Đặt niềm tin vào nhân dân, nhất định bầu cử Quốc hội thành công

Từ thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên ở nước ta năm 1946 và các kỳ bầu cử quốc hội sau đó đã cho thấy ý chí, nguyện vọng, quyết tâm xây dựng và bảo vệ chế độ mới của tuyệt đại đa số nhân dân Việt Nam; là thắng lợi của tinh thần yêu nước của toàn thể nhân dân Việt Nam phấn đấu cho một nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Đây là cơ sở để chúng ta tin tưởng vào thắng lợi của bầu cử Quốc hội khóa XIV và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 ở nước ta mặc dù các thế thực thù địch đang ra sức phá hoại bầu cử. Read more

Sự xuyên tạc lố bịch của Phạm Đoan Trang

Bằng những luận điệu xuyên tạc về quy trình bầu cử, về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Phạm Đoan Trang cho rằng: “bầu cử Quốc hội chỉ là màn kịch do Đảng đạo diễn toàn diện”. Đúng là một sự xuyên tạc lố bịch! Read more

Lợi dụng vấn đề “bảo vệ môi trường”, bọn phản động lên đường chống phá Quốc hội

Chúng ta cần tỉnh táo, nhận diện rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực chống đối, nêu cao cảnh giác trước những thông tin bịa đặt trên mạng truyền thông để không mắc mưu, vô tình tiếp tay cho kẻ xấu lợi dụng sự cố môi trường để truyên truyền, kích động gây rối, góp phần to lớn vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giầu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Read more

Kẻ xuyên tạc quyền và nghĩa vụ bầu cử của công dân – Có mắt như mù, có đầu là “củ chuối”

Bên cạnh việc nhận thức đúng về “quyền”, mỗi công dân Việt Nam phải nhận thức đúng về “nghĩa vụ” đối với đất nước. Bởi với mỗi con người, trong mọi hoạt động xã hội thì lợi ích, hưởng thụ bao giờ cũng đi liền với lao động, cống hiến. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 quy định: Quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công dân. Điều đó có nghĩa, công dân có “quyền” bầu cử, đồng thời phải thực hiện “nghĩa vụ” bầu cử. Read more

Hãy cảnh giác trước trò hề app Lá Phiếu

Tổ chức khủng bố Việt Tân đã lộ nguyên hình từ nhiều năm nay nhưng sự tồn tại và chống phá của tổ chức này vẫn rất nguy hiểm. Mỗi người dân Việt Nam yêu nước cần hết sức cảnh giác, tránh sa vào bẫy cài ứng dụng Lá Phiếu trên điện thoại thông minh mà hãy thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình trong ngày Bầu cử đại biểu Quốc hội và Bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp sắp tới. Read more

Rõ ràng họ chống phá bầu cử Quốc hội

Thành công của Cuộc bầu cử sẽ tạo cơ sở vững chắc để nhân dân ta tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng thời đó sẽ là minh chứng thuyết phục nhất để bác bỏ mọi luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động chống phá cách mạng Việt Nam, chống phá Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Read more

Chống phá bầu cử Quốc hội – những luận điệu cũ nát

Để cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 thành công tốt đẹp, mỗi người dân Việt Nam cần nâng cao nhận thức chính trị, thể hiện trách nhiệm công dân với vận mệnh quốc gia dân tộc bằng những việc làm cụ thể. Đồng thời, nâng cao cảnh giác, chủ động đấu tranh làm thất bại những thủ đoạn xuyên tạc, gây rối, hòng phá hoại cuộc bầu cử của các thế lực thù địch và những kẻ cơ hội chính trị./. Read more

Lý sự cùn của loài mặt người dạ thú

Không ai nghĩ Nguyễn Mạnh Hùng thuộc loài mặt người, dạ thú. Nhưng xin lỗi bạn đọc, phải dùng cụm từ này mới lột tả đầy đủ, đúng bản chất và phù hợp với bộ mặt thật của Hùng - kẻ đang sống nhờ hải ngoại, chuyên kiếm sống bằng việc hành nghề chửi thuê, viết mướn cho các thế lực thù địch. Mặt người, dạ thú của Hùng không chỉ thể hiện ở sự xảo trá khi lập lờ đưa ra khái niệm về quyền và nghĩa vụ bầu cử, mà là lý sự cùn khi luận giải về mối quan hệ giữa quyền và nghĩa vụ bầu cử. Read more

Kẻ tự xưng “có lòng yêu nước” sao lại chống phá bầu cử Quốc hội

Thật xảo trá, khi bọn phản động trắng trợn khẳng định: nếu mọi người vẫn tiếp tục đi bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình, cũng có nghĩa, mọi người chấp nhận đi trao trứng cho ác, vì sợ mất cái quyền mà mình không có. Nếu là người tâm huyết, mang tính xây dựng, thật sự đấu tranh vì chính nghĩa tồn vong của dân tộc sẽ không có những lời lẽ xảo trá như vậy. Thiết nghĩ, sự xảo trá ấy chỉ có ở những kẻ tự xưng mình có tấm lòng với vận mệnh của đất nước Read more

Núp bóng chiêu bài yêu nước để chống phá bầu cử Quốc hội

Đã đến ngày nhân dân cả nước đi bầu cử, bỏ phiếu lựa chọn những người có tài, có đức, đại biểu cho quyền lợi, ý chí, nguyện vọng của mình vào Hội đồng Nhân dân các cấp và Đại biểu Quốc hội khoá XIV. Các cuộc bầu cử Quốc hội là sinh hoạt chính trị quan trọng nhất của đất nước, thu hút được sự tham gia đông nhất của các tầng lớp nhân dân. Mọi người tham gia bầu cử đều thể hiện rõ trách nhiệm chính trị cao của những người làm chủ nước nhà, có niềm tin sâu sắc về cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân. Read more