Thời cơ của Chiến thắng 30 – 4 – 1975 và bài học cho hôm nay

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta là chiến thắng oanh liệt nhất, vĩ đại nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Chiến thắng 30 – 4 – 1975 là kết quả hội tụ của nhiều yếu tố, trong đó vấn đề nắm vững thời cơ cách mạng để giành thắng lợi là yếu tố đặc biệt quan trọng làm nên chiến thắng.

1. Thời cơ của chiến thắng 30 – 4 – 1975 không hoàn toàn đến từ những yếu tố khách quan, cũng không hoàn toàn đến từ những yếu tố chủ quan mà là sự hội tụ của cả yếu tố khách quan và chủ quan. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Đảng ta luôn sáng suốt, nhạy bén đánh giá đúng tình hình thực tế, dự đoán chính xác thời cơ chiến lược, chủ động thúc đẩy tình thế mau chín muồi để giành thắng lợi quyết định.

Đó là sự chín muồi về thế trận và vai trò chỉ đạo của Đảng về liên tục tạo lập thế trận, liên tục phát triển thời cơ. Để đối phó với một kẻ thù lớn mạnh bậc nhất thế giới lúc bấy giờ, Đảng ta chủ trương một chiến lược cách mạng mà ở đó có sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa nghệ thuật tác chiến và nghệ thuật chỉ đạo chiến lược. Với tương quan lực lượng của ta lúc bấy giờ chưa thể so sánh được với địch nên phải có một chiến lược quân sự phù hợp dựa trên cơ sở tiềm lực tổng hợp của đất nước, đồng thời tìm ra một phưong thức chuyển hoá lực lượng quân sự hợp lý để từ yếu dần dần trở thành mạnh. Để tạo ra thời cơ có lợi cho việc kết thúc cuộc chiến, Đảng ta đã chủ động chỉ đạo tiến hành nhiều cuộc tiến công với các quy mô và mục tiêu chiến lược khác nhau, như: Chiến dịch Ấp Bắc 1965 để thử nghiệm khả năng tác chiến của quân đội ta với quân Mỹ; Tổng tấn công và nổi dậy Tết Mậu thân 1968 nhằm tạo thế và lực trên mặt trận chính trị, ngoại giao hay Chiến dịch Phước Long tháng 12-1974 để thăm dò thái độ của Mỹ sau Hiệp định Paris…Các chiến thắng đó có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để Đảng ta dự báo, đánh giá chính xác tình hình thực tế và so sánh thế và lực giữa ta và địch để từ đó hoạch định kế hoạch và đề ra quyết tâm chiến lược giải phóng miền Nam.

Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử là điểm chín muồi của thời cơ, thế trận, và lực lượng. Đó là lúc đế quốc Mỹ đã tan rã ý chí xâm lược, còn bọn tay sai ngụy quân, ngụy quyền thì hoang mang dao động, sụp đổ. Thời cơ đại thắng mùa Xuân 1975 là thời cơ nảy sinh do sự nỗ lực chủ quan của ta nhằm tạo ra những thay đổi cơ bản có lợi cho ta trong cán cân so sánh lực lượng giữa ta và Mỹ. Một cuộc chiến tranh sẽ kết thúc khi kẻ thù bị đập tan tiềm lực kinh tế và quân sự, ý chí bị tan rã. Kháng chiến chống Mỹ của chúng ta không đập tan tiềm lực kinh tế và quân sự của Mỹ mà là nhằm đập tan ý chí xâm lược Mỹ. Để đập tan ý chí xâm lược của Mỹ, cuộc kháng chiến của quân dân ta phải trải qua đấu tranh lâu dài, gian khổ mới tạo được thời cơ kết thúc chiến tranh. Thời cơ đại thắng mùa Xuân 1975 được tạo ra do chính máu xương của bao người con Việt Nam trên cả hai miền đất nước trong suốt cuộc chiến tranh tạo nên. Và trên thực tế, Mỹ đã xoay đủ cách, từ chiến lược này đến chiến lược khác, từ “chiến tranh đặc biệt” đến “chiến tranh cục bộ” đến “chiến tranh Việt Nam hoá” và cuối cùng Mỹ chỉ chịu thua khi thua trên bầu trời Hà Nội.

Đó là sự chín muồi về chuẩn bị lực lượng quân sự và vai trò chỉ đạo của Đảng về sử dụng hợp lý và liên tục chuyển hoả lực lượng trong toàn bộ chiến dịch. Trong đại thắng mùa Xuân năm 1975, Đảng ta đã vận dụng sáng tạo lý luận về bạo lực cách mạng, đưa hình thức khởi nghĩa, nổi dậy của quần chúng vào trong chiến tranh, làm cho sức mạnh của chiến tranh cách mạng tăng lên gấp bội, yếu tố chiến tranh toàn dân, toàn diện đã phát triển lên một trình độ mới. Đó còn là sự chín muồi về thế trận và vai trò chỉ đạo của Đảng về liên tục tạo lập thế trận, liên tục tạo lập thời cơ. Việc lựa chọn điểm đột phá Buôn Ma Thuột đã thể hiện sự sáng suốt của Trung ương Đảng và Bộ Tư lệnh chiến dịch về tạo lập thế trận, vì khi ta chiếm được cử điểm này ta sẽ bẻ gãy được xương sống phòng thủ của địch là Tây Nguyên. Tiếp đó, ta thắng ở Huế – Đà Nẳng làm cho ý đồ “tử thủ” của địch bị phá sản nghiêm trọng. Trên cơ sở liên tục tạo lập được thế trận có lợi cùng với sự phát triển của phong trào kháng chiến toàn dân, sự trưởng thành của các lực lượng vũ trang cách mạng, thời cơ giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước đã tới điểm chín muồi.

Khi thời cơ đã chín muồi, Bộ Chính trị đã yêu cầu toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm giải phóng miền Nam trong tháng tư năm 1975. Thực hiện tư tưởng chỉ đạo chiến lược “Thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng”, 5 cánh quân chủ lực hùng mạnh của ta tiến hành tổng tiến công vào Sài Gòn cùng với sự phối hợp chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương và phong trào nổi dậy mạnh mẽ của quần chúng Nhân dân, chúng ta đã đập tan sự kháng cự của địch, buộc nội các chính quyền Sài Gòn phải tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Đúng 11h30 ngày 30/4/1975, lá cờ của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam tung bay trên nóc Dinh Độc lập, Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử kết thúc thắng lợi. Lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu trước lúc Người đi xa “Chúng ta phải quyết tâm đánh giặc Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn” đã được quân và dân ta thực hiện trọn vẹn.

2. Bài học cho hôm nay. Đại thắng Mùa xuân 1975 đã trôi qua 42 năm nhưng bài học về thời cơ chiến thắng 30 – 4 – 1975 vẫn còn nguyên giá trị đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Nhất là, trong giai đoạn hiện nay, khi chúng ta đang đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập sâu rộng quốc tế, khi tình hình an ninh, chính trị trong khu vực đang có những diễn biến phức tạp nhất là những tranh chấp liên quan đến vấn đề chủ quyền biển đảo, sự cạnh tranh ảnh hưởng của một số nước lớn ở nhiều khu vực đang diễn ra khá mạnh mẽ thì vấn đề thời cơ của chiến thắng 30 – 4 -1975 để lại cho ta nhiều bài học sâu sắc.

Thứ nhất, đó là bài học về tạo thời cơ, tranh thủ thời cơ, đẩy lùi nguy cơ  để xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới; luôn nêu cao tinh thần độc lập, tự chủ, phát huy cao độ nội lực, tranh thủ cơ hội thuận lợi từ tình hình chính trị, an ninh thế giới, các phong trào đấu tranh đòi hòa bình của nhân loại tiến bộ để tạo thêm nguồn sức mạnh đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, sớm đạt mục tiêu trở thành nước công nghiệp hiện đại.

Thứ hai, bài học về sự kiên định tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, bản lĩnh trí tuệ, sức chiến đấu của Đảng trong giai đoạn mới, xây dựng Đảng trong sách vững mạnh, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và chị thị 05 của BCT.

Thứ ba, bài học về chủ động dự báo, xây dựng và hoạch định những chiến lược dài hơi trong phát triển đất nước, chuẩn bị lực, thời, thế cho nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ đất nước đáp ứng yêu cầu của tình hình thực tiễn.

Thứ tư, bài học về xây dựng thế trận lòng dân, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong tình mới.

Thứ năm, bài học về xây dựng sức mạnh quân sự, quốc phòng, phát huy ý chí tự lực, tự cường trong xây dựng sức mạnh quân sự, quốc phòng, đủ sức đánh bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch và chiến tranh công nghệ cao trong tình hình mới.

Bốn mươi hai năm đã trôi qua nhưng dường như thời gian càng lùi xa, chúng ta càng thấm thía nhiều bài học quí giá của chiến thắng 30 – 4 – 1975, rất nhiều bài học được rút ra từ cuộc tổng tấn công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, trong đó có bài học về tạo thời cơ và chớp thời cơ để giành chiến thắng. Bài học quý báu đó đã, đang và sẽ tiếp tục là hành trang, là sức mạnh, là cẩm nang cho sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hôm nay và mai sau./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

5 thoughts on “Thời cơ của Chiến thắng 30 – 4 – 1975 và bài học cho hôm nay

 • 29 Tháng Tư, 2017 at 10:18 chiều
  Permalink

  Bài viết tốt, đúng, sát thực tế

  Reply
  • 28 Tháng Tư, 2020 at 11:43 chiều
   Permalink

   Hình minh hoạ của bài viết để hình hai lá Quốc kỳ bị ngược.

   Reply
 • 10 Tháng Năm, 2017 at 9:30 sáng
  Permalink

  Bài viết đúng, cần tuyên truyền cho thế hệ trẻ

  Reply
 • 19 Tháng Chín, 2018 at 7:21 sáng
  Permalink

  Chiến thắng 30/4/1975 mãi là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam, bản anh hùng ca về bản lĩnh, ý chí và sức mạnh con người Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Những bài học của chiến thắng 30/4 mãi còn vẹn nguyên giá trị trong thời đại ngày nay.

  Reply
 • 20 Tháng Ba, 2019 at 6:57 sáng
  Permalink

  Quan trọng nhất là sự kiên định tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, bản lĩnh trí tuệ, sức chiến đấu của Đảng trong giai đoạn mới, xây dựng Đảng trong sách vững mạnh.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.