Sự thật của những lời kích động sau phán quyết của Toà Trọng tài

Ngày 12/7/2016 vừa qua, Tòa Trọng tài Phụ lục VII Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS 1982) đã ra phán quyết cuối cùng về vụ kiện Phillipines - Trung Quốc. Ngay lập tức, thông tin này đã được nhiều báo đài, Blog, trang mạng xã hội… lợi dụng, để lên tiếng về việc Việt Nam cần phải “noi gương” Philippines, xuyên tạc về phản ứng của Việt Nam, kích động người dân quay lưng lại với những bước đi hiện tại của Đảng, Nhà nước. Sự thật là gì? Chúng ta sẽ cùng nhận diện trong chương trình tuần này cùng với khách mời là TS. Trần Công Trục – Nguyên Trưởng Ban Biên giới Chính phủ. Read more

(Video clip) Đảng Cộng sản Việt Nam – Nền tảng cho những thắng lợi mới

Thực tiễn 86 năm qua đã khẳng định: sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam thật sự là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và toàn dân tộc Việt Nam. Read more

(Video clip) Dấu ấn các kỳ Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam

Kể từ ngày thành lập (3/2/1930) đến nay, Đảng ta đã trải qua 12 kỳ đại hội. Mỗi kỳ đại hội của Đảng đều gắn với những giai đoạn lịch sử. Các đại hội của Đảng là dịp tổng kết lý luận và thực tiễn của giai đoạn trước đó; xây dựng và quyết định đường lối lãnh đạo cho giai đoạn tới; đồng thời bầu ra cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng để lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tiếp theo Read more