Mãi tỏa sáng tinh thần Cách mạng Tháng Tám !

Những ngày này, 73 năm về trước, dưới sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của Ðảng, nhân dân ta từ bắc chí nam, từ đồng bằng đến miền núi, từ thành thị về nông thôn, chớp thời cơ ngàn năm có một đoàn kết đứng dậy tiến hành Tổng khởi nghĩa giành chính quyền, chấm dứt kiếp nô lệ, lầm than, mở ra kỷ nguyên mới – kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Từ đây, nhân dân Việt Nam thoát khỏi thân phận nô lệ trở thành người chủ đất nước.

Thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là thắng lợi của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, truyền thống yêu nước nồng nàn và ý chí quật cường dưới sự lãnh đạo tài tình của Ðảng và lãnh tụ Hồ Chí Minh. Thắng lợi ấy minh chứng cho bản lĩnh và trí tuệ của Ðảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn đường lối đấu tranh cách mạng đúng đắn với tầm nhìn chiến lược, sự nhạy bén, nắm bắt, phân tích và chớp thời cơ. Ðó là sự kế thừa và phát huy kinh nghiệm từ các cao trào cách mạng do Ðảng khởi xướng, là sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê-nin, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại để làm nên chiến thắng tất yếu. Cách mạng Tháng Tám không chỉ là mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc, mà còn là sự kiện mang tầm vóc thời đại, có ý nghĩa quốc tế sâu sắc, là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với các dân tộc thuộc địa, nhân dân bị áp bức, bóc lột trên thế giới đấu tranh giành độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Chặng đường 73 năm qua dẫu đầy gập ghềnh, chông gai, nhưng tinh thần quật khởi và giá trị kinh nghiệm lịch sử của Cách mạng Tháng Tám luôn là nguồn lực bồi đắp sức mạnh cho toàn Ðảng và toàn dân ta vững bước, viết tiếp những trang sử vẻ vang. Ðó là cuộc kháng chiến trường kỳ, anh dũng, kiên cường chống các thế lực đế quốc ngoại xâm, lập nên những chiến công hiển hách mà đỉnh cao là Chiến thắng Ðiện Biên Phủ năm 1954 chấn động địa cầu, Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền nam, thu non sông về một mối; là công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước với những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Chưa bao giờ đất nước ta có cơ đồ như ngày nay, trong thế mới và lực mới. Từ một nước kém phát triển trở thành nước đang phát triển; kinh tế tăng trưởng khá. Chính trị – xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường; văn hóa, xã hội phát triển; dân chủ xã hội chủ nghĩa được phát huy và ngày càng mở rộng. Công tác xây dựng Ðảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền và cả hệ thống chính trị được đẩy mạnh. Quan hệ quốc tế ngày càng mở rộng, đi vào chiều sâu, vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao…

Sự nghiệp, con đường chúng ta đi đang có nhiều thời cơ và thuận lợi, nhưng phía trước vẫn còn muôn vàn khó khăn, thử thách. Bốn nguy cơ mà Ðảng ta đã chỉ ra vẫn hiện hữu, có mặt gay gắt hơn. Sự chống phá của các thế lực thù địch, phản động ngày càng tinh vi, nguy hiểm và phức tạp hơn trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường, mở cửa hội nhập, sự bùng nổ của công nghệ thông tin toàn cầu. Tình hình đó đòi hỏi toàn Ðảng, toàn dân ta tiếp tục phát huy mạnh mẽ tinh thần, bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Tám, kiên định mục tiêu, lý tưởng, tự lực, tự cường, đoàn kết một lòng, tận dụng thời cơ, vượt qua thử thách, đưa đất nước không ngừng tiến bộ và phát triển.

Năm nay, kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám cũng là năm thứ ba, năm bản lề thực hiện Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng. Hơn bao giờ hết, toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân ta tiếp tục phát huy ý chí, tinh thần Cách mạng Tháng Tám, đoàn kết một lòng, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Ðại hội đã đề ra, biến các chủ trương, nghị quyết của Ðảng thành hiện thực. Ðổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Không ngừng chăm lo công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, đấu tranh, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Ðổi mới căn bản và toàn diện giáo dục – đào tạo; phát triển nguồn nhân lực; tăng cường tiềm lực và đẩy mạnh ứng dụng khoa học – công nghệ, chủ động nắm bắt cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Tinh thần Cách mạng Tháng Tám mãi mãi tỏa sáng, là nguồn sức mạnh của thời đại mới, thời đại Hồ Chí Minh, thời đại của dân tộc Việt Nam Anh hùng, xây dựng giang sơn, gấm vóc ngày càng giàu đẹp.

Nguồn: Báo Nhân dân điện tử, TTXVN

Bình luận bằng tài khoản Facebook

16 thoughts on “Mãi tỏa sáng tinh thần Cách mạng Tháng Tám !

 • 19 Tháng Tám, 2018 at 8:38 sáng
  Permalink

  Tinh thần Cách mạng Tháng Tám mãi mãi tỏa sáng, là nguồn sức mạnh của thời đại mới, thời đại Hồ Chí Minh, thời đại của dân tộc Việt Nam Anh hùng

  Reply
 • 19 Tháng Tám, 2018 at 2:23 chiều
  Permalink

  Cách mạng Tháng Tám và Ngày Quốc khánh mãi mãi là mốc son vĩ đại trong lịch sử Việt Nam, đánh dấu sự ra đời của nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

  Reply
 • 20 Tháng Tám, 2018 at 8:21 sáng
  Permalink

  Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám 1945 là kết quả hợp thành từ rất nhiều nhân tố: Đó là sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Đông Dương, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh; tính chủ động, linh hoạt, sáng tạo của các cấp đảng bộ địa phương trong thời khắc “xoay bản lề” của lịch sử. Đó còn là sức mạnh từ truyền thống yêu nước nồng nàn của dân tộc Việt Nam được hun đúc từ ngàn đời, sẵn sàng kết thành một làn sóng mạnh mẽ, to lớn nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước. Thành quả to lớn của Cách mạng tháng 8 là mốc son chói lọi trong dòng chảy lịch sử.

  Reply
 • 20 Tháng Tám, 2018 at 2:27 chiều
  Permalink

  Chặng đường gần 3/4 thế kỷ không hề ngắn. Nó là sự chứng minh hùng hồn cho tính đúng đắn và hợp lòng dân của cách mạng Việt Nam.

  Reply
 • 20 Tháng Tám, 2018 at 8:47 chiều
  Permalink

  Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã mở ra bước ngoặt lớn của cách mạng, đưa dân tộc Việt Nam bước sang kỷ nguyên mới – kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội

  Reply
 • 21 Tháng Tám, 2018 at 1:55 chiều
  Permalink

  Thế hệ trẻ hôm nay đã tự hỏi, nếu không có cách mạng tháng Tám thì người dân có thoát kiếp “làm thân trâu ngựa” không? Câu trả lời chính là cuộc sống của ngày nay. Xin cảm ơn Đảng, Bác Hồ kính yêu đã đưa người dân thoát khổi vũng bùn của chế độ phong kiến

  Reply
 • 21 Tháng Tám, 2018 at 1:58 chiều
  Permalink

  Cách mạng tháng Tám thành công đã mở ra bước ngoặt lớn trong lịch sử dân tộc, phá tan xiềng xích nô lệ của thực dân Pháp, ách thống trị của phát xít Nhật và lật đổ chế độ phong kiến bảo thủ; đánh dấu bước nhảy vọt của cách mạng Việt Nam, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc. Tinh thần của cách mạng tháng Tám là bất diệt

  Reply
 • 21 Tháng Tám, 2018 at 2:01 chiều
  Permalink

  Thắng lợi của cách mạng tháng Tám còn góp phần vào chiến thắng chủ nghĩa phát xít trong chiến thắng thế giới thứ hai, chọc thủng khâu yếu nhất trong hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc; Cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. Cách mạng tháng Tám – một thắng lợi vĩ đại của dân tộc Việt Nam

  Reply
 • 21 Tháng Tám, 2018 at 2:55 chiều
  Permalink

  Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám 1945 là sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Đông Dương, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tinh thần Cách mạng Tháng Tám là bất diệt, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc

  Reply
 • 21 Tháng Tám, 2018 at 4:23 chiều
  Permalink

  Tinh thần Cách mạng Tháng tám mãi tỏa sáng và bất diệt; là ngọn nguồn sức mạnh để cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân ta thực hiện thắng lợi mọi mục tiêu đã xác định

  Reply
 • 22 Tháng Tám, 2018 at 9:37 sáng
  Permalink

  Thắng lợi của cách mạng T8 là dấu mốc lịch sử quan trọng của dân tộc ta và là bàn đạp đưa đất nước đến với những thắng lợi sau này và sau cùng là độc lập, tự do, hạnh phúc.

  Reply
 • 27 Tháng Tám, 2018 at 8:07 sáng
  Permalink

  CÁCH MẠNG THÁNG TAM LUÔN LÀ MỐC SON LỊCH SỬ CHÓI LỌI, NIỀM TỰ HÀO, NGUỒN SỨC MẠNH TINH THẦN TỌ LỚN CỦA DÂN TỘC TA

  Reply
 • 27 Tháng Tám, 2018 at 4:17 chiều
  Permalink

  Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám đã đưa dân tộc ta thoát khỏi ách thống trị của thực dân phong kiến, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Đó là mong muốn của những người có lương tri, vì sự tiến bộ của xã hội! Mọi người dân Việt Nam, không phân biệt hãy đoàn kết sát cánh bên nhau kiên quyết, kiên trì giữ vững quyền độc lập, tự do ấy!

  Reply
 • 28 Tháng Tám, 2018 at 3:21 chiều
  Permalink

  Thời gian càng lùi xa càng có sự chiêm nghiệm, càng có thêm nhiều thông tin thì càng thấy được ý nghĩa vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 đối với đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam. Các luận điệu cố tình xuyên tạc những sự kiện lịch sử trọng đại đã trở thành niềm tự hào của đất nước, của dân tộc như Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9, đều là từ các thế lực thù địch, những kẻ cơ hội chính trị. Họ cố tình ngụy tạo thông tin, đưa ra các thông tin sai lệch, quan điểm sai trái để hòng phủ bóng đen lên con đường mà đất nước ta, dân tộc ta đã lựa chọn dưới sự lãnh đạo của Đảng. Tuy nhiên, sự thật lịch sử đã phơi bày sự trơ tráo của họ, thực tế cuộc sống ấm no, hạnh phúc ngày hôm nay đã cho thấy sự lạc lõng của họ.

  Reply
 • 29 Tháng Tám, 2018 at 2:38 chiều
  Permalink

  Thực chất của sự xuyên tạc và sự tung hô, tô vẽ, tán dương gần đây của một số người xét cho cùng vẫn là trò xuyên tạc, bôi đen lịch sử nhằm phục vụ cho mưu đồ phủ nhận thành quả cách mạng để chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam của các thế lực thù địch.

  Reply
 • 31 Tháng Tám, 2018 at 2:26 chiều
  Permalink

  Ánh sáng của Cách Mạng Tháng Tám mãi soi sáng con đường chúng ta đi!.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.