các thế hệ người Việt Nam.

Y đã cố tình chà đạp lên phẩm giá con người Việt Nam khi cho rằng: Chưa bao giờ nghe từ thế hệ cha chú rằng, mình phải có trách nhiệm hay nghĩa vụ hay phải đóng góp gì đó cho cộng đồng hay cho đất nước?! Từ đó, y đã phủ nhận lòng yêu nước của Nhân dân ta trong suốt chiều dài lịch sử. Quả thật là một sự vu khống, xuyên tạc trắng trợn. Y đâu có biết rằng, lịch sử dân tộc ta Việt Nam trong suốt mấy nghìn năm lịch sử, đặc biệt là từ khi có Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, chủ nghĩa yêu nước, tinh thần đoàn kết dân tộc, trách nhiệm với cộng đồng, với dân tộc luôn là những giá trị cao đẹp của mọi người dân Việt Nam. Và giá trị ấy, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, là sức mạnh của dân tộc ta.

Từ xuyên tạc giá trị, truyền thống của dân tộc Việt Nam, Trần Hùng đã cố tình xuyên tạc chủ nghĩa anh hùng cách mạng, giá trị nhân văn của dân tộc và cha, ông ta đã phải đánh đổi bằng xương máu để đánh đổ bọn thực dân, đế quốc xâm lược. Thực tiễn đã chỉ rõ: Với dã tâm xâm lược, đô hộ Việt Nam bọn thực dân, đế quốc đã sử dụng mọi hành động dã man để bóp nghẹt cuộc sống của Nhân dân ta, chúng đã trút xuống nước ta hàng triệu tấn bom, đạn để “biến Việt Nam trở về thời kỳ đồ đá”. Song, với tinh thần đoàn kết, chủ nghĩa yêu nước nồng nàn, chân lý “không có gì quý hơn độc lập, tự do”, “nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng chân lý ấy không bao giờ thay đổi”, lớp lớp sóng người luôn “vững bước dưới cờ” với tinh thần “lớp cha trước, lớp con sau, cùng là đồng chí, chung câu quân hành”, “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, mà lòng phơi phới dậy tương lai” để “đánh chi Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào”, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước bước vào thời kỳ mới – thời kỳ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Thế nhưng, Trần Hùng lại coi sự hi sinh của Nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc là vô nghĩa. Y đã xuyên tạc cuộc đấu tranh chính nghĩa vì hòa bình, lương tri và phẩm giá con người Việt Nam “là một cuộc nội chiến”?!. Ồ, quá nực cười, thật dối trá!. Toàn thể dân tộc Việt Nam chiến đấu anh dũng, chống lại quân cướp nước và bè lũ bán nước là một cuộc nội chiến sao?

Vậy, Trần Hùng xuyên tạc, phủ nhận giá trị truyền thống của dân tộc ta và những thành quả của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng nhằm mục đích gì?

Chúng ta biết rằng, để “Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, nhằm đưa đất nước ta từng bước phát triển hùng cường, thịnh vượng, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang xây dựng và hoàn thiện “hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người gắn với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới”. Đây là sức mạnh nội sinh, là bản lĩnh, động lực và vị thế, uy tín của dân tộc, nhân dân ta trong thời kỳ mới. Đồng thời, cũng là “bức tường thành vững chắc” để Nhân dân ta đấu tranh, loại bỏ mọi sự chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Chính vì thế, Trần Hùng đã cố tình xuyên tạc, phủ nhận các giá trị truyền thống dân tộc để nhằm làm giảm sức mạnh của dân tộc ta. Từ đó tạo những “lỗ hổng” để các thế lực thù địch khoét sâu, chống phá.

Thâm độc hơn, y cổ xúy cho lối sống lấy “lợi nhuận làm mục tiêu tối thượng, vì lợi nhuận mà bóc lột và chà đạp lên phẩm giá con người; coi chiếm hữu của cải và tiêu dùng vật chất ngày càng tăng làm thước đo văn minh, lấy lợi ích cá nhân làm trụ cột của xã hội”. Từ đó, y phủ nhận những thành quả của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng để tạo nên một xã hội nhân ái, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, hướng tới các giá trị tiến bộ, nhân văn; sự phát triển là thực sự vì con người; một hệ thống chính trị mà quyền lực thực sự thuộc về nhân dân, do nhân dân và phục vụ lợi ích của nhân dân..

Vì vậy, chúng ta phải hết sức tỉnh táo, vạch rõ âm mưu thâm độc của Trần Hùng và đồng bọn của y. Tiếp tục giữ gìn và phát huy giá trị truyền thống dân tộc; kiên định, kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Bởi vì: “chỉ có chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản mới có thể giải quyết triệt để vấn đề độc lập cho dân tộc, mới có thể đem lại cuộc sống tự do, ấm no và hạnh phúc thực sự cho tất cả mọi người, cho các dân tộc”./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.