“Mừng Đảng, mừng Xuân, ra quân quyết thắng” không chỉ là khẩu hiệu rất gần gũi, thể hiện tình cảm và ý chí quyết tâm phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Nhân dân tin tưởng giao phó cho cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam khi mỗi độ Tết đến, Xuân về, mà còn thể hiện niềm tin son sắt vào tương lai, tiền đồ tốt đẹp của đất nước, dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Vào thời điểm Tết đến, Xuân về, cán bộ, chiến sĩ Quân đội ta càng tưởng nhớ, biết ơn Bác Hồ-Người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân; thêm tin tưởng, tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, Nhân dân anh hùng.

 Là quân nhân cách mạng, chúng ta ý thức sâu sắc giá trị của hòa bình, độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc; nhận thức sâu sắc hơn mục tiêu, lý tưởng của Đảng, Bác Hồ là hết lòng vì nước quên thân, vì nhân dân phục vụ, kiên quyết thực hiện độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Trong ngày vui mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới hôm nay, ôn lại những trang lịch sử hào hùng của Đảng, của cách mạng Việt Nam, chúng ta càng cảm nhận sâu sắc giá trị, ý nghĩa sự thành công tốt đẹp Đại hội XII của Đảng ta trong bối cảnh tình hình khu vực và trên thế giới biến động phức tạp, khó lường. Dự cảm tốt đẹp và hy vọng tràn đầy về một kỳ Đại hội “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đổi mới” mang đến cho chúng ta thêm niềm tin yêu, sức mạnh để cùng toàn Đảng, toàn dân quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống.

Qua muôn vàn khó khăn, thách thức, Đảng ta vẫn son sắt thủy chung, vững tin chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt mọi phong ba, thác ghềnh, đưa nhân dân ta đi đến bến bờ hạnh phúc, đất nước có hòa bình, ổn định chính trị; kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển, quốc phòng, an ninh được tăng cường; uy tín, vị thế của nước ta không ngừng được củng cố và nâng cao trên trường quốc tế. Qua thực tiễn cách mạng, tư duy lý luận, bản lĩnh và trí tuệ của Đảng ta ngày càng phát triển, khẳng định tính đúng đắn, sáng tạo và để lại những mốc son tươi thắm trong từng giai đoạn lịch sử. Một trong những mốc son tươi thắm, có tầm vóc thời đại, ảnh hưởng sâu sắc đến tiến trình phát triển của cách mạng Việt Nam là việc Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo thành công sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà Nhân dân ta giành được qua 30 năm Đổi mới đã được Đại hội XII của Đảng khẳng định sâu sắc hơn trong các văn kiện của Đảng.

Cán bộ, chiến sĩ QĐND Việt Nam có niềm vui, niềm vinh dự lớn là luôn có Đảng lãnh đạo. Những chiến công, kỳ tích, những đóng góp to lớn, đáng trân trọng của Quân đội ta hơn 70 năm qua đối với cách mạng Việt Nam là nhờ có sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự đùm bọc, nuôi dưỡng của Nhân dân và sự nỗ lực phấn đấu vươn lên không ngừng để khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, kiên quyết hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân giao phó. Điều đó thể hiện sinh động sự trung thành tuyệt đối của Quân đội ta đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của Nhân dân; là thước đo bản lĩnh, trí tuệ, sự kiên định, vững vàng, lòng tận trung với Đảng, trọn hiếu với Nhân dân của cán bộ, chiến sĩ quân đội trước mọi biến đổi thăng trầm của lịch sử, trước những thách thức, khó khăn của đất nước, không để bị động, bất ngờ.

Bí quyết để Quân đội ta vượt qua mọi khó khăn, thách thức, chiến đấu và chiến thắng là nhờ có Đảng chăm lo dìu dắt, rèn luyện; sự quản lý, điều hành tập trung thống nhất của Nhà nước; sự đùm bọc, chở che, nuôi dưỡng, giúp đỡ tận tình của Nhân dân. Sự kiên định, vững vàng, sáng tạo và tuyệt đối trung thành với Chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, với đường lối chính trị-quân sự của Đảng và lịch sử truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ là tài sản vô giá, là nét đẹp văn hóa, là hành trang cần thiết để cán bộ, chiến sĩ Quân đội ta tiếp tục “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Yêu mến, tôn trọng, ghi nhận và tôn vinh quyền lãnh đạo duy nhất đối với cách mạng nước ta là Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhân dân ta đã gọi Đảng với tình cảm thân thương, trìu mến “Đảng ta”. Chính vì lẽ đó, Đảng ta với dân tộc, đất nước và Nhân dân là một. Đảng ta trở thành niềm tin, lẽ sống và là khát vọng vươn tới cuộc sống hòa bình, ấm no, tự do, hạnh phúc của Nhân dân. Đó là chân lý của thời đại kết tinh trong Đảng ta, là mệnh lệnh của cuộc sống được Đảng ta lĩnh hội, nhận trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Nhân dân thực hiện mơ ước, khát vọng sống hòa bình.

Đại hội XII của Đảng thể hiện tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, kỷ cương, đổi mới và phát triển. Mùa xuân về đánh dấu sự khởi đầu tốt đẹp là Đại hội XII của Đảng thành công. Đảng ta luôn đồng hành với những mùa xuân đất nước, mùa xuân của đất trời, của lòng người. 86 năm xây dựng, phát triển của Đảng cũng là 86 mùa xuân Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam thực hiện mục tiêu “độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội” và mục tiêu, lý tưởng ấy lại tỏa sáng trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng. Ý Đảng-lòng dân luôn hòa quyện, gắn bó chặt chẽ.

Đại hội XII của Đảng đã thành công tốt đẹp. Đảng ta ý thức sâu sắc sứ mệnh lớn lao của mình trước toàn thể dân tộc. Từ Đại hội này, một thông điệp đã vang lên, cũng là đòi hỏi từ cuộc sống, lòng mong mỏi của Nhân dân: Mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng phải luôn tự đổi mới, tự chỉnh đốn, ra sức phát huy những ưu điểm, kiên quyết đấu tranh khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, nhất là việc chủ động, tích cực đấu tranh chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ở một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên để vươn lên ngang tầm nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin yêu của Nhân dân.

Một trong những giải pháp quan trọng để mỗi cán bộ, chiến sĩ Quân đội ta tô thắm thêm phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ là nghiêm túc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc được khẳng định trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng. Việc làm cụ thể, thiết thực lúc này là từng cán bộ, chiến sĩ Quân đội ta nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, ra sức rèn luyện, phấn đấu, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, chủ động đấu tranh phòng, chống và làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đòi “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch; bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa.

Phía trước còn không ít khó khăn, thách thức đối với Đảng, Nhà nước, Nhân dân và Quân đội ta. Nhưng với bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, được rèn luyện, thử thách qua hơn 70 mùa xuân-cách mạng, với sức sáng tạo luôn tươi mới, cán bộ, chiến sĩ Quân đội ta tin tưởng sâu sắc, đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, được Đại hội lần thứ XII của Đảng bổ sung, phát triển sẽ giúp Đảng ta vững tay chèo lái đưa con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua gió to sóng cả đi đến bến bờ vinh quang, hạnh phúc.

Nguồn: Báo Quân đội nhân dân Online