KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN VAI TRÒ VÀ GIÁ TRỊ LỊCH SỬ CỦA CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA

Cách đây 106 năm, ngày 07/11/1917, giai cấp công nhân, nông dân, binh sĩ và đông đảo quần chúng lao động nước Nga dưới sự lãnh đạo của V.I.Lênin và Đảng Bônsêvích đã tiến hành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười thành công. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga đã cổ vũ các dân tộc bị áp bức trên thế giới đoàn kết lại, đứng lên làm cách mạng xã hội chủ nghĩa, giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội và giải phóng con người khỏi áp bức, bóc lột, bất công, vì sự tiến bộ xã hội. Cách mạng Tháng Mười Nga thành công là ngọn đuốc soi đường cho cách mạng Việt Nam giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng theo con đường xã hội chủ nghĩa.

Tuy nhiên, cứ vào những ngày này, các thế lực thù địch, phản động lại tăng cường chống phá, nhằm phủ nhận, hạ thấp vai trò, giá trị lịch sử Cách mạng Tháng Mười Nga. Mới đây, trên trang “Hung-viet’’,  Vũ Thư Hiên  đưa ra những nhận định phiến diện, sai trái và phản động, khi cho rằng: “Cách mạng Tháng Mười không ảnh hưởng nhiều lên Cách mạng Việt Nam, trừ Đảng Cộng sản, họ luôn nói đến Cách mạng Tháng Mười” và “Cách mạng Tháng Mười Nga về thực chất không đáng được gọi là cách mạng mà chỉ là một cuộc cách mạng mạo danh; thực chất là một cuộc bẻ ghi đường tàu”; nguy hiểm hơn chúng còn bịa đặt: “thực tế chế độ xã hội chủ nghĩa xây dựng nên từ chính quyền cướp được bằng bạo lực”… Đây là những luận điệu sai trái, phản động, xuyên tạc, hạ thấp, phủ nhận vai trò, giá trị lịch sử của Cách mạng Tháng Mười Nga. Bởi:

1. Cách mạng Tháng Mười Nga nổ ra và giành thắng lợi là kết quả hợp lôgíc sự vận động khách quan của lịch sử. Trong những năm đầu của thế kỷ XX, nước Nga trở thành trung tâm của cách mạng thế giới, hội tụ đầy đủ các mâu thuẫn của thời đại như: Mẫu thuẫn giữa giai cấp tư sản với giai cấp vô sản, giữa địa chủ, phong kiến với nông dân, giữa đế quốc với thuộc địa, giữa đế quốc với đế quốc. Khi nghiên cứu về cách mạng vô sản, C.Mác và Ph.Ăngghen đều cho rằng cách mạng vô sản “sẽ đồng thời xảy ra ở trong tất cả các nước văn minh, tức là ít nhất, ở Anh, Mỹ, Pháp và Đức[1]. Các Ông đã dự đoán rằng, dù cho kết cục của chiến tranh có như thế nào chăng nữa, thì cuộc cách mạng ở Nga đã chín muồi và sẽ bùng nổ. V.I.Lênin đã phân tích những hệ quả tất yếu do sự phát triển không đều về kinh tế và chính trị của chủ nghĩa tư bản, nhất là trong giai đoạn đế quốc chủ nghĩa: “chủ nghĩa xã hội không thể đồng thời thắng lợi trong tất cảcác nước. Trước hết, nó thắng lợi trong một nước, hoặc trong một số nước, trong khi các nước khác, trong một thời gian nào đó, vẫn còn là những nước tư sản hay tiền tư sản[2]. Bằng sự phân tích khoa học về xã hội Nga và sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Nga, V.I.Lênin chỉ ra rằng, nước Nga đã trở thành khâu yếu nhất trong sợi dây chuyền của chủ nghĩa đế quốc và cách mạng vô sản sẽ mở đầu bằng cuộc cách mạng ở Nga.

Thực tiễn cho thấy, Cách mạng Tháng Mười Nga nổ ra và giành thắng lợi đã diễn tiến đúng với quá trình vận động tự nhiên của lịch sử. Chứ không phải là cuộc cách mạng mạo danh như Vũ Thư Hiên đã xuyên tạc. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga là thắng lợi của lý luận chủ nghĩa xã hội trong hiện thực; biến lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin thành hiện thực, với sự ra đời của nước Nga Xô viết – Nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trong lịch sử; đồng thời, với sự phát triển lớn mạnh của giai cấp công nhân và Đảng Cộng sản trên thế giới, cùng phong trào giải phóng dân tộc và giải phóng con người, chủ nghĩa xã hội đã trở thành đối trọng, buộc chủ nghĩa tư bản phải tìm cách tự điều chỉnh, thích nghi để kéo dài sự tồn tại. Điều đó đã chứng tỏ tầm vóc, giá trị hết sức to lớn của Cách mạng Tháng Mười Nga đối với sự phát triển của nhân loại.

2. Thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga mở ra con đường, mô hình xã hội mới cho các dân tộc, cổ vũ, thúc đẩy mạnh mẽ phong trào cách mạng trong những năm giữa thế kỷ XX và là cơ sở, điều kiện, động lực quan trọng của phong trào cách mạng Việt Nam. Trong hành trình tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh đã đến với Cách mạng Tháng Mười Nga và Người đã xác định cách mạng muốn thành công thì phải đi theo con đường Cách mạng Tháng Mười Nga. Chính ánh sáng của Cách mạng Tháng Mười Nga, ánh sáng của chủ nghĩa Mác – Lênin đã được Nguyễn Ái Quốc nghiên cứu, tin tưởng một cách tuyệt đối và dầy công truyền bá vào Việt Nam. Người viết: “Ngọn đuốc lý luận Mác – Lênin và kinh nghiệm Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại soi sáng con đường cách mạng Việt Nam”[3]. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, với cương lĩnh đúng đắn của Đảng là kết quả của sự vận động, phát triển cách mạng Việt Nam, phù hợp với xu thế của thời đại được mở ra từ Cách mạng Tháng Mười Nga, kết thúc thời kỳ khủng hoảng đường lối cách mạng Việt Nam.

Vận dụng sáng tạo, phát triển phù hợp những giá trị phổ quát của chủ nghĩa Mác – Lênin và bài học kinh nghiệm quý báu của Cách mạng Tháng Mười Nga vào điều kiện cụ thể của đất nước; cùng với sự giúp đỡ to lớn của Liên Xô, các nước xã hội chủ nghĩa và nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới; Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu là lãnh tụ Hồ Chí Minh đã lãnh đạo nhân dân ta vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách để giành được những thắng lợi vẻ vang trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945; các cuộc kháng chiến chống xâm lược, đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954; đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc và tiến lên xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa; ngày nay đang tiến hành công cuộc đổi mới thành công, đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Hơn một thế kỷ trôi qua với nhiều biến cố thăng trầm của lịch sử nhưng tầm vóc của Cách mạng Tháng Mười Nga vẫn nguyên vẹn giá trị của một cuộc cách mạng với hiệu ứng xã hội rộng lớn, sâu sắc nhất trong đời sống nhân loại thế kỷ XX. Những giá trị to lớn của Cách mạng Tháng Mười Nga đối với sự phát triển chung của toàn nhân loại và những thành quả, thắng lợi của cách mạng Việt Nam đã bác bỏ hoàn toàn những luận điệu sai trái của Vũ Thư Hiên và các thế lực thù địch, phản động./.

[1] C. Mác và Ph. Ăngghen, Toàn tập, tập 4, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, tr. 472

[2] V.I.Lênin, Toàn tập, tập 39, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva, 1981, tr. 173.

[3] Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 12, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, tr. 30.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN VAI TRÒ VÀ GIÁ TRỊ LỊCH SỬ CỦA CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.