Kẻ xúc phạm Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ là giặc

Một trang mạng Dân làm báo mới đây tung ra một bài viết với tiêu đề: Quân đội Nhân dân – Các anh là ai? Toàn bộ nội dung trong bài này thể hiện rõ tư tưởng thù địch, nói xấu, bôi nhọ Đảng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, kích động cán bộ, chiến sĩ quân đội xa rời sự lãnh đạo của Đảng. Đây là một hành động nhằm mưu đồ “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù định mà kẻ viết bài đó cần phải gọi đích danh. Nó chính là giặc của dân tộc Việt Nam.

Trước hết, cần phải nói rõ rằng, cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đã và vẫn mãi là những người lính “Bộ đội cụ Hồ” tận trung với Đảng, với nước, với dân.Dựng ra câu truyện 64 chiến sĩ hy sinh trên đảo Gạc Ma là do cam chịu làm bia sống vì nhận lệnh từ cấp trên là sự bịa đặt trắng trợn, xúc phạm đến anh linh các liệt sỹ đã chiến đấu hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, là xúc phạm đến Quân đội nhân dân Việt Nam.

Quân đội nhân dân là đội quân cách mạng của giai cấp công nhân Việt Nam do Đảng lãnh đạo, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Là lực lượng chính trị, đội quân vũ trang cách mạng tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Trải qua hơn 70 năm xây dựng và trưởng thành, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn trung thành vô hạn với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân với chế độ. Cán bộ, chiến sĩ quân đội sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì mục tiêu, lý tưởng cao cả của Đảng, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, của dân tộc là giành độc lập, tự do cho Tổ quốc, hạnh phúc cho nhân dân, góp phần vào cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội trên thế giới. Đó là mục tiêu phấn đấu của cả dân tộc, là nguyện vọng chính đáng của nhân dân và của cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thứ hai, trong chiến tranh cũng như trong thời bình, dù hoàn cảnh, điều kiện khó khăn, ác liệt đến đâu, cán bộ chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam cũng vẫn đi “đúng con đường chính trị của Đảng”. Các thế lực thù địch kích động “Các anh lính của Quân đội nhân dân hãy chọn đi, chỉ có một trong hai con đường: một là chọn lựa tiếp tục sống hèn rồi chết nhục; hai là chọn lựa sống là dân Việt và chết vì dân Việt”. Chúng trắng trợn bôi nhọ Đảng Cộng sản Việt Nam, phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, chia rẽ mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với quân đội, quân đội với nhân dân. Lời lẽ đó không có gì hơn là ngôn tặc của giặc bán nước, hại dân. Ở đây, cần phải nói dứt khoát rằng, con đường mà mọi cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân đã chọn, đã thề danh dự dưới cờ Tổ quốc, dưới quân kỳ quyết thắng là đi theo đường chính trị của Đảng, của Bác Hồ.

 Quân đội nhân dân Việt Nam ra đời, trưởng thành và phát triển từ phong trào đấu tranh cách mạng giành độc lập, tự do của dân tộc, do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, lãnh đạo, xây dựng và rèn luyện, mang bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc. Dưới sự lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đội nhân dân luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu vì  độc lập dân tộc và xã hội chủ nghĩa, vì hạnh phúc của nhân dân đã cùng toàn dân làm nên những chiến thắng huy hoàng, xứng đáng là công cụ bạo lực sắc bén, lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, làm nòng cốt cho toàn dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, trong đó có việc bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng. Mục tiêu, lý tưởng chiến đấu cao đẹp của Quân đội nhân dân theo con đường chính trị của Đảng, của Bác Hồ là nguồn sức mạnh, động lực chiến đấu và chiến thắng của Quân đội. Trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Quân đội nhân dân cùng với toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng luôn nắm vững thời cơ, vượt qua thách thức, tỏ rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ động hội nhập quốc tế; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ chế độ, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch.

Trong tình hình mới, cán bộ, chiến sĩ quân đội đang tiếp tục quán triệt và tích cực, sáng tạo triển khai thực hiện quan điểm, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra, để đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Đó là: Phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị, tranh thủ tối đa sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo vệ lợi ích quốc gia – dân tộc; bảo vệ nền văn hóa dân tộc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Mọi cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân đã và đang nâng cao cảnh giác, chủ động đấu tranh phòng, chống có hiệu quả âm mưu, hành động “diễn biến hòa bình”, đòi “phi chính trị hóa” quân đội, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, của các thế lực thù địch, chống mọi biểu hiện tư tưởng “dân sự hóa”, hạ thấp vai trò quân đội. Phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, cán bộ, chiến sĩ Quân đội nguyện trung thành với mục tiêu, lý tưởng chiến đấu cách mạng mà Bác đã gương cao, phấn đấu cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” vững bước trên con đường xã hội chủ nghĩa./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

4 thoughts on “Kẻ xúc phạm Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ là giặc

 • 3 Tháng Tư, 2017 at 5:51 sáng
  Permalink

  Nhất trí cao với bài viết. Những kẻ không hiểu biết gì về quân đội nhân dân Việt nam, lại còn xúc phạm đến quân đội của dân, những kẻ này đồng nghĩa là giặc của dân, cần phải tiêu diệt.

  Reply
 • 3 Tháng Tư, 2017 at 9:05 chiều
  Permalink

  Phi chính trị hóa lực lượng vũ trang là âm mưu không thay đổi của bọn người cơ hội, thù địch hòng làm cho quân đội ta mất phương hướng, không biết bảo vệ và hy sinh vì ai. Âm mưu này rất thâm hiểm nhưng không bao giờ thành hiện thực ở Việt Nam vì quân đội ta luôn trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

  Reply
 • 10 Tháng Tư, 2017 at 9:52 chiều
  Permalink

  bài viết có tinh chất chiến đấu cao

  Reply
 • 11 Tháng Tư, 2017 at 11:07 chiều
  Permalink

  Quân đội ta trung với Đảng, trung với Nước, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì Chủ nghĩa xã hội…. đó là truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Nam. Không một phần tử cơ hội nào có thể xuyên tạc, bóp méo, bôi nhọ được truyền thống đó và sẽ chịu thảm bại với mưu đồ “phi chính trị hóa Quân đội”!.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.