Vững bước tiến lên theo con đường Cách mạng Tháng Tám (Kỳ hai)

Vững bước tiến lên theo con đường Cách mạng Tháng Tám (Kỳ một)

—————–

3. Chính thể xã hội chủ nghĩa của nước Việt Nam sau năm 1975 là sự tiếp nối và thể hiện tinh thần triệt để cách mạng của Cách mạng Tháng Tám

Các “vĩ nhân” về đa nguyên một lần nữa lại sai lầm cho rằng, việc đổi tên nước sang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đổi tên Đảng sang Đảng Cộng sản Việt Nam, bỏ 2 đảng Xã hội và Dân chủ, công hữu hóa tất cả tài sản quốc gia, xác định Điều 4 trong Hiến pháp… sau năm 1975 là trái với tinh thần của Cách mạng Tháng Tám, tư tưởng Hồ Chí Minh, là “sai lầm gốc rễ” và tạo nên “thời cơ chín muồi” cho cái gọi là “Cách mạng phần 2”…

Đến đây mới càng thấy các vị không chỉ quá “I”, “T” về chính trị, mà còn thiểu năng về trí tuệ. Phải khẳng định rằng, Cách mạng Tháng Tám ở Việt Nam là một cách mạng vô sản triệt để, nó không chỉ dừng lại ở một vài mục tiêu trước mắt lật đổ một vài ông vua quan này, đánh đổi kẻ thực dân, phát xít thôn tính và nô dịch dân tộc Việt Nam khác, lập nên nhà nước dân chủ nhân dân… mà còn tiến xa hơn nữa. Muốn bảo vệ được những thành quả đó, giai cấp công nhân và toàn thể nhân dân lao động Việt Nam còn phải tiến xa hơn nữa, thúc đẩy cuộc cách mạng một cách toàn diện, sâu sắc và triển để hơn nữa.

Cuộc cách mạng ở Việt Nam diễn ra từ tháng 8/1945 đến tháng 4/1975 cũng thực sự mới chỉ là bước đầu của một cuộc cách mạng lớn hơn trên con đường đấu tranh xóa bỏ những tàn tích của phong kiến, thực dân và đế quốc. Cuộc cách mạng đó cần phải tiến lên nhằm khẳng định, giữ vững và phát triển không ngừng các mục tiêu “độc lập, tự do, dân chủ, bình đẳng”, định ra và tuyên ngôn từ những ngày đầu thành lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Chính vì vậy, khi những mục tiêu “độc lập, tự do” cho đất nước hoàn thành, thì không có lẽ gì lại không thực hiện tiếp các mục tiêu “dân chủ và bình đẳng”.

Hơn nữa, trong thời kỳ các cuộc cách mạng XHCN, phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế đang phát triển sôi động khắp toàn cầu ở thập kỷ 60-80, thế kỷ XX; cùng với các tư tưởng, học thuyết của các nước tư sản, đế quốc đang bị nhân loại chỉ rõ sự giả dối và thực hành sự bỏ qua… thì không có lẽ gì việc đổi tên nước, tên Đảng, cũng như tiến hành sâu rộng các cuộc cải cách kinh tế mang tính chất XHCN, trong đó có việc quốc hữu hóa các tài sản của các giai cấp bóc lột, tước đoạt trước đây lại không thể thực hiện. Từ nghiên cứu cách mạng Pháp và Mỹ, Hồ Chí Minh đã chỉ ra, đó là “cách mạng không đến nơi”, “làm cách mạng rồi mà nhân dân cứ muốn làm cách mạng nữa”.

Theo đó, muốn cách mạng triệt để, ở Việt Nam sau năm 1975, việc đổi tên nước, xác định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong Hiến pháp là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với lịch sử thế giới và Việt Nam, đồng thời là sự thể hiện sinh động tinh thần cách mạng của Cách mạng Tháng Tám 1945.

4. “Thời cơ cách mạng phần 2 đã chín muồi ở Việt Nam hiện nay” – chỉ là một ảo tưởng

Theo quy luật của nhận thức, những kẻ luôn coi mình là những “vĩ nhân”, lại luôn bôi nhọ, phỉ báng lịch sử dân tộc, thì sự ảo tưởng, huyễn hoặc về một mô hình nhà nước trong tương lai chỉ là ảo ảnh mà thôi. Những con người này hiện nay cũng dạng như những kẻ “ngáo đá” vậy. Họ nhìn đâu trong xã hội cũng thấy đen tối, một chiều xấu xa.

Dẫu cho các nguy cơ đe dọa đối với sự ổn định của đất nước vẫn còn; dẫu cho công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay còn vô vàn khó khăn; dẫu cho thời cuộc trong nước và quốc tế còn có những xoay vần khó đoán định; dẫu còn một phận cán bộ, đảng viên của nhà nước Việt Nam hiện nay chưa thấm nhuần những tư tưởng cao đẹp của cuộc Cách mạng Tháng Tám, chưa thực hiện nghiêm những nguyên tắc, điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam, chưa tuân thủ nghiêm Hiến pháp, pháp luật nhà nước trong thực thi công vụ, tham nhũng, lãng phí tài sản quốc gia và có cả sự “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ… thì đó cũng không phải là tất cả nguyên nhân để có thể nổ ra cái gọi là “cuộc cách mạng phần 2” ở Việt Nam.

Ở Việt Nam hiện nay, Đảng Cộng sản Việt Nam có đường lối chính trị đúng đắn, kiên trì mục tiêu, con đường của Cách mạng Tháng Tám; đang là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội, được các tầng lớp nhân dân, đồng bào các giới tin tưởng trao quyền lãnh đạo đất nước và dân tộc. Việt Nam đang đẩy mạnh công cuộc đổi mới, cải cách toàn diện đất nước; nền kinh tế ổn định, phát triển bền vững và tăng trưởng cao trong khu vực và thế giới; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa được xây dựng vững chắc, các quyền cơ bản của con người được hiến định và thực thi bằng pháp luật, phù hợp với luật pháp quốc tế. Công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, cùng sự suy thoái trong cán bộ, đang viên đang được thực hiện có hiệu quả. Chủ quyền quốc gia dân tộc được giữ vững, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Việt Nam đã và đang đẩy mạnh hội nhập quốc tế trên mọi lĩnh vực, tận dụng được sức mạnh của dân tộc và thời đại để đưa đất nước tiến lên thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh… Những thành tựu vững chắc đó của Việt Nam được cộng đồng quốc tế công nhận, đánh giá cao và không thể phủ nhận.

Những vấn đề trên càng khẳng định thế và lực của Việt Nam ngày càng mạnh hơn bao giờ hết. Các tư tưởng thù địch, bịa đặt về một “cuộc cách mạng phần 2” thực sự chỉ ảo tưởng của những kẻ đối lập với lợi ích của nhân dân và của cả dân tộc, chúng luôn tung tin bịa đặt, lừa lọc dư luận, hòng kích động sự phản loạn trong một bộ phận nhân dân. Vì vậy, chúng ta phải kiên quyết lên án, đấu tranh và bác bỏ những luận điệu sai trái đó./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

11 thoughts on “Vững bước tiến lên theo con đường Cách mạng Tháng Tám (Kỳ hai)

 • 3 Tháng Chín, 2018 at 3:21 chiều
  Permalink

  Những luận điệu sai trái phủ nhận thành quả, giá trị của cuộc Cách mạng Tháng Tám cần phải bị vạch trần và lên án!

  Reply
 • 3 Tháng Chín, 2018 at 8:33 chiều
  Permalink

  Cách mạng Tháng 8 năm 1945 thành công là cuộc hồi sinh vĩ đại của dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh toàn thể dân tộc Việt Nam vùng dậy đập tan ách đô hộ của chủ nghĩa thực dân và chế độ phong kiến tồn tại gần 100 năm ở nước ta, đem lại độc lập, tự do cho muôn dân.

  Reply
 • 4 Tháng Chín, 2018 at 2:25 chiều
  Permalink

  Thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là thắng lợi của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, truyền thống yêu nước nồng nàn và ý chí quật cường dưới sự lãnh đạo tài tình của Ðảng và lãnh tụ Hồ Chí Minh. Mọi sự xuyên tạc, xét lại hoặc phủ nhận thành quả của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là đi ngược lại giá trị lịch sử, đi ngược lại nguyện vọng chính đáng của Nhân dân Việt Nam. Gía trị, ý nghĩa của thắng lợi vĩ đại Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là trường tồn và luôn là động lực, là nguồn sức mạnh của thời đại mới, thời đại Hồ Chí Minh, thời đại của dân tộc Việt Nam Anh hùng, xây dựng giang sơn, gấm vóc ngày càng giàu đẹp, đất nước ngày càng phát triển phồn thịnh.

  Reply
 • 4 Tháng Chín, 2018 at 10:12 chiều
  Permalink

  Qua 73 năm, những bài học kinh nghiệm quý báu của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 luôn tạo nên hào khí và sức mạnh nội lực cho toàn Đảng, toàn dân ta bước tiếp những chặng đường mới, viết tiếp những trang sử oanh liệt mới trong thời đại Hồ Chí Minh.

  Reply
 • 5 Tháng Chín, 2018 at 8:40 sáng
  Permalink

  Cách mạng Tháng 8 năm 1945 thành công là cuộc hồi sinh vĩ đại của dân tộc

  Reply
 • 5 Tháng Chín, 2018 at 10:47 sáng
  Permalink

  các “vĩ nhân” đa nguyên đã i tờ về chính trị lại còn mắc bệnh hoang tưởng

  Reply
 • 5 Tháng Chín, 2018 at 2:29 chiều
  Permalink

  Ngày nay, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế đã giành được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Trên bình diện quốc tế, đến nay Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với hơn 180 nước ở tất cả các châu lục; tham gia vào hầu hết các tổ chức, định chế quốc tế và khu vực và là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, uy tín, vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng cao. Tất cả những điều đó là minh chứng cho những giá trị mà Cách mạng tháng Tám đem lại; đồng thời, là bằng chứng hùng hồn nhất, thuyết phục nhất để bác bỏ mọi luận điệu xuyên tạc, phủ nhận sự kiện lịch sử trọng đại này.

  Reply
 • 5 Tháng Chín, 2018 at 10:58 chiều
  Permalink

  Hiện nay có một số thành phần bất mãn, ảo tưởng họ là vĩ nhân, tự cho mình là nhận ra được những lý luận cao siêu, đòi phê phán, lật đổ chế độ. Họ cứ tưởng nghĩ khác đa số mọi người thì họ là thiên tài. Nhưng những “vĩ nhân” bất mãn ấy không hề biết rằng khác người thì một là thiên tài, hai là kẻ ngốc. Mà thiên tài thì ít lắm, không đến lượt mấy ông bất mãn, ảo tưởng đâu.

  Reply
 • 7 Tháng Chín, 2018 at 7:38 sáng
  Permalink

  Các tư tưởng thù địch, bịa đặt về một “cuộc cách mạng phần 2” thực sự chỉ ảo tưởng của những kẻ đối lập với lợi ích của nhân dân và của cả dân tộc. Mỗi người dân Việt Nam cần đề cao cảnh giác cách mạng với âm mưu, bịa đặt này của các thế lực thù địch.

  Reply
 • 11 Tháng Chín, 2018 at 10:32 sáng
  Permalink

  Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế đã giành được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Tư tưởng thù địch, bịa đặt về một “cuộc cách mạng phần 2” thực sự chỉ ảo tưởng của những kẻ đối lập với lợi ích của nhân dân và của cả dân tộc. Cần cảnh giác đối với các thế lực thù địch

  Reply
 • 12 Tháng Chín, 2018 at 10:05 sáng
  Permalink

  Tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm của tác giả chia sẻ trong bài viết này.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.