Bản lĩnh chính trị – cái ta có, cần mài thêm sắc

Phương Duy (http://nguyenba2510.blogspot.com/)

Xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ có vai trò đặc biệt quan trọng trong xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, nâng cao sức mạnh chiến đấu của quân đội ta.

Để xây dựng bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng cho cán bộ, chiến sĩ, giúp họ có đủ sức đề kháng, “miễn dịch” và ứng phó thắng lợi trước mọi tình huống phức tạp của thực tiễn hoạt động chính trị – quân sự, nhất là trong đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa” quân đội; không mắc mưu, bị lừa bịp trước sự nhiễu loạn của các thông tin sai trái, độc hại do các thế lực thù địch và bọn cơ hội chính trị gây ra, mỗi cán bộ, chiến sĩ và từng người dân cần nhận thức sâu sắc bản chất, âm mưu, thủ đoạn, tác hại của các thông tin sai trái, độc hại trên các trang mạng xã hội, trong sách báo, tài liệu phản động, trong đời sống sinh hoạt hằng ngày và có biện pháp khử trừ, loại bỏ những thông tin sai trái, độc hại ấy một cách hiệu quả.

Một trong những giải pháp quan trọng, góp phần làm thất bại mưu đồ đen tối của chiến lược “diễn biến hòa bình” từ trong “trứng nước” là chúng ta cần hết sức chủ động, tích cực ngăn chặn, đẩy lùi, bác bỏ các thông tin sai trái, độc hại do các thế lực thù địch gây ra với nhiều thể loại; đồng thời, đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục chính trị nhằm củng cố vững chắc trận địa tư tưởng, lý luận, văn hóa của Đảng trong quân đội, đặc biệt chăm lo công tác xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ quân đội ta; tạo ra sự “miễn dịch”, sức “đề kháng” tốt nhất cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trước mọi loại “vi rút”, thông tin xấu độc đang lan tràn trên các trang mạng xã hội, sách báo, đài địch cực kỳ phản động, chống Đảng, Nhà nước và chế độ ta hiện nay.

Vì sao phải làm như vậy? Bởi lẽ, bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng của cán bộ, chiến sĩ quân đội ta là thước đo phẩm chất chính trị, giá trị nhân cách Bộ đội Cụ Hồ với các thuộc tính bền vững: kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó; là vũ khí sắc bén để cán bộ, chiến sĩ tự tin sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu, hy sinh vì mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn, suốt đời tận trung với nước, tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, trong mọi tình huống; không để đất nước bị động bất ngờ.

Có thể khẳng định rằng, bản lĩnh chính trị vững vàng của cán bộ, chiến sĩ quân đội ta là kết quả của sự rèn luyện thường xuyên, liên tục, là sự tự ý thức rõ ràng nhất về mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Đó là sự thống nhất biện chứng giữa mục tiêu, lý tưởng của Đảng với mục đích suốt đời phấn đấu, chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. Lý luận và thực tiễn hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của quân đội ta đã chứng minh rằng, bản lĩnh chính trị của cán bộ, chiến sĩ quân đội ta được rèn luyện, thử thách và phát triển ổn định, bền vững, đạt đến trình độ giác ngộ sâu sắc về quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc thiêng liêng của mình, có thể tự quyết định một cách độc lập, sáng tạo và làm chủ mọi hành vi chính trị – quân sự: trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu và chiến thắng; trong công tác, lao động sản xuất, cứu hộ, cứu nạn, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, thực hiện các nhiệm vụ quốc tế; trong thời chiến cũng như thời bình, trước những bước ngoặc lịch sử và mọi tình huống phức tạp về chính trị – quân sự; không hoang mang, dao động, hoặc chùn chân, lùi bước trước mọi khó khăn, gian khổ, thách thức, hy sinh; luôn kiên nhẫn, kiên trì, kiên định, kiên quyết đạt đến mục tiêu đã xác định. Đó là sự thể hiện sinh động nhất, sâu sắc nhất 10 lời thề danh dự của quân nhân và 12 điều kỷ luật của quân đội ta; là sự kết tinh phẩm giá nhân cách Bộ đội Cụ Hồ thời đại Hồ Chí Minh.

Tính vượt trội về bản lĩnh chính trị của cán bộ, chiến sĩ quân đội ta thể hiện rõ ràng ở quan điểm, lập trường giai cấp và thái độ ứng xử thắng lợi trước mọi tình huống phức tạp, hiểm nghèo, mang tính bước ngoặc của lịch sử; phản ánh khách quan trình độ nhận thức, ý thức giác ngộ lợi ích giai cấp, dân tộc, niềm tin tất thắng của sự nghiệp chính nghĩa và tình cảm cách mạng trong sáng, thủy chung đối với Đảng, đối với Tổ quốc và đối với Nhân dân. Biểu hiện bằng ý chí quyết chiến quyết thắng; tính tích cực, tự giác tham gia các hoạt động chính trị – xã hội, thực hiện tốt các chức năng: là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất; xung kích đi đầu, giải quyết mau lẹ, hiệu quả những vấn đề chính trị – quân sự, kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh theo quy luật khách quan, phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam; phản ánh đúng bản chất truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Bản lĩnh chính trị được hình thành, phát triển trong quá trình giáo dục, rèn luyện và hoạt động thực tiễn chính trị – quân sự. Trong đó, đấu tranh phòng, chống, “miễn dịch” tốt nhất đối với mọi thông tin xấu, sai trái, độc hại do các thế lực thù địch và bọn cơ hội chính trị gây ra là thước đo chính xác nhất kết quả xây dựng quân đội về mặt chính trị, xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ. Nói một cách khác, bản lĩnh chính trị của cán bộ, chiến sĩ quân đội ta thể hiện tập trung ở quan điểm và cách ứng xử đối với cuộc đấu tranh phòng, chống thông tin sai trái, độc hại do các thế lực thù địch chủ mưu thực hiện. Lập trường, quan điểm, chính kiến và kết quả đấu tranh, bác bỏ các thông tin sai trái, độc hại của địch là hoàn toàn phụ thuộc vào cách ứng xử, sự “miễn dịch” trước các loại “vi rút độc hại” của địch đối với cán bộ, chiến sĩ quân đội ta. Rõ ràng là, âm mưu, thủ đoạn nham hiểm của kẻ thù trong việc tung tin xấu độc trên các trang mạng xã hội, đài, sách báo là để hại ta; đó chỉ là ý muốn chủ quan của chúng, là biểu hiện rõ nhất sự hèn hạ, cay cú của chúng, còn chúng có thực hiện được âm mưu, thủ đoạn ấy hay không lại hoàn toàn phụ thuộc vào bản lĩnh chính trị của người chiến sĩ cách mạng.

Là Bộ đội Cụ Hồ – Người quân nhân cách mạng, chúng ta luôn ý thức rõ mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, đã và đang được tôi rèn trong thực tiễn đấu tranh cách mạng; biết yêu Tổ quốc, yêu hòa bình, tôn trọng con người, lẽ phải, đạo lý, chân lý và sẵn sàng xả thân chiến đấu, hy sinh vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân thì tất yếu khách quan là không bao giờ chúng ta – cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam lại thay lòng đổi dạ, không hề dao động, hoang mang trước bất cứ sự đe dọa, khủng bố tinh thần hay một sự áp lực răn đe nào đó, thậm chí cả những tình huống eo le, hiểm nghèo do tác động của ngoại cảnh, tình huống tức thời gây nên. Thực tiễn đã chứng minh rằng, nhờ có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng nên chúng ta đã, đang giải quyết hài hòa và ứng xử hợp lý trước các sự việc, mọi tình huống, mọi thông tin sai trái, độc hại đúng lập trường, quan điểm, pháp luật, kỷ luật, nghị quyết, chỉ thị của cấp trên nên “nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”, xứng đáng với niềm tin yêu, quý trọng của nhân dân, sự đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và bạn bè quốc tế. Thực tế cũng chứng minh rằng, nếu thiếu bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, chỉ nhìn thấy “cây mà không thấy rừng”, chỉ ham muốn cái lợi trước mắt, thu vén lợi ích cục bộ, cá nhân; chạy theo xu hướng, xu trào không lành mạnh thì tất yếu lập trường, quan điểm không vững vàng, cách xử trí không đúng, dẫn đến hậu quả tai hại khôn lường, có khi phải trả giá đắt bằng xương máu của bộ đội…/.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

2 thoughts on “Bản lĩnh chính trị – cái ta có, cần mài thêm sắc

 • 18 Tháng Chín, 2015 at 9:20 sáng
  Permalink

  Có rồi thì mài thêm cho sắc, chưa có thì phải xây, có ít chưa sắc thì phải bồi dưỡng. Đó là quy luật của cuộc sống

  Reply
 • 19 Tháng Mười Một, 2015 at 5:25 chiều
  Permalink

  thích nhất câu: “bản lĩnh chính trị của cán bộ, chiến sĩ quân đội ta thể hiện tập trung ở quan điểm và cách ứng xử đối với cuộc đấu tranh phòng, chống thông tin sai trái, độc hại do các thế lực thù địch chủ mưu thực hiện” của tác giả. thật chẳng sai chút nào, qua đó mới thấy trước những thành quả to lớn của cách mạng nước ta thì cái bọn “vị bản vong quốc” chỉ còn độc cái mồm là chưa chìm nên thi thoảng cố lắm mới phun ra được mấy câu gọi là “thoi thóp” chưa chết hẳn. đồng thời cũng cho thấy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ được luôn được cán bộ, chiến sĩ ta trao truyền, phát huy và tỏa sáng.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.