Quốc hội khóa XIII kiện toàn nhân sự là đúng, hợp lòng dân

Như đã thành quy luật, trước những sự kiện trọng đại của đất nước, các thế lực thù địch lại đẩy mạnh tuyên truyền những luận điệu xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta. Không nằm ngoài quy luật đó, nhân sự kiện kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII kiện toàn nhân sự các cơ quan nhà nước, chúng tăng cường chống phá với nhiều thủ đoạn thâm độc, tuyên truyền những luận điệu xuyên tạc. Điển hình là bài viết với tiêu đề: “Kiện toàn là gì” của Bùi Quang Vơm ngày 30/03/2016. Đọc bài viết, thấy rõ ý đồ đen tối của tác giả, cũng như dụng ý xấu của những kẻ cố ý phát tán, tuyên truyền bài viết trên mạng.

1. Để thực hiện ý đồ đen tối của mình, Vơm không chỉ đưa ra câu hỏi, mà chính Vơm lại trả lời câu hỏi.

Nội dung trả lời của Vơm càng bộc lộ rõ chân tướng của một kẻ bất mãn chế độ. Vơm cố tình không biết rằng: sau Đại hội Đảng XII, nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước không tái cử Ban Chấp hành Trung ương. Bộ Chính trị đã xem xét cẩn trọng cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn của việc kiện toàn chức danh lãnh đạo các cơ quan Nhà nước ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và thống nhất cao là cần sớm kiện toàn, sắp xếp lại các chức danh lãnh đạo cơ quan Nhà nước một cách đồng bộ, đáp ứng kịp thời yêu cầu triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII. Chính vì vậy, Bộ Chính trị đề nghị Trung ương cho thực hiện kiện toàn chức danh lãnh đạo các cơ quan nhà nước tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII theo quy định pháp luật. Và, đây vẫn là bầu nhân sự thuộc khóa XIII, đến kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XIV, Quốc hội khóa mới sẽ tiếp tục tiến hành bầu nhân sự nhiệm kỳ Khóa XIV theo quy trình. Cả hai việc này đều đảm bảo được tiến hành dựa trên cơ sở các quy định của pháp luật. Theo quy định của Luật Tổ chức Quốc hội, mặc dù nhiệm kỳ của các chức danh lãnh đạo là 5 năm, nhưng Quốc hội vẫn có thể thực hiện quyền bãi miễn.Đây không phải lần đầu tiên Quốc hội tiến hành công tác nhân sự vào thời điểm cuối khóa mà đã có tiền lệ là tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XI vào tháng 6/2006. Theo Chương trình, tại kỳ họp này, không chỉ có các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội mà theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ sẽ có những chức danh thành viên Chính phủ cũng sẽ được bầu mới. Sau khi bầu các chức danh nhân sự mới, Quốc hội sẽ phải tiến hành hoàn thiện nhân sự một số chức danh trong Hội đồng Bầu cử quốc gia để đảm bảo lãnh đạo công tác bầu cử vào tháng 5 tới.

2. Không thể nói bừa rằng, đây là sự “phế truất cưỡng bức, sự đảo chính theo cách lộn tùng phèo”.

Với cách dùng cụm từ “phế truất cưỡng bức”, “sự đảo chính theo cách lộn tùng phèo” cũng đủ nói lên Vơm là người như thế nào? Sự thật có phải vậy không? Đối với việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng Quốc hội đều có Tờ trình ghi nhận công lao, đóng góp của ông cho đất nước và những lý do rất cụ thể theo qui định của Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam 2013; Luật Tổ chức Quốc hội có hiệu lực từ ngày 01/01/2016. Ví dụ, miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ ngày 06/03/2016, Tờ trình của Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã nêu rõ: “Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 13, ông Nguyễn Tấn Dũng, ủy viên Bộ Chính trị khóa 11, được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam. Trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Tấn Dũng luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nay, do yêu cầu sắp xếp nhân sự cấp cao của Đảng và Nhà nước sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, nhằm tạo sự đồng bộ trong việc kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước và công tác cán bộ, căn cứ điểm 5 Nghị quyết 01 ngày 12/3/2016 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, căn cứ điều 88 Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam, căn cứ điều 11 Luật Tổ chức Quốc hội, căn cứ Nội quy kỳ họp Quốc hội, Chủ tịch nước trình Quốc hội xem xét chấp thuận miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Tấn Dũng”. Và, lộ trình miễn nhiệm được tiến hành rất chặt chẽ, đúng qui định của pháp luật.

Vơm cố tình không hiểu khoản 2, điều 88 Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam đã khẳng định: Chủ tịch nước có những nhiệm vụ và quyền hạn, đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ; căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. Điều 11, Luật tổ chức Quốc hội đã chỉ rõ: Quốc hội miễn nhiệm, bãi nhiệm hoặc phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm, cách chức người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn quy định tại Điều 8 và Điều 9 của Luật này theo đề nghị của cơ quan hoặc người có thẩm quyền giới thiệu Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn chức vụ đó.

Việc Vơm cho rằng: “Đây là sự phế truất cưỡng bức, sự đảo chính theo cách lộn tùng phèo” là điều xuyên tạc trắng trợn nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam, người có lương tri, vì dân, vì nước cần đấu tranh, bác bỏ./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

3 thoughts on “Quốc hội khóa XIII kiện toàn nhân sự là đúng, hợp lòng dân

 • 12 Tháng Tư, 2016 at 9:55 chiều
  Permalink

  Tại phiên bế mạc kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIII, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân – Chủ tịch Quốc hội đã khảng định: “Kỳ họp thứ 11 – kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIII đã thành công tốt đẹp. Chúng ta đã tổng kết sâu sắc nhiệm kỳ, rút ra những bài học kinh nghiệm rất quan trọng và bổ ích, đã quyết định mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước và quyết định điều chỉnh, kiện toàn các chức danh lãnh đạo của bộ máy Nhà nước…, kịp thời triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và chuẩn bị các điều kiện tiền đề cho bước phát triển tiếp theo của Quốc hội. Với truyền thống và kinh nghiệm tích lũy qua 70 năm, với ý thức trách nhiệm trước nhân dân và tiền đồ của đất nước, chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng, Quốc hội khóa XIV sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân”. Sự khảng định trên đây là minh chứng để chúng ta kiên quyết đấu tranh, bác bỏ những lời đơm đặt của Bùi Quang Vơm và coi đây là điều xuyên tạc trắng trợn nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam.

  Reply
 • 12 Tháng Tư, 2016 at 10:06 chiều
  Permalink

  Pháp luật Việt Nam quy định rõ việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử và tự ứng cử phải bảo đảm theo đúng quy trình, trong đó phải bảo đảm việc tổ chức hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội theo đúng quy định của pháp luật. Phải khẳng định một cách chắc chắn rằng: Quốc hội khóa XIII kiện toàn nhân sự là đúng Hiến pháp, pháp luật Việt Nam, hợp lòng nhân dân Việt Nam.

  Reply
 • 13 Tháng Tư, 2016 at 10:21 sáng
  Permalink

  Việc kiện toàn nhân sự bộ máy nhà nước tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII là hoàn toàn hợp Hiến, hợp pháp. Vậy mà vẫn có kẻ như Bùi Quang Vơm vẫn cố tình xuyên tạc trắng trợn. Đây rõ ràng là một sự chống phá lại Nhà nước ta. Những luận điệu mà Vơm đưa ra nghe có vẻ giật gân nhưng chứa đựng toàn ý đồ đen tối. Chúng ta cần phải hết sức cảnh giác trước những luận điệu kiểu này./.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.