CẢNH GIÁC TRƯỚC LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA ĐÀO TĂNG DỰC

Thời gian gầy đây, trên nhiều diễn đàn phản động đã đồng loạt phát tán bài viết Sách lược cải tổ hệ thống quân đội (The Armed Forces) của Đào Tăng Dực. Bài viết có nội dung xuyên tạc mối quan hệ gắn bó giữa Quân đội nhân dân và Công an nhân dân, kêu gọi “phi chính trị hóa” Quân đội nhân dân Việt Nam. Đây là những luận điệu nguy hiểm, trực tiếp chống phá việc thực hiện chủ trương xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại của Đảng, Nhà nước ta.

Thứ nhất, Đào Tăng Dực lớn tiếng cho rằng: công an giữ một vai trò vượt trội quân đội trong hệ thống quyền lực đảng CSVN. Luận điệu này xuất phát từ góc nhìn thiển cận, phân tích một cách vô căn cứ của Đào Tăng Dực về lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Nó là sự tiếp nối, cố súy cho những âm mưu, thủ đoạn chia rẽ Quân đội nhân dân với Công an nhân dân của các thế lực thù địch. Mục đích là hướng tới tạo sự nghi kị, hiềm khích, gây bất ổn trong nội bộ Quân đội nhân dân và Công an nhân dân, từng bước làm suy giảm động lực, mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân. Trước luận điệu nham hiểm này, chúng ta cần nhận thức rõ, Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là thành phần trọng yếu, lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Mối quan hệ giữa Quân đội nhân dân với Công an nhân dân là quan hệ đồng chí, đồng đội, cùng chung mục tiêu, lý tưởng chiến đấu. Mối quan hệ này được tạo dựng, hun đúc từ truyền thống đoàn kết, yêu nước của dân tộc Việt Nam, từ quá trình giáo dục, rèn luyện của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh; được thử thách, kiểm nghiệm trong quá trình đấu tranh cách mạng của nhân dân ta. Thực tiễn đã chứng minh, “Công an và Quân đội là hai cánh tay của nhân dân, của Đảng, của Chính phủ”, luôn chung sức, chung lòng, đồng tâm hiệp lực, đoàn kết, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, kề vai sát cánh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Tuy nhiên, do tính chất nhiệm vụ của mỗi lực lượng, nên tổ chức, biên chế của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân có những nét khác biệt. Nhưng đó không phải là căn cứ để đánh giá lực nào là quan trọng hơn trong bộ máy quyền lực của Nhà nước. Nói công an giữ một vai trò vượt trội quân đội như Đào Tăng Dực là lộng ngôn, nói càn, phản khoa học. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã phân tích: Nhiệm vụ của Quân đội và Công an không thể rời nhau được vì nó đều có mục đích chung là bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ trị an cho nhân dân… Quân đội chuyên chống kẻ địch bên ngoài, Công an chủ yếu chống kẻ địch bên trong. Hai nhiệm vụ đó không tách rời nhau được và cũng không thể phân chia máy móc. Ghi nhớ lời dạy của Đại tướng, mỗi chúng ta cần chủ động nâng cao nhận thức, luôn cảnh giác đấu tranh vạch rõ bản chất của những luận điệu xuyên tạc, muốn chia rẽ mối quan hệ gắn bó khăng khít giữa Quân đội nhân dân với Công an nhân dân.

Thứ hai, mượn cớ “thảo luận về vai trò của người quân nhân”, Đào Tăng Dực lớn tiếng kêu gọi “phi chính trị hóa” Quân đội nhân dân Việt Nam. Tiếp nối mưu đồ “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch, Đào Tăng Dực kêu gọi mỗi quân nhân Quân đội nhân dân Việt Nam phải trung thành với tổ quốc, đứng về phía dân tộc, đối lập với mọi hình thức độc tài, quyết tâm đập tan mọi định chế độc tài. Những lời lẽ “hoa mĩ” đó của Đào Tăng Dực không che dấu được ý đồ kêu gọi tách Quân đội nhân dân Việt Nam ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; làm cho quân đội “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, mất phương hướng, mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, suy yếu về chính trị, tiến tới bị vô hiệu hóa. Luận điệu của y – một lần nữa “nối giáo” cho âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, muốn làm “biến chất” Quân đội nhân dân Việt Nam – một đội quân vốn từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu dưới sự lãnh đạo của Đảng, trở thành một đội quân đi ngược lại lợi ích của Đảng, của nhân dân; từ đó dễ bề chuyển hóa chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và thực tiễn xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của quân đội đã chỉ rõ: Sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Quân đội nhân dân Việt Nam là nguyên tắc bất biến, nhất quán, xuyên suốt tiến trình cách mạng Việt Nam. Ngay từ đầu, Đảng đã tổ chức và xác lập sự lãnh đạo của mình đối với quân đội, là lực lượng lãnh đạo duy nhất, quyết định bản chất cách mạng, sức mạnh chiến đấu và chiến thắng của quân đội; bảo đảm cho mọi hoạt động của quân đội giữ đúng “con đường chính trị”, “phục tùng nhiệm vụ chính trị” của Đảng, của nhân dân. Dưới sự lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quân đội ta luôn vững vàng về chính trị, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; cùng với nhân dân làm nên những chiến thắng huy hoàng: tiến hành Cách mạng Tháng Tám thành công, đánh thắng hai đế quốc lớn là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, thống nhất đất nước, làm tròn nghĩa vụ quốc tế, và làm nòng cốt cho toàn dân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Thực tiễn lịch sử đã phản ánh sâu sắc sự thống nhất giữa lý luận với thực tiễn về vai trò duy nhất lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Quân đội nhân dân Việt Nam, không thế lực nào có thể xuyên tạc, phủ nhận. Những ý kiến “thảo luận”, “đề nghị cải tổ” hệ thống, để quân đội không chỉ trung thành với tổ quốc, đứng về phía dân tộc mà còn đối lập với mọi hình thức độc tài, đập tan mọi định chế độc tài… của Đào Tăng Dực chỉ là “bổn cũ soạn lại” hòng phủ nhận, xóa bỏ nguyên tắc Đảng tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với quân đội ta.

Tóm lại, nội dung bài viết của Đào Tăng Dực hàm chứa nhiều nội dung xấu độc, thể hiện rõ mưu đồ chống phá sự nghiệp xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Bài viết này, một lần nữa phản ánh rõ bộ mặt phản động, bất chấp đúng – sai, luôn hằn học trước sự phát triển của đất nước của Đào Tăng Dực. Mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân ta cần nêu cao cảnh giác, tích cực đấu tranh làm thất bại những âm mưu, thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nước, trà đạp lên lợi ích quốc gia – dân tộc của Đào Tăng Dực và các thế lực thù địch, phản động./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.