Thời cuộc có thể đổi thay, song không thể thay đổi bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, bộ đội của dân

Người Dân Việt

Nhân đọc bài viết của Nguyên Anh đăng ngày 04/09/2015 trên trang một trang mạng xã hội, từ nội dung bài viết, tôi xin trao đổi với Nguyên Anh mấy vấn đề sau đây: Trong hơn 80 năm đấu tranh chống thực dân Pháp, hàng chục cuộc đấu tranh vũ trang oanh liệt của nhân dân Việt Nam nổ ra nhưng vẫn không giành được thắng lợi. Nguyên nhân chủ yếu là do các cuộc đấu tranh đó chưa có một giai cấp tiền phong lãnh đạo, chưa có lý luận cách mạng soi đường, cũng như chưa có đường lối chiến lược, sách lược đúng đắn, đủ sức giành thắng lợi trước kẻ thù xâm lược.

Sự thật nữa là ngày 22/12/1944, dưới dự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và lãnh tụ Hồ Chí Minh, Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân được thành lập, đó là lực lượng nòng cốt của phong trào khởi nghĩa toàn dân, mà cùng với đó Cách mạng Tháng Tám thành công. Sau đó, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành kháng chiến trường kỳ, gian khổ chống thực dân Pháp xâm lược, chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 07/5/1954 “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” đã đi vào lịch sử dân tộc Việt Nam “như là một cái mốc chói lọi bằng vàng”, mở ra một thời kỳ mới cho đất nước ta. Thực hiện lời căn dặn của Cụ Hồ kính yêu: “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta giành thắng lợi ngày 30/4/1975, kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trên cả nước, giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước, đưa giang sơn về một mối. Từ năm 1986 tới nay, sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, nước ta đã và đang phát triển với những thành tựu có ý nghĩa lịch sử, đời sống nhân dân ta từng bước được nâng lên, nước ta đã chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, có quan hệ ngoại giao với hầu hết các nước lớn và tổ chức có uy tín trên thế giới.

Một trong những bài học thành công xuyên suốt của cách mạng Việt Nam là trong bất luận điều kiện, hoàn cảnh nào cũng “phải kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh”[1]. Chỉ có độc lập dân tộc thì mới có điều kiện đưa chủ nghĩa xã hội đến thắng lợi, chủ nghĩa xã hội là bước phát triển tất yếu của độc lập dân tộc, nền độc lập dân tộc chỉ có thể được củng cố vững chắc khi có chủ nghĩa xã hội. Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng và nhân dân ta, cũng đồng thời cũng là mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Cần nhắc lại vấn đề có tính quy luật là trong xã hội có giai cấp, để bảo vệ địa vị thống trị, lợi ích giai cấp của mình, các giai cấp, nhất là giai cấp cầm quyền bao giờ cũng chú tâm tổ chức xây dựng quân đội và các lực lượng vũ trang. Việc tổ chức và lãnh đạo, xây dựng quân đội, các lực lượng vũ trang của giai cấp là một tất yếu khách quan. Đương nhiên quân đội và lực lượng vũ trang đó phải mang bản chất giai cấp của giai cấp và nhà nước đã tổ chức, lãnh đạo và nuôi dưỡng nó.

Một chân lý hiển nhiên: “không thể có quân đội đứng ngoài chính trị”. Vậy mà Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Việt Nam sử dụng quân đội vào công việc bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ sự bình yên của nhân dân thì Nguyên Anh lại hằn học, khó chịu. Tôi e rằng Nguyên Anh đang tiếp tay cho các thế lực thù địch hô hào đòi “phi chính trị hóa” quân đội. Thực chất bài viết của Nguyên Anh là đòi tách Quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng, phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội, làm cho quân đội mất mục tiêu, phương hướng chiến đấu, tiến tới vô hiệu hóa vai trò của quân đội.

Quân đội ta do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp tổ chức xây dựng, lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện. Mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của quân đội ta là mục tiêu, lý tưởng của Đảng, cũng là của nhân dân lao động, đó là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Mục tiêu, lý tưởng đó là sự phản ánh quyền lợi tối cao của dân tộc Việt Nam và là ước mơ ngàn đời của mỗi người dân Việt Nam về một cuộc sống tốt đẹp: “độc lập, tự do, hạnh phúc”. Mục tiêu, lý tưởng đó thể hiện sự thống nhất biện chứng giữa bản chất giai cấp công nhân với tính nhân dân, tính dân tộc trong bản chất của quân đội ta, vừa là truyền thống cách mạng của quân đội, lại cũng vừa là lòng trung thành và niềm tin sâu sắc của cán bộ, chiến sĩ quân đội đối với Đảng, nhân dân, dân tộc Việt Nam. Đấu tranh giành độc lập cho dân tộc, đem lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân là ước nguyện và ý chí của mọi người dân Việt Nam, trong đó có cán bộ, chiến sĩ quân đội.

Là con em của nhân dân các dân tộc Việt Nam, từ ngày thành lập đến nay, cán bộ, chiến sĩ quân đội ta đều được giáo dục, rèn luyện theo đường lối, quan điểm của Đảng, tuân thủ Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước, tự giác chiến đấu bảo vệ mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội không chỉ là mục tiêu, lý tưởng xuyên suốt toàn bộ lịch sử cách mạng Việt Nam từ khi có Đảng, mà đó là mục tiêu, lý tưởng chiến đấu xuyên suốt của quân đội ta. Hơn bảy thập kỷ đã trôi qua, lớp lớp cán bộ, chiến sĩ quân đội ta đã tự nguyện, tự giác chiến đấu hy sinh quên mình để giành, giữ, bảo vệ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, góp phần tích cực vào sự nghiệp bảo vệ hoà bình thế giới.

Chủ nghĩa xã hội vẫn là mục tiêu, lý tưởng của nhân loại tiến bộ trong thời đại ngày nay, vẫn là mục tiêu, lý tưởng phấn đấu của Đảng và nhân dân ta. Nhiệm vụ hàng đầu của Quân đội nhân dân Việt Nam là sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng mọi kẻ thù trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, làm tròn nhiệm vụ của đội quân chiến đấu, công tác và lao động sản xuất. Để hoàn thành nhiệm vụ của mình và đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch, một mặt tiếp tục khẳng định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của quân đội ta. Mặt khác, không ngừng chăm lo xây dựng quân đội vững mạnh về mọi mặt, lấy xây dựng về chính trị làm cơ sở, để quân đội không chỉ là một lực lượng vũ trang thiện chiến mà còn là một lực lượng chính trị thiện chiến, tinh nhuệ làm chỗ dựa tin cậy của Đảng và nhân dân.

Từ những vấn đề nêu trên, tôi thấy Nguyên Anh cố tình chống phá, làm lu mờ mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của quân đội ta. Vì vậy, Quân đội nhân dân Việt Nam không thể “trung với nước, hiếu với dân” một cách chung chung, mập mờ như cách hiểu của Nguyên Anh./.

[1] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006, tr. 19.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

11 thoughts on “Thời cuộc có thể đổi thay, song không thể thay đổi bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, bộ đội của dân

 • 25 Tháng Chín, 2015 at 8:58 sáng
  Permalink

  Bài viết hay, nhẹ nhàng mà sâu sắc!

  Reply
 • 25 Tháng Chín, 2015 at 9:02 sáng
  Permalink

  Được đấy Việt ah. Hay tiếp tục!

  Reply
 • 25 Tháng Chín, 2015 at 9:07 sáng
  Permalink

  Đúng Nguyên Anh đang tiếp tay cho các thế lực thù địch hô hào đòi “phi chính trị hóa” quân đội ta!

  Reply
 • 25 Tháng Chín, 2015 at 9:09 sáng
  Permalink

  Nguyên Anh là kẻ lừa đảo, hại nước, hại dân!

  Reply
 • 2 Tháng Mười, 2015 at 7:22 sáng
  Permalink

  Đích thực là nhóm cứng đầu.

  Reply
 • 30 Tháng Mười Một, 2015 at 1:29 chiều
  Permalink

  Phẩm chất, đạo đức “Bộ đội Cụ Hồ” là một yếu tố quan trọng gắn quân đội cách mạng với nhân dân, tạo nên sức mạnh to lớn trong đấu tranh giải phóng dân tộc.
  Trong tình hình hiện nay, khi nước ta đang đẩy mạnh phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, bên cạnh những thành tựu, kết quả đạt được, chúng ta đang phải đối mặt với không ít thách thức từ tác động của mặt trái kinh tế thị trường, tình trạng tham nhũng, lãng phí, thực dụng, sống gấp, phi đạo đức, phản văn hóa, v.v. Đặc biệt, thách thức gay gắt là, các thế lực thù địch đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và âm mưu “phi chính trị hoá” quân đội, hòng làm phai nhạt mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, niềm tin vào Đảng, chế độ trong mỗi cán bộ, chiến sĩ nhưng phẩm chất bộ đội cụ Hồ vẫn sáng mãi trong mỗi cán bộ, chiến sỹ.

  Reply
 • 30 Tháng Mười Một, 2015 at 1:30 chiều
  Permalink

  Hơn 70 năm qua, Quân đội nhân dân Việt Nam đã làm nên nhiều điều kỳ diệu, trong đó có việc xây dựng, giữ gìn và phát triển các giá trị cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ. Các giá trị cao đẹp đó đã, đang và sẽ sống mãi trong lý trí và tình cảm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, cũng như của anh em, bạn bè quốc tế.

  Reply
 • 30 Tháng Mười Một, 2015 at 4:04 chiều
  Permalink

  Chiến tranh là sự kế tục của chính trị bằng thủ đoạn bạo lực, quân đội là công cụ chủ yếu và trực tiếp để tiêns hành chiến tranh, để đạt được mục đích chính trị, như thế, lẽ nào quân đội không mang bản chất chính trị của nhà nước, của giai cấp đã tổ chức ra nó và dùng nó để tiến hành chiến tranh? Những kẻ cố gắng chứng minh cho quân đội nên và cần đứng ngoài chính tri, rằng nên “phi chính trị hóa quân đội” … thực sự không có đủ trí óc để hiểu về chính trị… dù có thể kẻ đó am hiểu các lĩnh vực khác của đời sống xã hội…

  Reply
 • 1 Tháng Mười Hai, 2015 at 1:14 sáng
  Permalink

  “Bộ đội Cụ Hồ” là cái tên thiêng liêng chìu mến mà nhân dân đã trao tặng cho chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam, hình ảnh anh bộ đội được gắn liền với tên Người anh hùng -cha già dân tộc, điều đó nó cũng phần nào phản ánh mục đích hoạt động của quân đội nhân dân Việt Nam là luôn vì dân vì nước, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua kẻ thù nào cũng đánh thắng, phấn đấu cho mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Nên không thể phủ nhận giá trị cao quý của phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” được.

  Reply
 • 30 Tháng Mười Hai, 2015 at 9:53 sáng
  Permalink

  Không bao giờ có quân đội “không cần dựa trên hệ tư tưởng nào”, “phi giai cấp”, “siêu giai cấp”, mà chỉ cần dựa trên “tinh thần dân tộc” một cách chung chung như những lập luận của Nguyên Anh. Hệ tư tưởng của quân đội luôn luôn là vấn đề quan trọng hàng đầu, đó thực chất là bản chất giai cấp. Hệ tư tưởng sẽ quy định và chi phối mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của quân đội, chi phối nguyên tắc xây dựng quân đội đồng thời xác định quân đội chiến đấu cho ai, vì ai, được dẫn dắt bởi ngọn cờ tư tưởng nào, do ai tổ chức và lãnh đạo. Một lần nữa phải nhắc lại cho Nguyên Anh: Quân đội nhân dân Việt Nam mang bản chất giai cấp ông nhân, do Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, xây dựng, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện. Đây là chân lý mà không một ai, một tổ chức nào có thể xuyên tạc, bôi nhọ!

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.