Phản bác luận điệu xuyên tạc của Lê Quốc Quân

Lợi dụng việc Quốc hội Việt Nam họp bất thường vào ngày 2/5/2024 để bỏ phiếu kín miễn nhiệm chức vụ chủ tịch Quốc hội đối với đồng chí Vương Đình Huệ vừa qua, trên trang “Voatiengviet”, Lê Quốc Quân có bài viết: “Quốc hội, nhân dân và những võ sỹ giác đấu”. Y cho rằng, Quốc hội Việt Nam không phải là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, mà đang trở thành bù nhìn, là công cụ để Đảng Cộng sản, hợp thức hoá quyết định công tác cán bộ, trường hợp Ông Vương Đình Huệ là một ví dụ điển hình. Thực tế, Lê Quốc Quân đang cố tình xuyên tạc vai trò của Quốc hội và quan điểm của Đảng ta về công tác cán bộ.

1. Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Theo quy định của Hiến pháp năm 2013, ở nước ta, tất cả quyền lực thuộc về nhân dân. Nhân dân là chủ thể của quyền lực nhà nước. Quốc hội do nhân dân bầu ra, là cơ quan nhà nước cao nhất thực hiện quyền lực của nhân dân. Quốc hội quy định các vấn đề cơ bản nhất, quan trọng nhất về hình thức và bản chất của Nhà nước; ghi nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; quy định các nội dung cơ bản về chế độ kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, môi trường, bảo vệ Tổ quốc và tổ chức bộ máy Nhà nước. Quốc hội điều chỉnh các quan hệ xã hội trong từng lĩnh vực của đời sống xã hội. Bên cạnh đó, Quốc hội là cơ quan có quyền quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, đó là những chủ trương lớn, những vấn đề quốc kế dân sinh, những chính sách cơ bản về đối nội và đối ngoại, nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước. Quốc hội thực hiện quyền giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của Nhà nước. Không một cơ quan nào đứng trên Quốc hội trong xem xét, đánh giá việc thi hành Hiến pháp, luật – những văn bản mà chỉ Quốc hội mới có quyền ban hành. Người giữ các chức vụ do Quốc hội bầu, phê chuẩn phải chịu trách nhiệm, báo cáo công tác trước Quốc hội và chịu sự giám sát của Quốc hội. Nếu các chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn không đủ phẩm chất năng lực, Quốc hội sẽ bỏ phiếu miễn nhiệm.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền, có nghĩa là, Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; phát hiện, bồi dưỡng, lựa chọn những đảng viên ưu tú và những người ngoài Đảng có đủ phẩm chất và năng lực giới thiệu với cơ quan Nhà nước để thông qua cơ chế bầu cử, tuyển chọn, bố trí vào công tác trong các cơ quan Nhà nước, nắm giữ các vị trí lãnh đạo, quản lý trong bộ máy Nhà nước từ Trung ương đến cơ sở, với mục đích phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân. Bên cạnh những thành tựu đạt được, Đảng cũng thừa nhận những hạn chế trong công tác cán bộ đó là: …một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa tiên phong, gương mẫu; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa diễn biến phức tạp… Trách nhiệm nêu gương, nhất là của người đứng đầu còn hạn chế…Vì vậy, Đảng xác định cần tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, phục vụ nhân dân và sự phát triển đất nước. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Có cơ chế sàng lọc, thay thế kịp thời những người không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm pháp luật, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, bị xử lý kỷ luật, không còn uy tín đối với nhân dân. Kiên quyết, xử lý nghiêm những cán bộ vi phạm, kể cả cán bộ đã nghỉ hưu.

Trường hợp đồng chí Vương Đình Huệ, Đảng ta khẳng định: Đồng chí Vương Đình Huệ là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở; được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của Đảng và Nhà nước. Theo báo cáo của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan chức năng, Đồng chí đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và chịu trách nhiệm người đứng đầu theo các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Những vi phạm, khuyết điểm của đồng chí Vương Đình Huệ gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước và cá nhân. Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân, đồng chí Vương Đình Huệ đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác. Căn cứ quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và xem xét nguyện vọng của đồng chí Vương Đình Huệ, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Ngày 2/5/2024, Quốc hội Việt Nam họp bất thường để bỏ phiếu kín miễn nhiệm chức vụ chủ tịch Quốc hội đối với đồng chí Vương Đình Huệ.

Như vậy, công tác cán bộ có vào, có ra, có lên, có xuống. Chỉ có những cán bộ có đủ phẩm chất năng lực, uy tín, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân mới được bổ nhiệm, đề bạt đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Việc các thế lực thù địch, xuyên tạc vai trò của Quốc hội và quan điểm của Đảng ta về công tác cán bộ là đi ngược lại chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; lợi ích nguyện vọng chính đáng của nhân dân ta. Chúng ta cần phải kiên quyết đấu tranh, vạch rõ bộ mặt xảo trá của chúng để nhân dân hiểu rõ và nâng cao cảnh giác./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.