KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN GIÁ TRỊ NHÂN VĂN VÌ SỰ NGHIỆP GIẢI PHÓNG CON NGƯỜI CỦA CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA

Giải phóng con người khỏi mọi sự khổ đau, đem lại cho con người một cuộc sống tự do, hạnh phúc là khát vọng ngàn đời của nhân loại và Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 nổ ra, giành thắng lợi đã minh chứng rõ nét cho giá trị nhân văn đó. Thế nhưng, đi ngược lại giá trị đó vẫn có những kẻ như N.H.Mai và đồng bọn của y, chúng rêu rao rằng: Đây là cuộc cách mạng “lừa dối”, công nhân, nông dân vẫn chỉ là “nô lệ”,  những “con rối và là con mồi của những tham vọng mới…”. Đây rõ ràng là những luận điệu cố tình xuyên tạc, phủ nhận giá trị tốt đẹp của Cách mạng Tháng Mười Nga mang lại, cần lên án, đấu tranh bác bỏ kịp thời.

Thứ nhất, xóa bỏ giai cấp bóc lột, tư sản, địa chủ và chế độ người bóc lột người, đưa giai cấp vô sản bị áp bức, bóc lột nặng nề thành giai cấp đứng đầu và làm chủ xã hội.  Trước Cách mạng Tháng Mười Nga đã có nhiều cuộc cách mạng nổ ra nhưng phải đến cuộc cách mạng vĩ đại này công nhân, nông dân, quần chúng lao động bị áp bức bóc lột, dưới sự lãnh đạo của chính đảng kiểu mới của giai cấp công nhân, mới đập tan ách thống trị của bọn địa chủ, tư bản và thực hiện sứ mệnh giải phóng quần chúng lao động khỏi mọi chế độ áp bức bóc lột, đưa họ từ thân phận người nô lệ làm thuê lên địa vị người chủ của xã hội, lần đầu tiên trong lịch sử, quyền tự quyết của các dân tộc đã được thực hiện ở một quốc gia. Cách mạng Tháng Mười Nga thành công đã đem lại nhà máy cho công nhân, ruộng đất cho nông dân, hòa bình và hữu nghị cho các dân tộc, bình đẳng, tự do, hạnh phúc cho mọi người. Nhận định về vấn đề này, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ ra rằng: “Đó là thắng lợi vĩ đại nhất của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức do giai cấp công nhân và đội tiền phong của nó là Đảng Bônsêvích lãnh đạo. Cách mạng Tháng Mười Nga đã dùng bạo lực cách mạng đánh đổ giai cấp tư sản và giai cấp phong kiến địa chủ, lập nên chính quyền của những người lao động, xây dựng một xã hội hoàn toàn mới, một xã hội không có người bóc lột người”[1].

Thứ hai, xây dựng chính quyền mới tất cả vì dân. Là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, Cách mạng Tháng Mười Nga đã phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng, tinh thần hy sinh, lòng dũng cảm, nghị lực cách mạng phi thường, tài năng sáng tạo của giai cấp công nhân và quần chúng nhân dân trong cuộc đấu tranh giành chính quyền, bảo vệ chính quyền cũng như trong xây dựng xã hội mới. Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại, đã xóa bỏ nước Nga Sa hoàng và dựng lên một nước Nga mới – Nước Nga Xôviết, đưa giai cấp công nhân và quần chúng nhân dân Nga lên nắm chính quyền; biến ước mơ, nguyện vọng hàng ngàn năm của quần chúng lao động về một chế độ xã hội không còn bóc lột, áp bức, bất công và nhân dân làm chủ trở thành hiện thực. Nói về vấn đề này, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Konstantin V. Vnukov chỉ rõ: “Cách mạng Tháng Mười Nga đã thành lập ra nhà nước của công nhân và nhân dân lao động đầu tiên trên thế giới, của giai cấp vô sản Liên bang các nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết”[2]. Thực tế cho thấy, ngay sau khi giành được chính quyền, Nhà nước Xô viết đã sớm ban hành “Sắc lệnh hòa bình” và “Sắc lệnh ruộng đất”, cùng các chính sách: Ngày làm việc 8 giờ, giáo dục và chữa bệnh không mất tiền, nam nữ bình quyền, các dân tộc có quyền bình đẳng, tự do tín ngưỡng… Chính quyền Xô viết tạo điều kiện cho hơn một trăm triệu người lao động thuộc mọi dân tộc từng bị áp bức, bị bóc lột đứng lên thực hiện vai trò làm chủ xã hội, làm chủ vận mệnh của mình. Các chính sách này đã thể hiện tính triệt để của cuộc cách mạng, sự hiện thực hóa tính nhân bản, cao đẹp của lý tưởng Cách mạng Tháng Mười Nga.

Cũng phải nhìn nhận rõ rằng, khi mô hình chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ vào cuối những năm 80, đầu những năm 90 của thế kỷ XX, hệ thống mô hình chủ nghĩa xã hội lâm vào thoái trào thì các thế lực thù địch hàng ngày, hàng giờ tìm đủ trăm phương, ngàn kế hòng “kể tội”, phủ nhận giá trị của Cách mạng Tháng Mười Nga. Thế nhưng, những mưu đồ ấy cũng không thể xóa được tình cảm mà những người có lương tri và yêu chuộng hòa bình, của nhân dân lao động trên toàn thế giới dành cho Cách mạng Tháng Mười Nga. Khẳng định vấn đề này, Tổng thống Nga V.Putin từng phát biểu: “Những ai muốn phủ nhận hoàn toàn những thành quả của chế độ Xô-viết, người ấy không có trái tim”[3].

Từ những vấn đề trên cho thấy, lý tưởng và tinh thần của Cách mạng Tháng Mười Nga vẫn tiếp tục là ngọn cờ dẫn đường cho cuộc đấu tranh cho nhân dân lao động toàn thế giới. Hiện thực sinh động của những nước đang kiên định theo con đường Cách mạng Tháng Mười Nga, theo định hướng xã hội chủ nghĩa trên thế giới, trong đó có Việt Nam, càng khẳng định giá trị, sức sống trường tồn của tinh thần Cách mạng Tháng Mười Nga, đồng thời bác bỏ luận điệu cho rằng cuộc cách mạng này chỉ là “lừa dối”, công nhân, nông dân vẫn chỉ là “nô lệ” của  N.H.Mai và đồng bọn của y trong thời gian qua.

[1]   Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb.Chính trị quốc gia – Sự thật, H, 2011, t.15,tr.387-388.

[2] Tạp chí Tuyên giáo, Cách mạng Tháng Mười: Cuộc cách mạng toàn diện, có tính thực tiễn, https://tuyengiao.vn/nghien-cuu/nghiep-vu-cong-tac-tuyen-giao/cach-mang-thang-muoi-cuoc-cach-mang-toan-dien-co-tinh-thuc-tien-106485, 03/11/2017.

[3] Đặng Kim Oanh, “Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 – Giá trị khai mở và tinh thần khai sáng một thế kỷ cho nhân loại”, https://dangcongsan.vn/tu-tuong-van-hoa/cach-mang-thang-muoi-nga-nam-1917–gia-tri-khai-mo-va-tinh-than-khai-sang-mot-the-ky-cho-nhan-loai-460654.html, Ngày 05/11/2017.

 

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.