Nhận diện và đấu tranh bác bỏ luận điệu sai trái: “Quân đội không cần thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”

Các thế lực thù địch sử dụng chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng Việt Nam, tiến hành nhiều thủ đoạn, nhiều hướng tấn công theo phương châm đánh “mềm, ngầm, sâu” trên các lĩnh vực của đời sống xã hội và tác động đến mọi đối tượng bằng con đường kích động “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” làm suy yếu nội bộ bên trong nước ta và tiến tới bạo loạn lật đổ chế độ chính trị. Đặc biệt, chúng tập trung chống phá Quân đội nhân dân Việt Nam bằng nhiều thủ đoạn thâm độc, như đưa ra luận điệu sai trái:“Quân đội không cần thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”. Để nhận diện và đấu tranh bác bỏ luận điệu sai trái này, chúng ta cần làm rõ một số nội dung cơ bản sau:                                                                                                            

1. Nhận diện thực chất quan điểm sai trái, kích động “Quân đội không cần thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội” của các thế lực thù địch.

Các thế lực thù địch thực hiện “diễn biến hòa bình” để chống phá cách mạng Việt Nam, với mục tiêu xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, làm chuyển hóa chế độ theo chủ nghĩa tư bản. Chúng tiến hành nhiều thủ đoạn tinh vi, trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, theo lộ trình 5 hóa, trong đó có “vô hiệu hóa quân đội”. Bởi lẽ, các thế lực thù địch đã đưa ra nhận định rằng: Đảng Cộng sản Việt Nam đang nắm chắc “Quân đội, Công an” nên chưa thể lật đổ được vai trò cầm quyền, lãnh đạo của Đảng được.

Chúng xác định muốn “vô hiệu hóa quân đội” thì phải theo kịch bản, con đường “phi chính trị hóa” Quân đội nhân dân Việt Nam. Bản chất của âm mưu, thủ đoạn này là tách Quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, mà trước hết tập trung kích động để Quân đội không còn trung thành với mục tiêu lý tưởng “độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”, góp phần làm biến chất chính trị của đội quân cách mạng.

2.  Nhận diện phương thức tác động của các thế lực thù địch theo kịch bản làm cho “Quân đội không cần thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”.

Trước hết, các thế lực thù địch thực hiện thủ đoạn lấy tư tưởng là khâu đột phá gây mơ hồ về mục tiêu lý tưởng chiến đấu của Quân đội, với các luận điểm sai trái: “quân đội là trung lập”, “quân đội đứng ngoài chính trị”, “quân đội không cần tham gia chính trị”. Hai là, “phủ nhận bản chất giai cấp công nhân của quân đội”. Ba là, phủ nhận chức năng, nhiệm vụ giai cấp của Quân đội; đề cao “tính nhân dân, tính dân tộc của quân đội”. Bốn là, sử dụng con đường vòng là kích động truyền bá lối sống thực dụng, chạy theo đồng tiền, buông thả, thờ ơ với chính trị để làm suy thoái về đạo đức, lối sống dẫn đến suy thoái về tư tưởng chính trị và phai nhạt về mục tiêu, lý tưởng trong đội ngũ cán bộ, chiến sĩ. Năm là, sử dụng một số hình thức khác như đưa ra kiến nghị với Đảng, Quân ủy Trung ương, Tổng cục Chính trị để sửa đổi một số văn bản, chế độ mà lâu nay đã trở thành nét đẹp trong truyền thống của Quân đội ta…

3. Nhận diện đối tượng tác động, lực lượng và phương tiện tung hô luận điệu: “Quân đội không cần thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”.

Về đối tượng, các thế lực thù địch lựa chọn để tác động làm phai nhạt, xa rời mục tiêu: “Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội” của Quân đội ta là tập trung vào lực lượng thanh niên quân đội. Bởi lẽ, chúng nhận định rằng đội ngũ cán bộ, sĩ quan cao cấp của Quân đội là những người được trải nghiệm qua thực tiễn, có bản lĩnh chính trị vững vàng nên khó làm chuyển hóa về chính trị. Trái lại, lực lượng thanh niên quân đội là thế hệ trẻ nhưng là nguồn kế cận thay thế đội ngũ cán bộ cao cấp trong tương lai, nếu tác động làm phai nhạt lý tưởng chiến đấu ở đối tượng thanh niên quân đội thì dễ chuyển hóa hơn.

Về lực lượng thực hiện thủ đoạn “Quân đội không cần thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”. Các thế lực thù địch trong thời gian qua đã kết hợp lực lượng bên ngoài nước với lực lượng bên trong nước để chống phá Quân đội, làm phai nhạt mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của Quân đội ta. Chú trọng xây dựng lực lượng cơ hội chính trị, “ngọn cờ cực đoan”; lôi kéo, mua chuộc một số ít cán bộ, sĩ quan, quân nhân bị tha hóa về phẩm chất (có cả cán bộ cấp cao đã nghỉ hưu) và trọng dụng lực lượng tri thức ở hải ngoại viết bài, đưa tin trên các trang mạng, blog, diễn đàn để “phi chính trị hóa” quân đội. Với chiêu trò đưa ra các luận điểm sai trái theo phương châm “đúng sai lẫn lộn”, “đổi trắng thay đen”, “phủ nhận quan điểm mácxít về vai trò, chức năng của quân đội cách mạng” để gây mơ hồ ảo tưởng về mục tiêu lý tưởng chiến đấu của Quân đội.

Về phương tiện: Chúng triệt để lợi dụng công nghệ thông tin, Internet và các trang mạng xã hội nhằm thu hút đông đảo các thành phần xã hội quan tâm, trong đó có một bộ phận cán bộ, chiến sĩ. Nếu cán bộ, chiến sĩ quân đội không có bản lĩnh chính trị vững vàng, phân biệt rõ đúng sai mà bị kích động và nhận thức không đúng đắn về sự thống nhất giữa mục tiêu lý tưởng chiến đấu của Đảng Cộng sản Việt Nam với mục tiêu, lý lưởng chiến đấu của Quân đội ta thì tác hại rất lớn. Tác hại đó không chỉ gây mơ hồ, ảo tưởng về nhận thức tư tưởng chính trị mà nguy hại hơn nữa là sẽ dẫn đến hành động lệch lạc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị nói chung và thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn mới.

4. Để đấu tranh bác bỏ âm mưu, thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch, Quân đội ta phải thường xuyên giữ vững, tăng cường vai trò lãnh đạo và kiên định với mục tiêu lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” quân đội của chúng. Phát huy vai trò chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Quân ủy Trung ương, Ban Chỉ đạo 35, cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng đối với các cấp ủy đảng trực thuộc, thường xuyên nắm chắc và nhận diện đúng bản chất, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm vô hiệu hóa Quân đội ta về chính trị.

Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, xây dựng Quân đội tinh nhuệ về chính trị làm cơ sở để nâng cao nhận thức, tính đảng, tính khoa học trong tổ chức hoạt động đấu tranh bác bỏ luận điệu sai trái: “Quân đội không cần thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội” của các thế lực thù địch cho cán bộ, đảng viên và chiến sĩ. Thực hiện tốt công tác quản lý chính trị nội bộ, ngăn chặn và đập tan các hoạt động chiến tranh tâm lý, tình báo của các thế lực thù địch. Chú trọng cơ chế phối hợp hoạt động giữa các tổ chức, lực lượng để vạch trần và đấu tranh bác bỏ luận điểm xuyên tạc trên lĩnh vực tư tưởng chính trị, nhất là luận điệu sai trái: “Quân đội không cần thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội” của các thế lực thù địch… Theo đó, khẳng định Quân đội nhân dân Việt Nam – Một Quân đội khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng, luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, luôn cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện khát vọng xây dựng nước Việt Nam phồn vinh, nhân dân hạnh phúc./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.