Vì sao quân đội tham gia làm kinh tế

Đây là một vấn đề lớn, liên quan đến lịch sử truyền thống, bản chất chức năng, nhiệm vụ của Quân đội nhân dân Việt Nam. Để làm rõ vấn đề này cần có thời gian và phân tích thấu đáo, làm rõ cơ sở lý luận – thực tiễn, các chiều cạnh khác nhau của vấn đề. Trong điều kiện cho phép, có thể trả lời vắn tắt câu hỏi: Vì sao quân đội làm kinh tế mấy điểm sau đây:
Thứ nhất, quân đội làm kinh tế là thực hiện Lời dạy của Bác Hồ – Người Cha thân yêu của các lực lượng vũ trang: Quân đội phải chiến đấu giỏi, công tác giỏi và lao động sản xuất giỏi; “cái gì có lợi cho nhân dân thì cố gắng để làm cho tốt”; thực hiện tốt phương châm “vì nhân dân phục vụ !”; thực hiện nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước giao phó cho quân đội.
Thứ hai, quân đội làm kinh tế là thực hiện ba chức năng của Quân đội: là đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất, đã được ghi vào các Văn kiện Đảng, Nhà nước; đã được Đảng, Nhà nước, nhân dân và một số chuyên gia nước ngoài, thừa nhận tính hiệu quả của Quân đội ta khi tham gia lao động, xây dựng kinh tế gắn với quốc phòng, an ninh.
Thứ ba, quân đội làm kinh tế là hiện thực hóa quy luật “dựng nước đi đôi với giữ nước” của dân tộc Việt Nam với sự vận dụng sáng tạo chính sách “ngụ binh ư nông” của ông cha ta qua hàng ngàn năm đấu tranh để dựng nước và giữ nước; là sự cụ thể hóa hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam “xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” mà Đảng ta đã khẳng định tại Đại hội V (năm 1982) đến nay.
Thứ tư, quân đội làm kinh tế là góp phần làm ra của cải vật chất, trước hết là nâng cao đời sống cho bộ đội, không ngừng cải thiện, nâng cao chất lương bữa ăn, bồi dưỡng sức khỏe bộ đội; tu bổ nơi ở, nơi làm việc, củng cố trận địa, thao trường, bãi tập; qua đó, phát triển kinh tế – xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; là làm cho Quân đội ta mạnh lên; góp phần củng cố tiềm lực quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.
Những người cho rằng, quân đội thôi làm kinh tế – cách tốt nhất để bảo vệ Tổ quốc là hoàn toàn sai lầm cả về mặt kinh tế và chính trị. Những người này không hiểu hoặc cố tình không hiểu lịch sử truyền thống, vị trí, vai trò, tính đặc thù, chức năng, nhiệm vụ của Quân đội nhân dân Việt Nam, đã không xem xét thấu đáo lời dạy của Bác Hồ, quan điểm, chủ trương chiến lược, nhất quán, cơ bản, lâu dài của Đảng, Nhà nước ta về Quân đội làm kinh tế, gắn phát triển kinh tế với quốc phòng, an ninh; thực hiện ba chức năng của Quân đội. Những người này thiếu một cách nhìn khách quan, toàn diện, cụ thể – lịch sử, thực tiễn và phát triển. Họ đã áp dụng máy móc kinh nghiệm xây dựng quân đội của nước ngoài vào Việt Nam; không thấy rõ sự khác biệt căn bản về chức năng, nhiệm vụ của Quân đội nhân dân Việt Nam với quân đội nước ngoài; thấy quân đội nước ngoài làm vậy, mình bắt chước nhưng không phù hợp, không ý thức được tác hại của nó.
Tóm lại, quân đội ta làm kinh tế không phải là ý muốn chủ quan mà là sự quy định của điều kiện lịch sử và bản chất, truyền thống, chức năng của quân đội cách mạng, quân đội kiểu mới do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, đã được lịch sử hơn 70 năm xây dựng, phát triển, chiến đấu và chiến thắng của Quân đội ta khẳng định; là nhu cầu thực tế của xã hội, yêu cầu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao cho Quân đội. Những người có quan điểm sai trái, đối lập với Đảng, Nhà nước như đã nêu trên là nhằm chống Đảng, Nhà nước, Quân đội ta, là hướng đến cái đích thực hiện mưu đồ “phi chính trị hóa” quân đội, thực hiện “dân sự hóa quân đội” cần phải phê phán, bác bỏ./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.