Phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin – Mưu đồ thâm độc của Văn Biển

Mới đây, trên trang mạng “Baotiengdan”, Văn Biển đã tung lên bài viết “Bên chiếc quan tài lạ ở cõi âm”. Nội dung bài viết là một câu chuyện hư cấu do Y tưởng tượng ra nhằm phủ nhận bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin, phủ nhận những thành quả của nhân dân lao động và nhân loại tiến bộ đã đạt được, trong đó có nhân dân ta trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội. Y cho rằng: “chủ nghĩa cộng sản, một sự lừa dối lớn nhất của thế kỷ… một thứ chủ nghĩa đã lỗi thời độc hại”. Đây là luận điệu sai trái, phản động và phản khoa học.

Chủ nghĩa Mác – Lênin ra đời, với bản chất cách mạng và khoa học của nó đã trang bị cho giai cấp vô sản, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên thế giới vũ khí tư tưởng sắc bén để đấu tranh xóa bỏ chế độ bóc lột, hướng tới thực hiện lý tưởng xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa.… Đọc tiếp

Read more

Không kẻ thù nào có thể xuyên tạc được tư tưởng của C.Mác

Trong những ngày này, khi toàn thể giai cấp vô sản, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới kỷ niệm 170 năm ngày ra đời Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản (24/2/1848 – 24/2/2018), 200 năm ngày sinh C.Mác (5/5/1818 – 5/5/2018) thì các thế lực thù địch, phản động lại gia tăng những hành động xuyên tạc, bôi nhọ tư tưởng, học thuyết của C.Mác. Một trong những hành động lạc điệu đó, là các bài viết của Lê Công Định, Nguyễn Ngọc Già đăng tải trên mạng Danlambao những ngày qua.

Lê Công Định, Nguyễn Ngọc Già đã xuyên tạc bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác khi cho rằng mô hình xã hội chủ nghĩa mà Mác chỉ ra là sai lầm.Đọc tiếp

Read more

Nguyễn Tường Thụy “lộng ngôn” trơ trẽn

Nhân kỷ niệm 200 năm ngày sinh C.Mác (05/5/1818 – 05/5/2018), phong trào chống C.Mác, bôi nhọ C.Mác, phủ nhận học thuyết Mác của các thế lực thù địch lại được dịp trỗi dậy. Hòa chung với “khí thế” của “đồng đảng” Nguyễn Tường Thuỵ đã “nhanh chân” tán phát bài viết: “Chủ nghĩa Mác: Soi rọi đến đâu, lụi tàn đến đấy” trên blog bauxite Việt Nam. Với nhận thức “mù mờ” và mưu đồ xấu xa “rõ nét”, Tường Thụy lớn tiếng phê phán: chủ nghĩa Mác “soi rọi” đến đâu thì ở đó có bạo lực…và, chẳng còn ai tin vào chủ nghĩa Mác. Nhưng, những giá trị khoa học và sự trường tồn của học thuyết Mác – tự thân nó, đã phủ nhận những lời lẽ “lộng ngôn” trơ trẽn của y.… Đọc tiếp

Read more

Luận điệu xuyên tạc bỉ ổi của Lê Công Định về chủ nghĩa Mác

          Ngày 07 tháng 05 năm 2018, xuất hiện bài viết của Lê Công Định về chủ nghĩa Mác. Y xuyên tạc rằng: Chủ nghĩa Mác chỉ là điều không tưởng. Những nước áp dụng học thuyết Mác, “từ Liên Xô đến Đông Âu, sang Mỹ Châu như Cuba và Venezuela, rồi Á Châu như Trung Quốc, Việt Nam và Bắc Triều Tiên, đều mang đến những xã hội nghèo đói, kém phát triển và chà đạp nhân phẩm con người”. Cuối cùng Y kết luận: “những mô hình vận dụng chủ nghĩa Marx theo chiều này và chiều ngược lại, thậm chí trung dung nửa vời cũng đều thất bại thảm hại. Nói cách khác, mãi mãi chẳng có mô hình thực nghiệm nào đúng cho nó, ngoài hậu quả nghèo đói và bản chất phi nhân của nó là vĩnh viễn không sai”.… Đọc tiếp

Read more

Cảnh giác với âm mưu chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực chính trị tư tưởng

Thứ nhất, chúng phủ định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng của Đảng. Xóa bỏ ảnh hưởng của chủ nghĩa Mác – Lênin là mục tiêu hàng đầu của các thế lực thù địch, nhằm làm mất phương hướng, giảm sút ý chí chiến đấu, xa rời mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân ta. Chúng tập trung mọi cố gắng để chứng minh cho “Tính lỗi thời của học thuyết Mác – Lênin”. Bằng thực tế sụp đổ của mô hình xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu, chúng khẳng định: “mô hình đổ, nghĩa là học thuyết đổ. Thực chất chủ nghĩa Mác là một học thuyết hư vô, là sự biện hộ cho một khoa học tàn phá xã hội”.… Đọc tiếp

Read more

Sự thật về những “nan giải” trong tư duy của Nguyễn Khắc Mai

Âm mưu đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập là mục tiêu nhất quán quan trọng trong hoạt động của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam, hòng xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Các thế lực thù địch vô cùng cay cú, thất vọng trước sự thật Đảng Cộng sản Việt Nam ngày càng khẳng định rõ vai trò là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Điều đó được khẳng định rõ ràng trên thực tế bằng những thành tựu to lớn trong sự nghiệp đổi mới đất nước, hội nhập quốc tế sâu rộng, uy tín và vị thế của Việt Nam ngày càng tăng lên trên trường quốc tế.… Đọc tiếp

Read more

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cách mạng là tất yếu khách quan

Vào những ngày này, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta Kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là những ngày đầu tiên của mùa xuân mới. Hòa cùng với khí thế và sắc xuân mới, chúng ta có quyền tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Nhân những ngày nghỉ tết, tôi có thời gian đọc lại những bài viết của một số cá nhân đã có một thời đi theo Đảng, cống hiến cho Đảng, cho Tổ quốc và nhân dân, nhưng do bị suy thoái về chính trị tư tưởng đã trở thành những phần tử xuyên tạc, bôi nhọ, chống phá Đảng, đi ngược lại mục tiêu, lý tưởng của Đảng, ý chí, nguyện vọng của nhân dân, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cách mạng Việt Nam và những thành tựu mà nhân dân ta đã giành được trong sự nghiệp đổi mới hơn 30 năm qua.… Đọc tiếp

Read more

Kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Với việc phát hiện ra quan niệm duy vật về lịch sử và học thuyết giá trị thặng dư, chủ nghĩa Mác đã trở thành lý luận khoa học, cách mạng, chỉ ra con đường đấu tranh cho mục tiêu giải phóng giai cấp vô sản. Trên thực tế, chủ nghĩa Mác – Lênin đã được các Đảng Cộng sản, trong đó có Đảng Cộng sản Việt Nam lấy làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của mình. Thế nhưng, các thế lực thù địch vẫn làm ngơ trước thực tại đó, đưa ra những luận điệu vô căn cứ để tấn công, xuyên tạc nhằm thủ tiêu chủ nghĩa Mác – Lênin. Vậy, bộ mặt thật của những người đó là gì?

 Trước sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu; sự đổi mới, thích nghi của chủ nghĩa tư bản hiện đại, cộng với những biểu hiện tiêu cực trong quá trình đổi mới đất nước, một số người đã dao động, giảm lòng tin vào chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam.… Đọc tiếp

Read more

Tại sao chống Đảng Cộng sản Việt Nam, các thế lực thù địch lại chĩa mũi nhọn vào Chủ nghĩa Mác – Lênin?

Thực tế chỉ ra rằng, trong giáo dục lý luận chính trị phổ thông và tuyên truyền chủ nghĩa Mác – Lê-nin, thời gian qua, chúng ta chưa có điều kiện làm rõ nguồn gốc hình thành, phát triển chủ nghĩa Mác mà chỉ tập trung làm rõ hệ thống quan điểm của Người. Điều đó đã đem lại những nhận thức khác nhau, nhất là khi mọi người “tiếp cận” những thông tin sai lệch, thậm chí xuyên tạc chủ nghĩa Mác. Người ta “nửa tin nửa ngờ” về tính chân lý của học thuyết Mác; bởi vậy, đã có hàng loạt câu hỏi đặt ra: Tại sao chủ nghĩa Mác là học thuyết khoa học, cách mạng, được các Đảng Cộng sản coi là nền tảng tư tưởng mà chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu lại sụp đổ?… Đọc tiếp

Read more

Sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng – nhân tố quyết định chiến thắng của Quân đội ta

Trung thành và vận dụng đúng đắn, sáng tạo những nguyên tắc cơ bản trong xây dựng quân đội kiểu mới của chủ nghĩa Mác – Lênin, ngay từ khi mới ra đời, Đảng ta đã khẳng định phải thành lập quân đội công nông và đặt quân đội công nông dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng. Tại Đại hội đại biểu lần thứ nhất của Đảng, tháng 3 – 1935, Đảng ta ra nghị quyết về tổ chức, lãnh đạo của Đảng trong đội tự vệ công nông. Nghị quyết nêu rõ: Công nông cách mạng tự vệ đội là dưới quyền chỉ huy thống nhất của Trung ương Quân uỷ của Đảng Cộng sản. Tư tưởng này tiếp tục được Đảng ta khẳng định trong các văn kiện Đảng qua các kỳ đại hội và trở thành nguyên tắc bất di, bất dịch trong quá trình Đảng lãnh đạo Quân đội nhân dân Việt Nam.… Đọc tiếp

Read more
1939724total sites visits.