Giá trị lý luận, thực tiễn và sức sống vĩnh hằng của tác phẩm Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản

Cách đây 170 năm, Ngày 24 tháng 02 năm 1848, Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản do C.Mác – Ph.Ăngghen soạn thảo được công bố trước toàn thế giới. Sự ra đời của Tuyên ngôn Đảng Cộng sản chấm dứt thời kỳ khủng hoảng về đường lối và lực lượng lãnh đạo, đặt nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Đồng thời đánh dấu sự ra đời của chủ nghĩa Mác gồm ba bộ phận hợp thành: Triết học, kinh tế chính trị học và chủ nghĩa xã hội khoa học. Sự ra đời của Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản đã khắc phục căn bản những hạn chế của các trào lưu chủ nghĩa xã hội không tưởng, duy tâm, siêu hình. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản là tác phẩm lý luận khoa học và cách mạng khái quát cao toàn bộ tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa. Trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, C.Mác – Ph.Ăngghen đã vận dụng sáng tạo phép biện chứng duy vật để luận giải về mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất, mối quan hệ giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng để xem xét một xã hội hội cụ thể là hình thái kinh tế tư bản chủ nghĩa với hai lực lượng chủ yếu là giai cấp vô sản và giai cấp tư sản. C.Mác – Ph.Ăngghen đã tập trung đi sâu phân tích mâu thuẫn giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản trong lòng xã hội tư bản, chứng minh một cách khoa học về sự tất yếu diệt vong của chủ nghĩa tư bản, về tính tất yếu của sự quá độ từ chủ nghĩa tư bản sang chủ nghĩa xã hội, về sứ mệnh lịch sử thế giới của giai cấp công nhân, về vị trí tiên phong và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản…

Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản đã trở thành cương lĩnh chính trị, kim chỉ nam cho hành động của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; là ngọn cờ dẫn dắt giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới vùng lên đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản, giải phóng loài người thoát khỏi áp bức, bóc lột, xây dựng một xã hội mới – xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa. Dưới ánh sáng Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản phong trào cộng sản và công nhân quốc tế có bước phát triển mạnh mẽ, nhiều Đảng Cộng sản trên thế giới lần lượt ra đời. Học thuyết Mác nói chung và những nguyên lý khoa học của Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản đã soi rọi để V.I. Lênin và Đảng Bônsevich Nga lãnh đạo giai cấp công nhân, nhân dân lao động làm nên thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga và tiếp đó hàng loạt các nước xã hội chủ nghĩa ra đời.

Dưới ánh sáng tư tưởng cách mạng trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản nói riêng và của chủ nghĩa Mác nói chung, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và Đảng Cộng sản Việt Nam đã sớm xác định đúng đắn con đường giải phóng dân tộc là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và đề ra những chiến lược, sách lược đúng đắn trong từng giai đoạn cách mạng, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này qua thắng lợi khác. Thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta trong cách mạng dân tộc dân chủ, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; đặc biệt là những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước sau hơn 30 năm đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là những minh chứng hùng hồn về giá trị lý luận, thực tiễn to lớn và sức sống vĩnh hằng của một tác phẩm lý luận bất hủ.

Những tư tưởng bất hủ của C.Mác- Ph.Ăngghen trong tác phẩm Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản là những chỉ dẫn hết sức quan trọng, có ý nghĩa thiết thực trong công tác xây dựng Đảng và hoạt động lãnh đạo của các Đảng Cộng sản và Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn trung thành, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lênin, khẳng định sự lãnh đạo của Đảng là điều kiện quan trọng hàng đầu có ý nghĩa quyết thắng lợi của cách mạng. Đồng thời, thường xuyên xây dựng, chỉnh đốn Đảng, không ngừng tăng cường, củng cố bản chất giai cấp công nhân, tính tiền phong của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng ngang tầm đòi hỏi của nhiệm vụ chính trị….

Từ sau sự kiện sụp đổ, tan rã của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu, các nước xã hội chủ nghĩa lâm vào khủng hoảng, ở một số nước Đảng cộng sản và công nhân mất vai trò lãnh đạo, các thế lực thù địch ra sức công kích, phủ nhận vai trò sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội, tiến tới đòi xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Những nguyên lý khoa học và cách mạng của C.Mác- Ph.Ăngghen trong tác phẩm Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản cung cấp cho chúng ta cơ sở lý luận khoa học để đấu tranh bác bỏ, vạch trần những quan điểm sai trái, phản động của các thế lực thù địch hòng phủ nhận bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin, phủ nhận vị trí tiên phong và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Đồng thời, là những chỉ dẫn hết sức quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên của Đảng ta hiện nay.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

3 thoughts on “Giá trị lý luận, thực tiễn và sức sống vĩnh hằng của tác phẩm Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản

 • 27 Tháng Hai, 2018 at 8:34 sáng
  Permalink

  Đọc “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” chúng ta phải biết gắn liền lý luận với thực tiễn. Đặc biệt là thực tiễn sinh động của thời đại mà chúng ta đang sống.

  Reply
 • 27 Tháng Hai, 2018 at 3:36 chiều
  Permalink

  Tuyên ngôn Đảng Cộng sản ra đời đã chấm dứt thời kỳ khủng hoảng về đường lối và lực lượng lãnh đạo, đặt nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho phong trào cộng sản và công nhân quốc tế

  Reply
 • 27 Tháng Hai, 2018 at 4:41 chiều
  Permalink

  Tuyên ngôn Đảng Cộng sản là văn kiện có ý nghĩa thời đại sâu sắc, mãi soi đường, chỉ lối cho phong trào cộng sản và công nhân thế giới. Thực tế đó không gì có thể phủ nhận.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.