Không để bị “hướng lái” trong công tác lập pháp

Xây dựng hệ thống pháp luật đủ và mạnh, đáp ứng yêu cầu quản lý đất nước trong thời kỳ đổi mới là đòi hỏi thường xuyên và cấp bách nhưng cũng là công việc khó khăn, cần phải thận trọng, xây phải luôn đi đôi với chống, không vì số lượng mà xem nhẹ chất lượng... Có như vậy, hệ thống pháp luật mới thật sự là đòn bẩy của đổi mới, là cán cân của công lý, là nền tảng của Nhà nước pháp quyền XHCN. Read more

Tên ông là Thiện Ý, nhưng chẳng hề thiện tâm

Thiện Ý hãy suy xét cho kỹ lưỡng khi phê phán, bác bỏ nền dân chủ ở Việt Nam, đừng vì mục đích bôi nhọ, muốn xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xóa bỏ chế độ xã hội mà nhân dân ta đang xây dựng mà cố tình bóp méo, xuyên tạc với những luận điệu cũ kỹ, nhàm chán thiếu cơ sở lý luận và thực tiễn như vậy thì không ai có thể đồng tình nghe theo ông cả. Read more

Tên “chó dại” Hoài Sơn lại sủa về dân chủ ở Việt Nam

Hoài Sơn lập luận như đúng rồi về dân chủ, về các khía cạnh của dân chủ và như là y rất hiểu về dân chủ. Thực tế thì y chẳng hiểu gì hết, không hiểu một điều căn bản nhất về bản chất của dân chủ, đặc biệt là nền dân chủ tại Việt Nam - Một nền dân chủ của chế độ xã hội mới, chế độ xã hội chủ nghĩa. Read more