Bản lĩnh và niềm tin hội nhập quốc tế

Vận nước đang lên, nhưng khó khăn vẫn đang còn chồng chất, thời cơ và thuận lợi vẫn đang đan xen với nguy cơ, thách thức. Độc lập dân tộc và xã hội chủ nghĩa vẫn là cái bất biến, là nguyên tắc, là mục tiêu xuyên suốt của cách mạng nước ta. Trên nền cái bất biến đó, chúng ta kế thừa kinh nghiệm lịch sử của cha ông, của nhân loại để tạo ra cái vạn biến, đề ra sách lược mềm dẻo, các giải pháp tình thế linh hoạt cho các vấn đề mà cuộc sống, hội nhập đặt ra, bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc và định hướng xã hội chủ nghĩa. Read more

Khép mình, đóng cửa, sợ hội nhập quốc tế là cản trở sự đổi mới, phát triển đất nước

Đóng cửa, giữ mình, không muốn quan hệ với ai, không hiểu rõ xu thế tất yếu của toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế là cản trở việc phát triển kinh tế xã hội, là vô tình chống lại quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng ta. Song, quá tự tin, mất cảnh giác, thiếu hiểu biết về đối tác đối tượng, muốn nhanh chóng làm giàu, làm giàu bằng bất cứ giá nào, để từ đó thu nhận những đối tác tiềm ẩn các nguy cơ phá hoại nền kinh tế nước ta, nhất là phá hoại môi trường... thì nhất thiết chúng ta không thể chấp nhận. Read more