Quân đội với việc thực thi, bảo vệ Hiến pháp năm 2013

Quân đội nhân dân Việt Nam có vai trò đặc biệt quan trong trong bảo vệ và tổ chức thực thi Hiến pháp 2013. Tuy không có điều, khoản nào trong Chương IV của Hiến pháp bàn riêng về bản chất, chức năng, nhiệm vụ của Quân đội nhân dân Việt Nam, song ở từng nội dung, từng luận điểm của cả 5 điều: 64, 65, 66, 67, 68 trong Chương IV đều hàm chứa và toát lên nội dung bản chất, chức năng, nhiệm vụ của quân đội ta. Về bản chất, Chương IV của Hiếp pháp đã thể hiện rõ: Quân đội ta mang bản chất của giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc; tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng. Về chức năng, nhiệm vụ, Hiến pháp năm 2013 đã khẳng định rõ: Quân đội ta là một đội quân chiến đấu, một đội quân công tác và là một đội quân sản xuất.

Điều 64 khẳng định: cùng với Công an nhân dân, Quân đội nhân dân Việt Nam là lực lượng nòng cốt để củng cố và tăng cường nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân; phát huy sức mạnh tổng hợp của đất nước để bảo vệ vững chắc Tổ quốc, góp phần bảo vệ hòa bình ở khu vực và trên thế giới.

Điều 65 khẳng định rõ nhiệm vụ của Quân đội nhân dân Việt Nam là “tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân, với Đảng và Nhà nước, có nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc,… bảo vệ Nhân dân, Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, cùng toàn dân xây dựng đất nước và thực hiện nghĩa vụ quốc tế”.

Điều 66 Hiếp pháp 2013 khẳng định lại và nhấn mạnh vai trò “làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng”, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, phát triển nền công nghiệp quốc phòng trong thời kỳ mới của quân đội ta. Để tạo điều kiện cho Quân đội nhân dân Việt Nam hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, Điều 68 của Hiến pháp năm 2013 hiến định vai trò của Nhà nước trong giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng toàn dân; xây dựng công nghiệp quốc phòng; bảo đảm trang bị cho lực lượng vũ trang có đủ sức mạnh bảo vệ Tổ quốc; tạo điều kiện thuận lợi để quân đội làm tốt nhiệm vụ kết hợp quốc phòng, an ninh, đối ngoại với kinh tế và ngược lại, kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh, đối ngoại; thực hiện chính sách hậu phương quân đội; bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ, công nhân, viên chức phù hợp với tính chất hoạt động, lao động đặc biệt của quân đội; xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân hùng mạnh, không ngừng tăng cường khả năng bảo vệ Tổ quốc.

Tóm lại, Hiến pháp năm 2013 không chỉ khẳng định bản chất, chức năng, nhiệm vụ của Quân đội nhân dân Việt Nam mà còn chỉ rõ từng bước xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của đất nước, của tổ chức, biên chế, lịch sử truyền thống của quân đội ta, nhân dân ta.

Vai trò của Hiến pháp năm 2013 trong đấu tranh vạch trần những luận điệu xuyên tạc, phản động, đòi “phi chính trị hóa” quân đội, thực hiện “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Như đã trình bày, Hiến pháp năm 2013 đã khẳng định rõ bản chất, chức năng, nhiệm vụ của quân đội ta: là đội quân chiến đấu, đội quân công tác và là đội quân sản xuất; xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ Tổ quốc là sự nghiệp của toàn dân. Mọi hoạt động của lực lượng vũ trang, bảo vệ Tổ quốc nói chung, hoạt động của quân đội ta nói riêng phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự hiến định như thế là hoàn toàn đúng đắn, mang ý nghĩa nhân văn, nhân đạo sâu sắc, rất hợp lòng dân; phản ánh rõ ý Đảng – lòng dân; quân với dân một ý chí.

Đó là bản chất truyền thống tốt đẹp của quân đội ta, là nét đẹp văn hóa của “Bộ đội Cụ Hồ”, là sự kết tinh chủ nghĩa yêu nước của dân tộc ta trong thời đại Hồ Chí Minh; bão táp không thể chuyển lay, cám dỗ không thể mua chuộc, khó khăn, thử thách không bao giờ làm nhụt ý chí hoặc bị lung lạc tinh thần, mọi sự chống phá của kẻ thù không thể chuyển dời. Chính điều đó đã vạch mặt những luận điệu xuyên tạc, phản động, đòi “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch; đồng thời, góp phần đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng Việt Nam, cho dù các thế lực thù địch có thay hình đổi dạng, sử dụng mọi thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, nham hiểm đến mức nào, dù chúng có tham vọng đến mức nào cũng không thể phủ nhận, tách sự lãnh đạo của Đảng ra khỏi quân đội, biến quân đội ta thành lực lượng trung lập, đứng ngoài chính trị.

Bài học kinh nghiệm rút ra từ sự đổ vỡ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu, từ sự mất sức chiến đấu của quân đội các nước ấy dù họ có “quân hùng tướng mạnh, vũ khí tối tân hiện đại”, song đã mắc mưu kẻ địch dẫn đến vô dụng, chế độ sụp đổ, Đảng mất vai trò lãnh đạo, đất nước hỗn loạn. Hiện nay, sự mất ổn định chính trị ở Ucraina, Thái Lan và nhiều nước trên thế giới do bạo loạn, biểu tình dài ngày và mâu thuẫn không thể giải quyết giữa các phe phái, các đảng đã nói rõ vai trò của quân đội quan trọng như thế nào khi nó là lực lượng trung lập, đứng ngoài cuộc, bi phi chính trị.

Cho nên nghiên cứu, suy ngẫm và nắm vững từng nội dung của 5 điều trong Chương IV “Bảo vệ Tổ quốc” mà Hiến pháp năm 2013 đã hiến định, chúng ta mới thấm thía chiều sâu, giá trị, ý nghĩa sâu sắc giá trị được sống trong hòa bình, Tổ quốc an lành, bình yên. Cho nên trong bất luận điều kiện, hoàn cảnh nào cũng vậy cần quán triệt và nhận thức sâu sắc: bảo vệ Tổ quốc là thiêng liêng, bất khả xâm phạm, là bảo vệ chính hạnh phúc của mỗi gia đình, của dòng họ, quê hương và bảo vệ cuộc sống an bình của chúng ta. Đó là sức đề kháng tốt nhất, giúp cơ thể chúng ta khỏe mạnh, không cho bất cứ loại “vi rút”: “phi chính trị hóa” quân đội, “diễn biến hòa bình”, gây “tự diễn biến, tự chuyển hóa” xâm nhập vào nội bộ ta.

Nhiệm vụ của Quân đội nhân dân Việt Nam trong thực thi và bảo vệ Hiến pháp năm 2013. Điều 119 của Hiến pháp năm 2013 hiến định: Hiến pháp là đạo luật cơ bản của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, là văn bản pháp lý có hiệu lực pháp lý cao nhất. Mọi hành vi vi phạm Hiến pháp đều bị xử lý. Điều đó có nghĩa là thực thi và bảo vệ Hiến pháp là quyền lợi, trách nhiệm và là nhiệm vụ thiêng liêng của mỗi công dân Việt Nam. Trên tinh thần “thượng tôn Hiến pháp”, “thượng tôn pháp luật”, Quân đội nhân dân Việt Nam với tính cách là công cụ bạo lực sắc bén của Nhà nước, là chỗ dựa tin cậy của chế độ, là lực lượng nòng cốt của nền quốc phòng toàn dân thì đương nhiên, quân đội phải là lực lượng tiên phong, gương mẫu, đi đầu thực thi và bảo vệ Hiến pháp nói chung, pháp luật nhà nước có liên quan đến công tác quân sự, quốc phòng, an ninh, kỷ luật quân đội nói riêng.

Việc thực thi và bảo vệ Hiến pháp của quân đội thể hiện ở chỗ: Trước hết là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; thực hiện tốt ba chức năng của mình: là một đội quân chiến đấu, một đội quân công tác, và là một đội quân sản xuất; chủ động, tích cực tham gia giúp dân xóa đói giảm nghèo, cứu hộ, cứu nạn trong bão lũ, giúp ngư dân gặp hoạn nạn trên biển, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân an tâm sản xuất, kinh doanh, doanh nhân nước ngoài đầu tư vào phát triển kinh tế – xã hội; không để mất đất, mất đảo, mất dân, mất chế độ. Đó là nhiệm vụ hết sức vẻ vang, song hết sức nặng nề./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

7 thoughts on “Quân đội với việc thực thi, bảo vệ Hiến pháp năm 2013

 • 26 Tháng Mười Một, 2015 at 8:48 sáng
  Permalink

  Thực chất khẩu hiệu “Phi chính trị hoá quân đội” là mưu đồ tước bỏ sự lãnh đạo của Đảng cộng sản đối với quân đội, vô hiệu hoá vai trò quân đội là công cụ bạo lực sắc bén của Đảng và Nhà nước xã hội chủ nghĩa trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đó là một bộ phận trong chiến dịch phá hoại, đòi thực hiện chế độ đa đảng, đòi xoá bỏ điều 4 trong hiến pháp. Những người chủ trương đòi “Phi chính trị hoá quân đội” hy vọng rằng, một khi quân đội đã bị mê hoặc, trở lên dao động, mất phương hướng chính trị, họ sẽ ra tay lật đổ thể chế xã hội chủ nghĩa ở nước ta bằng một cuộc cách mạng mầu sắc như đã diễn ra ở một số nước trên thế giới trong thời gian vừa qua./.

  Reply
 • 30 Tháng Mười Một, 2015 at 10:55 sáng
  Permalink

  Hiến pháp 2013 là văn kiện chính trị – pháp lý có vai trò đặc biệt quan trọng không những đối với Nhà nước mà cả hệ thống chính trị. Để việc triển khai thi hành nhanh chóng và bảo vệ Hiến pháp có hiệu quả, cần phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và mỗi công dân. Vì thế, các cơ quan làm công tác tư tưởng, văn hóa, báo chí, xuất bản, các cơ quan, đơn vị, các tổ chức đảng, các nhà khoa học cần đi đầu trong việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù định; góp phần tạo sức đề kháng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân phê phán những nhận thức sai trái, lệch lạc, mơ hồ về Hiến pháp.
  Trong đó, Quân đội nhân dân Việt Nam – lực lượng tin cậy, trung thành của Đảng, Nhà nước phải tích cực, chủ động góp phần thực thi và bảo vệ Hiến pháp, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn lợi dụng việc thực thi Hiến pháp để chống phá Đảng, Nhà nước.

  Reply
 • 30 Tháng Mười Một, 2015 at 3:41 chiều
  Permalink

  Hiến pháp năm 2013 là kết tinh trí tuệ và là ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Thực thi và bảo vệ Hiến pháp là quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mọi tổ chức, cá nhân. Với chức năng, nhiệm vụ của mình, Quân đội ta càng phải là lực lượng tiên phong, đi đầu trong thực thi và bảo vệ Hiến pháp. Đó cũng là một trong những nhiệm vụ Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

  Reply
 • 1 Tháng Mười Hai, 2015 at 12:43 sáng
  Permalink

  Thực thi và bảo vệ Hiến pháp là trách nhiệm, nghĩa vụ của quân đội. Quân đội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; thực hiện tốt ba chức năng của mình: là một đội quân chiến đấu, một đội quân công tác, và là một đội quân sản xuất; chủ động, tích cực tham gia giúp dân xóa đói giảm nghèo, cứu hộ, cứu nạn trong bão lũ, giúp ngư dân gặp hoạn nạn trên biển, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị… là góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

  Reply
 • 3 Tháng Mười Hai, 2015 at 2:22 sáng
  Permalink

  Hiến pháp là đạo luật cơ bản của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, là văn bản pháp lý có hiệu lực pháp lý cao nhất. Mọi hành vi vi phạm Hiến pháp đều bị xử lý. Quân đội nhân dân Việt Nam với vai trò chức năng là lực lượng nòng cốt bảo vệ Tổ quốc. hiển nhiên phải là lực lượng bảo vệ hiến pháp và thực thi hiến pháp. mọi luận điệu tách rời vai trò của Quân đội là vô căn cứ, ngụy biện nhằm mục đích xấu xa.

  Reply
 • 28 Tháng Mười Hai, 2015 at 3:26 chiều
  Permalink

  Là một lực lượng quan trọng trong xã hội, Quân đội ta cần phải phát huy cao nhất vai trò, vị trí của mình trong việc thực thi và bảo vệ Hiến pháp 2013 bởi đây là đạo luật cơ bản của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, là văn bản pháp lý có hiệu lực pháp lý cao nhất và đồng thời cũng là tâm điểm của sự chống phá của các thế lực thù địch trong và ngoài nước. Thực thi ở đây có thể hiểu là việc nhận thức đầy đủ và chấp hành nghiêm Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền những nội dung cơ bản của Hiến pháp để mọi người có thể hiểu và thực hiện theo đúng phương châm: Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật… Còn bảo vệ Hiến pháp nghĩa là chống lại mọi sự xuyên tạc của các thế lực thù địch xung quanh những nội dung cơ bản của Hiến pháp, bảo đảm cho Hiến pháp được đi vào cuộc sống, được cụ thể hóa trong đời sống hàng ngày; đó còn là bảo vệ Tổ quốc là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và nền văn hóa; giữ vững ổn định chính trị và môi trường hòa bình, phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

  Reply
 • 30 Tháng Mười Hai, 2015 at 8:07 sáng
  Permalink

  quân đội nhân dân Việt Nam là công cụ bạo lực sắc bén bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân, là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ Tổ quốc. Thực thi và bảo vệ Hiến pháp là trách nhiệm, quyền lợi và là nghĩa vụ của mọi công dân, lực lượng và tổ chức trong xã hội. Do đó, với chức năng của mình thì đương nhiên, quân đội phải là lực lượng tiên phong, gương mẫu, đi đầu thực thi và bảo vệ Hiến pháp nói chung, pháp luật nhà nước có liên quan đến công tác quân sự, quốc phòng, an ninh, kỷ luật quân đội nói riêng. Nên mọi luận điệu phủ nhận hoặc hạ thấp vai trò của quân đội trong bảo vệ Hiến Pháp đều là phản động, phản khoa học.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.