Luận điệu phản động của Nguyễn Tâm Linh

Lợi dụng một số vấn đề về chức năng, nhiệm vụ của quân đội, Nguyễn Tâm Linh đã đăng trên trang “Tintuchangngayonline” bài viết “Phi chính trị hóa quân đội là chiêu bài của ai, nhằm cố tình đưa ra những luận điệu sai trái, thù địch, chia rẽ Đảng với quân đội, tuyên truyền, xuyên tạc nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Nguyễn Tâm Linh đã đưa ra nhận định hết sức phản động là: “Quân đội nhân dân Việt Nam là quân đội của quốc gia Việt Nam hay là công cụ bạo lực của đảng cộng sản Việt Nam. Nếu Quân đội nhân dân Việt Nam là một trong những bộ phận cấu thành của lực lượng vũ trang Việt Nam thì những nhiệm vụ chính trị của đội quân này trước hết phải mang tính chính danh, nhiệm vụ chính trị đó phải đặt lợi ích của nhân dân làm tối thượng và luôn phải tối thượng… nhiệm vụ chính trị của quân đội này là bảo vệ lợi ích của đảng cộng sản, bất kể lợi ích đi ngược lại lợi ích của người dân, Quân đội nhân dân Việt Nam là công cụ bạo lực riêng của đảng cộng sản thì tổ chức này sẽ không được phép sử dụng ngân sách quốc phòng trích từ thuế của nhân dân cho hoạt động duy trì, tuyển mộ và mua sắm trang thiết bị …”. Vấn đề này Nguyễn Tâm Linh nên hiểu rằng: Điều 4 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khẳng định; “Đảng Cộng sản Việt Nam – Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình”.

Quân đội nhân dân Việt Nam là quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân do Đảng cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện. Sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội là nguyên tắc căn bản trong xây dựng quân đội, quyết định bản chất giai cấp, mục tiêu lý tưởng chiến đấu, quyết định sự trưởng thành và chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam trong mọi thời kỳ.

Lịch sử nhân loại cũng chứng tỏ rằng con đường phát triển của các quốc gia, dân tộc, sự nghiệp cách mạng của một dân tộc bao giờ cũng do một lực lượng chính trị đại biểu cho lợi ích quốc gia, dân tộc đó dẫn dắt và lãnh đạo. Lực lượng chính trị lãnh đạo dân tộc ấy cũng đồng thời là lực lượng tổ chức và lãnh đạo “quân đội của dân tộc”. Quân đội là công cụ bạo lực vũ trang của một giai cấp, nhà nước nhất định, của chính lực lượng chính trị đang đại biểu cho lợi ích quốc gia, dân tộc, đang lãnh đạo và dẫn dắt dân tộc trên con đường phát triển.

Thực tiễn lịch sử xây dựng chiến đấu và trưởng thành của quân đội nhân dân Việt Nam đã khẳng định: sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định sự trưởng thành và chiến thắng vẻ vang của quân đội; mối quan hệ giữa Đảng với quân đội đã trở thành bản chất, truyền thống quý báu của quân đội. Do đó, việc tách quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng, thực chất là âm mưu “phi đảng hóa”, “phi chính trị hóa” quân đội, nhằm làm cho quân đội mất phương hướng chính trị, mất đi yếu tố cơ bản nhất của sức mạnh chính trị – tinh thần, dẫn đến suy yếu, mất sức chiến đấu. Mặt khác, âm mưu tách quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng nhằm cô lập Đảng, làm cho Đảng mất đi lực lượng chính trị trung thành, tin cậy nhất, mất đi sức mạnh vật chất to lớn để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ.

Mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội nhằm đem lại độc lập, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Như vậy, mục tiêu, lý tưởng của Đảng, của giai cấp công nhân, mục tiêu, nhiệm vụ của cách mạng, của dân tộc cũng là mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của quân đội. Quân đội nhân dân Việt Nam là quân đội từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, lý tưởng của Đảng, của giai cấp công nhân, của dân tộc và nhân dân Việt Nam, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể của cách mạng, của dân tộc trong từng giai đoạn. Đó là sự biểu hiện sâu sắc bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc của quân đội, một tổ chức quân sự kiểu mới của giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam. Nhờ có sự lãnh đạo của Đảng, quân đội mới có được sức mạnh chiến đấu vô địch để chiến thắng kẻ thù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ xâm lược.

Quân đội nhân dân Việt Nam luôn là công cụ bạo lực sắc bén, lực lượng chính trị tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, xứng đáng với lời khen ngợi của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành. Khó khăn nào cũng vượt qua. Kẻ thù nào cũng đáng thắng”.

Tóm lại, những vấn đề nêu ra trong bài viết của Nguyễn Tâm Linh đã bộc lộ dã tâm thâm độc, chia rẽ Đảng với quân đội, xuyên tạc sự thật làm suy giảm lòng tin của Nhân dân với Đảng và quân đội. Do vậy, chúng ta cần hết sức cảnh giác, vạch trần âm mưu, thủ đoạn của Y./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.