Sắc nét, đậm độ và quyết liệt hơn nữa

Phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận là một nội dung đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc gay go, quyết liệt, lâu dài và phức tạp. Để phát huy tốt vai trò của cán bộ, chiến sĩ, nhất là vai trò của nhà báo, nhà văn, nhà giáo, nhà nghiên cứu khoa học trong phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận cần có sự nhận thức đúng đắn và sự chỉ đạo tập trung, thống nhất từ trung ương đến cơ sở; trực tiếp là hệ thống lãnh đạo, chỉ huy, cơ quan chuyên trách các cấp trong quân đội. Một trong những biện pháp cần tập trung thực hiện tốt là nâng cao nhận thức của các cấp lãnh đạo, chỉ huy, cơ quan về nhiệm vụ phòng, chống “diễn biến hòa bình” và vai trò của các lực lượng chuyên trách ở các cơ quan, đơn vị trong phòng, chống “diễn biến hòa bình”

Cần làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để các cấp lãnh đạo, chỉ huy, cơ quan chuyên trách có nhận thức đúng đắn về nhiệm vụ phòng, chống “diễn biến hòa bình” nói chung, nhiệm vụ phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận trong quân đội nói riêng. Xuất phát từ âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; từ yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đã và đang đặt ra đối với nhiệm vụ phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận không chỉ là tất yếu, mà còn là một mặt trận nóng bỏng liên quan đến bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đến vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, đến sự tồn vong của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Cần quán triệt để có nhận thức đúng đắn, thống nhất trong toàn quân, trên cơ sở đó thống nhất hành động, tạo sức mạnh tổng hợp để đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận.

Cần thống nhất nhận thức của các cấp lãnh đạo, chỉ huy, cơ quan trong quân đội về vị trí, vai trò của nhà báo, nhà văn, nhà giáo, nhà nghiên cứu, nhà quản lý hoạt động này trong phòng, chống “diễn biến hòa bình”. Nhiệm vụ phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận trong quân đội là nhiệm vụ của hệ thống tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy, các tổ chức quần chúng, của đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong toàn quân. Trong đó, các nhà báo, nhà văn, nhà giáo, nhà khoa học… là lực lượng tiên phong, nòng cốt. Phát huy vai trò của họ trong phòng, chống “diễn biến hòa bình” là phát huy vai trò của một lực lượng đông đảo nhất, có tiềm năng, thế mạnh nhất trong quân đội trực tiếp hoạt động trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận. Họ không chỉ trực tiếp phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận mà còn có vai trò đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quân đội tương lai trở thành lực lượng lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận trong tương lai của quân đội. Mặt khác, tăng cường sự lãnh đạo của Đảngvề nhiệm vụ phòng, chống “diễn biến hòa bình” của cán bộ, chiến sĩ; phải thường xuyên quán triệt tốt các Nghị quyết, quan điểm, nguyên tắc của Đảng về nhiệm vụ phòng, chống “diễn biến hòa bình”; thường xuyên có nghị quyết lãnh đạo về nhiệm vụ phòng, chống “diễn biến hòa bình”; ban hành các chỉ thị, các quy chế…nhằm chỉ đạo, định hướng hoạt động phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận; quan tâm kiện toàn, xây dựng Ban Chỉ đạo 94 các cấp, trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, sơ, tổng kết rút kinh nghiệm… về nhiệm vụ đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Các cơ quan chức năng cần có sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn đơn vị phòng, chống “diễn biến hòa bình”. Chỉ đạo đổi mới chương trình, nội dung giảng dạy các môn lý luận chính trị ở các nhà trường quân đội, gắn giữa việc trang bị chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước với việc chống các quan điểm, tư tưởng sai trái, phản động; gắn giữa nhiệm vụ “xây” và “chống” trong giảng dạy lý luận chính trị. Triển khai nghiên cứu biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy đáp ứng với thực tiễn phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận trong quân đội hiện nay. Chỉ đạo việc nắm và phổ biến các hoạt động chống phá, các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch các hoạt động phòng, chống “diễn biến hòa bình” của các nhà trường quân đội gắn với hoạt động phòng, chống “diễn biến hòa bình” của các tổ chức, lực lượng khác; kiện toàn biên chế, tổ chức, bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho các cơ quan báo chí, tuyên truyền, các khoa giáo viên, cán bộ nghiên cứu ở các học viện, nhà trường, viện nghiên cứu của quân đội, ở gắn với vai trò phòng, chống “diễn biến hòa bình” của họ, v. v..

Phát huy vai trò của chỉ huy, chính ủy, bí thư các tổ chức đảng ở các cơ quan, đơn vị trong tổ chức, chỉ đạo phòng, chống “diễn biến hòa bình”. Đội ngũ chỉ huy, chính ủy, bí thư các tổ chức đảng ở các cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, chiến sĩ quân đội. Nếu chỉ huy, chính ủy, bí thư các tổ chức đảng ở các cơ quan, đơn vị cần phát huy tốt vai trò của mình ở đơn vị; nắm chắc âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; nắm chắc tư tưởng và dự báo đúng tư tưởng của cán bộ, đảng viên; kịp thời phát hiện, kiên quyết lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống “diễn biến hòa bình”, thì chắc chắn mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch sẽ bị vô hiệu hóa.

Để phát huy tốt vai trò của chỉ huy, chính ủy, bí thư các tổ chức đảng ở các cơ quan, đơn vị; nhất thiết đội ngũ cán bộ cần ra sức học tập, không ngừng nâng cao trình độ nhận thức, trình độ tư duy lý luận, kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn, đề cao tính đảng, chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, coi trọng xây dựng tinh thần đoàn kết, ý thức dân chủ và kỷ luật, tích cực đổi mới phong cách, phương pháp, tác phong công tác…Trong giai đoạn hiện nay, đòi hỏi chỉ huy, chính ủy, bí thư các tổ chức đảng ở các cơ quan, đơn vị quân đội phải thật sự gương mẫu cả trong thực hiện chức trách nhiệm vụ và rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống để mọi cán bộ, giảng viên, học viên, chiến sĩ trong nhà trường noi theo.

Chỉ huy, chính ủy, bí thư các tổ chức đảng các cơ quan báo chí, tuyên truyền, học viện, nhà trường quân đội, các viện nghiên cứu cần có các biện pháp tổ chức để thực hiện có hiệu quả vai trò tiên phong, nòng cốt của nhà báo, nhà văn, nhà giáo, nhà nghiên cứu trong phòng, chống “diễn biến hòa bình”. Họ phải là lực lượng trực tiếp chỉ đạo, tổ chức thực hiện các hoạt động phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận; giải đáp những vấn đề tư tưởng chính trị đang đặt ra ở các học viện, nhà trường, viện nghiên cứu quân đội; tổ chức phối hợp giữa các lực lượng thuộc quyền với các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn… Muốn vậy, đội ngũ cán bộ chỉ huy, chính ủy, bí thư ở các nhà trường quân đội cần có các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên, cán bộ khoa học ở các học viện, nhà trường, viện nghiên cứu quân đội, các cơ quan, đơn vị; gắn tính chiến đấu trong mỗi bài báo, bài giảng, trong mỗi sản phẩm khoa học; cần có các biện pháp tập hợp, tổ chức, hướng dẫn cán bộ, chiến sĩ tham gia đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; lựa chọn, xây dựng bộ phận chuyên trách phòng, chống “diễn biến hòa bình” trong đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn nghiệp vụ. Lực lượng này cần có quy chế tổ chức, quản lý, kế hoạch hoạt động cụ thể, chặt chẽ, thường xuyên được bồi dưỡng nâng cao phẩm chất, năng lực phòng, chống “diễn biến hòa bình”; được cung cấp thông tin đầy đủ, nhất là thông tin liên quan đến âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trong từng giai đoạn; được đảm bảo các phương tiện, trang thiết bị hiện đại phục vụ nhiệm vụ nghiên cứu, đấu tranh; có cơ chế, quy định về bảo mật nhằm bảo vệ lực lượng chuyên trách làm nhiệm vụ phòng, chống “diễn biến hòa bình”.

Phát huy vai trò của cơ quan chính trị, ban chỉ đạo phòng, chống “diễn biến hòa bình” ở các cơ quan, đơn vị. Thường xuyên củng cố, kiện toàn cơ quan chính trị, đội ngũ cán bộ chính trị, ban chỉ đạo phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa ở các cơ quan, đơn vị luôn có số lượng hợp lý, chất lượng tốt. Cơ quan chính trị, ban chỉ đạo phòng, chống “diễn biến hòa bình” cần đẩy mạnh công tác nghiên cứu, đánh giá, tổng hợp, dự báo tình hình về âm mưu, thủ đoạn hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, nhất là trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, những ảnh hưởng, tác động của nó vào nội bộ quân đội, thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn cán bộ, chiến sĩ đấu tranh có hiệu quả. Thành lập các tổ, nhóm chuyên sâu của ban chỉ đạo phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, kịp thời đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, phản động của các thế lực thù địch./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

3 thoughts on “Sắc nét, đậm độ và quyết liệt hơn nữa

 • 21 Tháng Một, 2016 at 7:40 chiều
  Permalink

  Đấu tranh phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa quân đội”, “tự diễn biến” thực chất là cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc vô cùng gay go, quyết liệt, phức tạp trong giai đoạn mới của cách mạng Việt Nam. Cần giữ vững và kiên định lập trường chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; giữ vững sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân, sức mạnh của cả dân tộc và sức mạnh thời đại, giữ vững ổn định và phát triển kinh tế- xã hội làm nền tảng củng cố quốc phòng, an ninh, kết hợp chặt chẽ thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân, đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn phá hoại của địch, tạo sự ổn định vững chắc tình hình kinh tế chính trị- xã hội, đưa đất nước vững bước phát triển theo con đường Xã hội chủ nghĩa.

  Reply
 • 24 Tháng Một, 2016 at 9:35 sáng
  Permalink

  “Diễn biến hòa bình” được chúng ta xác định là một trong bốn nguy cơ của cách mạng Việt Nam, bên cạnh các nguy cơ tụt hậu về kinh tế, nguy cơ tham nhũng và chệch hướng xã hội chủ nghĩa. Do vậy, phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình” cần kết hợp với phòng chống các nguy cơ khác, tạo thành trận địa bổ sung, hỗ trợ cho nhau. Từ đó, phát huy sức mạnh tổng hợp của tất cả các lực lượng, các cấp, các ngành tạo thành khối đại đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống” làm cho nước ta đủ mạnh trên tất cả các lĩnh vực, đủ sức “miễn dịch” trước âm mưu “diễn biến hòa bình”.

  Reply
 • 24 Tháng Một, 2016 at 10:35 sáng
  Permalink

  Chống “Diễn biến hòa bình” là cuộc chiến không khói súng nhưng vô cùng quyết liệt bởi nó liên quan trực tiếp đến sự tồn vong của chế độ, thành công của sự nghiệp đổi mới đất nước và tự do của nhân dân. Trước sự chống phá ngày càng điên cuồng của các thế lực thù địch, hơn lúc nào hết, mỗi người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng của Đảng phải làm tốt công tác giáo dục chính trị, công tác tuyên truyền để mọi tổ chức, cá nhân trong xã hội hiểu được bản chất, mưu đồ của “Diễn biến hòa bình” từ đó xây dựng nhận thức và hành động đúng, đáp trả lại mọi sự chống phá của kẻ thù, khiến cho mưu đồ của chúng bị dập tắt ngay từ trong “trứng nước”!

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.