NHẬN DIỆN ÂM MƯU, THỦ ĐOẠN XUYÊN TẠC VAI TRÒ CỦA QUỐC HỘI VIỆT NAM

Trong bộ máy nhà nước Việt Nam, Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. “Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước”[1]. Vậy mà trên trang báo “Thoibao”, Trà My đăng bài viết “Quốc hội Việt Nam đã đánh mất vai trò cơ quan lập pháp theo hiến định như thế nào?” để đánh giá không đúng về vị trí, vai trò của Quốc hội Việt Nam. Với những bình luận như: “Quốc hội không giữ vai trò lập pháp mà trở thành cơ quan đóng dấu, thông qua các dự luật”; “Quốc hội Việt Nam chỉ là công cụ của Đảng Cộng sản Việt Nam… Đảng muốn như thế nào thì yêu cầu Quốc hội làm luật đúng như thế”. Sự xảo trá này của Trà My cần phải được vạch trần

Thứ nhất, Quốc hội Việt Nam là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.

Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất; theo quy định của Hiến pháp, ở nước ta, tất cả quyền lực thuộc về Nhân dân. Nhân dân là chủ thể của quyền lực nhà nước. Quốc hội do Nhân dân bầu ra, là cơ quan nhà nước cao nhất thực hiện quyền lực của Nhân dân. Quốc hội là cơ quyền lực nhà nước cao nhất còn thể hiện ở chức năng của Quốc hội. Theo quy định của Hiến pháp, Quốc hội là cơ quan thực hiện quyền làm Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp, làm luật và sửa đổi luật. Bằng việc làm Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp, Quốc hội quy định các vấn đề cơ bản nhất, quan trọng nhất về hình thức và bản chất của Nhà nước; ghi nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; quy định các nội dung cơ bản về chế độ kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, môi trường, bảo vệ Tổ quốc và về tổ chức bộ máy nhà nước. Bằng việc làm luật và sửa đổi luật, Quốc hội điều chỉnh các quan hệ xã hội trong từng lĩnh vực của đời sống xã hội. Bên cạnh đó, Quốc hội là cơ quan có quyền quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, đó là những chủ trương lớn, những vấn đề quốc kế dân sinh, những chính sách cơ bản về đối nội và đối ngoại, nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước. Quốc hội thực hiện quyền giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của Nhà nước. Không một cơ quan nào đứng trên Quốc hội trong xem xét, đánh giá việc thi hành Hiến pháp, pháp luật; ban hành những văn bản mà chỉ Quốc hội mới có quyền. Các cơ quan do Quốc hội thành lập và người giữ các chức vụ do Quốc hội bầu, phê chuẩn phải chịu trách nhiệm, báo cáo công tác trước Quốc hội và chịu sự giám sát của Quốc hội. Như vậy, ở Việt Nam Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, không có chuyện “Quốc hội Việt Nam chỉ là công cụ của Đảng Cộng sản Việt Nam… Đảng muốn như thế nào thì yêu cầu Quốc hội làm làm luật đúng như thế” như Trà My nói.

Thứ hai, sự “đồng hành” cùng toàn Đảng, toàn dân của Quốc hội Việt Nam là hoàn toàn đúng đắn.

Ở Việt Nam, quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. Điều này đã được xác định trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011), cũng như Hiến pháp năm 2013. Trong Điều 69 Hiến pháp năm 2013 quy định rõ vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội: “Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước”. Quốc hội là nơi ý chí của nhân dân trở thành ý chí của Nhà nước và được thể hiện bằng các đạo luật mang tính bắt buộc chung. Điều 94 Hiến pháp năm 2013 xác định: “Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của Quốc hội. Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội và báo cáo công tác trước Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước”…

Như vậy, Quốc hội đồng hành với Chính phủ là nét mới đáng ghi nhận, trên cơ sở làm đúng luật, thực hiện đúng Cương lĩnh 2011 của Đảng và Hiến pháp năm 2013; hoàn toàn phù hợp với môi trường, thể chế kinh tế, chính trị, xã hội của Việt Nam. Quốc hội và Chính phủ có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn riêng, đề cao sự thống nhất quyền lực vào Quốc hội. Quyền lực nhà nước ở nước Việt Nam là thống nhất nên Quốc hội và Chính phủ luôn có sự gắn bó mật thiết với nhau, để xây dựng, phát huy tối đa tiềm lực quốc gia; “đồng hành” để cùng hướng tới thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, chứ không được hiểu là cùng nhau thực thi quyền lực hay nhiệm vụ. Không có chuyện “Quốc hội không giữ vai trò lập pháp mà trở thành cơ quan đóng dấu, thông qua các dự luật” như Trà My đồn đại. Những âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc vai trò của Quốc hội Việt Nam của Trà My là không có cơ sở lý luận và thực tiễn, hoàn toàn sai trái. Mỗi cán bộ, đảnh viên và nhân dân cần nhận thức và đấu tranh với âm mưu thủ đoạn trên./.

[1] Luật tổ chức quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tr1

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “NHẬN DIỆN ÂM MƯU, THỦ ĐOẠN XUYÊN TẠC VAI TRÒ CỦA QUỐC HỘI VIỆT NAM

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.