Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Quân đội nhân dân Việt Nam tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt

Mới đây, trên “Baoquocdan” phần tử phản động Nguyễn Tâm Linh đã đăng bài nói xấu Đảng Cộng sản Việt Nam, nói xấu Quân đội hòng gây chia rẽ sự lãnh đạo của Đảng với Quân đội với nhân dân. Chúng phủ nhận sự lãnh đạo trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội và rêu rao rằng: “…nguy cơ tự diễn biến trong quân đội ngày càng một lớn cùng với khả năng mất quyền kiểm soát quân đội dẫn đến sụp đổ chế độ như đã từng xảy ra tại các quốc gia cộng sản Đông Âu đã khiến thượng tầng chính trị Việt Nam có bước đi trước…hay khẳng định sở hữu quân đội: hệ lụy và mục đích….khẳng định tử huyệt: đảng ôm bom….”.

Chúng ta cần khẳng định rằng, những vấn đề và lập luận nêu trên của Nguyễn Tâm Linh là hoàn toàn bịa đặt, vô căn cứ, xuyên tạc,… chỉ để thõa mãn tham vọng cá nhân “trả thù chế độ”, chúng lợi dụng mạng xã hội để tung tin giả, xấu, độc nhằm xuyên tạc sự thật, gây hoang mang, nghi ngờ, mất niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với Quân đội; làm phai nhạt mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của người lính Cụ Hồ; đánh mất bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc của Quân đội; làm cho Quân đội ta không còn là lực lượng chính trị tin cậy, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước, nhân dân.

Thực tế đã chỉ ra rằng, trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt nam, cùng với việc xây dựng lực lượng chính trị trong quần chúng cách mạng, Đảng rất coi trọng xây dựng lực lượng quân sự và giữ quyền lãnh đạo chặt chẽ quân sự trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Quyền lãnh đạo quân đội thuộc về đảng duy nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam, không phân quyền lãnh đạo đó cho một giai cấp nào, một tổ chức, một đảng phái nào khác. Có như vậy thì sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội mới vững chắc và thích hợp với tính chất, đặc điểm của quân đội. Chính nhờ nắm chắc và lãnh đạo chặt chẽ quân đội mà Đảng đã phát huy được sức mạnh của quân đội, làm cho quân đội luôn mang bản chất giai cấp công nhân, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, không ngừng lớn mạnh và trưởng thành, chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Quân đội ta có sức mạnh vô địch, vì nó là một quân đội nhân dân do Đảng ta xây dựng, Đảng ta lãnh đạo và giáo dục”.  Đây là nguyên tắc bất di bất dịch trong xây dựng và lãnh đạo quân đội của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thực tiễn và kinh nghiệm tổ chức và lãnh đạo quân đội của các Đảng cộng sản trên thế giới đã chứng minh: bất kỳ ở đâu, trong tình huống nào mà Đảng Cộng sản không nắm chắc và giữ vai trò lãnh đạo đối với quân đội thì quân đội ở đó không còn là lực lượng trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân.  Nếu khi nào Đảng Cộng sản buông lỏng sự lãnh đạo của mình đối với quân đội, lập tức quân đội xa rời mục tiêu chiến đấu, bị mất phương hướng chiến đấu, dẫn đến biến chất và bị kẻ thù vô hiệu hoá, trở thành lực lượng đối trọng của giai cấp, của nhà nước đã tổ chức ra nó. Ngược lại, thực tiễn của cách mạng Việt Nam gần 80 năm qua đã khẳng định: Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định mọi sự trưởng thành và chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam, làm cho Quân đội ta luôn luôn là lực lượng trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, Quân đội không xa rời mục tiêu chiến đấu, không bị mất phương hướng chiến đấu.

Ngày nay, tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động phức tạp, sâu sắc và mau lẹ, xung đột vũ trang, sắc tộc, tranh chấp chủ quyền an ninh, biên giới,… đang đặt ra yêu cầu cao cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Trong khi đặt lên hàng đầu nhiệm vụ xây dựng đất nước, chúng ta không một phút lơ là đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Sự nghiệp bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ trọng yếu của Đảng, Nhà nước và của toàn dân, trong đó Quân đội nhân dân là lực lượng nòng cốt. Do đó, Đại hội XIII của Đảng khẳng định: “Xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại. Đến năm 2025, cơ bản xây dựng Quân đội, Công an tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ”.

Trong nhiều năm qua, một trong những âm mưu thủ đoạn quen thuộc của các thể lực thù địch luôn hướng tới là đòi “phi chính trị hoá” quân đội, hòng tách quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng, làm cho quân đội phai nhạt bản chất giai cấp công nhân, xa rời mục tiêu lý tưởng chiến đấu, mất phương hướng chính trị, quân đội không còn là công cụ bạo lực sắc bén, lực lượng tin cậy của Đảng, của Nhà nước và của chế độ xã hội chủ nghĩa. Chúng cho rằng nếu không làm cho quân đội suy yếu, dao động về mặt tư tưởng, mất lòng tin vào Đảng, vào chế độ… thì không thể giành thắng lợi ở Việt Nam bằng chiến lược “diễn biến hoà bình”, vì vậy chúng đưa ra những luận điệu xuyên tạc, phản động như  “quân đội là của chung dân tộc, làm nhiệm vụ chống giặc ngoại xâm chứ không phải để bảo vệ chế độ”, “Quân đội mang bản chất nhân dân chứ không mang bản chất của giai cấp công nhân”… thực chất là muốn tách quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng, vô hiệu hoá quân đội, nhằm thực hiện âm mưu thâm độc của chúng như đã từng diễn ra ở các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô trước đây.

Từ tình hình thực tiễn trên đây đòi hỏi chúng ta phải bình tĩnh, sáng suốt và nhạy bén xử trí có hiệu quả các tình huống xảy ra, phải kiên định những vấn đề có tính nguyên tắc về chiến lược, đồng thời phải mềm dẻo, linh hoạt về sách lược. Kiên quyết đấu tranh trên mặt trận lý luận, tư tưởng nhằm đập tan những luận điệu xuyên tạc và làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn phá hoại của kẻ thù. Một trong những biện pháp quan trọng đó là đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu phát triển lý luận để bảo vệ và làm phong phú thêm kho tàng lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân. Mặt khác, truyền thống tốt đẹp và vẻ vang của Quân đội ta là: “Trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

Phải coi việc thường xuyên giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội là một tất yếu khách quan trong tình hình hiện nay. Để thực hiện sự lãnh đạo đối với Quân đội nhân dân Việt Nam, Đảng ta đã định ra nguyên tắc: “Đảng lãnh đạo Quân đội nhân dân Việt Nam tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt”. Đây là nguyên tắc cơ bản nhất trong hệ thống các nguyên tắc về xây dựng quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân.

Đảng ta khẳng định, dứt khoát quyền lãnh đạo quân đội là thuộc về Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo Quân đội nhân dân Việt Nam. Quyền lãnh đạo đó không chia sẻ cho bất cứ một đảng phái nào, một tổ chức nào, một cá nhân nào. Sự lãnh đạo đó là lãnh đạo trực tiếp không thông qua một khâu trung gian nào, một tổ chức trung gian nào. Đồng thời sự lãnh đạo đó trên tất cả các lĩnh vực hoạt động chính trị, tư tưởng, tổ chức; trên tất cả các mặt công tác: quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật; trong tất cả các nhiệm vụ chiến đấu, huấn luyện, xây dựng, lao động sản xuất và làm nghĩa vụ quốc tế; lãnh đạo mọi tổ chức, mọi lực lượng của quân đội trong mọi điều kiện hoàn cảnh.

Trong tình hình mới, chúng ta phải luôn nêu cao cảnh giác, không dao động tư tưởng trước những luận điệu xuyên tạc của kẻ thù hòng gây chia rẽ sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội. Chúng ta phải tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội, giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới, sẵn sàng đấu tranh đập tan mọi âm mưu thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch kích động tạo sự đối lập, phân hóa, tách rời sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước đối với Quân đội; chia rẽ mối quan hệ máu thịt giữa Quân đội với nhân dân.

Hơn lúc nào hết, cán bộ, chiến sĩ Quân đội ta hiểu rõ ai là bạn, ai là thù, ai đúng, ai sai; ai là đối tác, ai là đối tượng; âm mưu, thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị. Cán bộ, chiến sĩ toàn quân hôm nay tự tin kế thừa, nối nghiệp cha anh cầm chắc tay súng bảo vệ biển, trời thiêng liêng của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân; có thêm động lực, niềm tin và sức mạnh để tiếp tục xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở để xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, phấn đấu năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; viết tiếp bản anh hùng ca “tiến bước dưới quân kỳ”, “vì nhân dân quên mình”, tô thắm thêm màu cờ Tổ quốc, tỏa sáng danh hiệu “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.