Tiểu nhân Nguyễn Nguyên Bình “mượn gió bẻ măng” đòi đa đảng

Nguyễn Nguyên Bình mượn câu nói “không thi đua là không yêu nước” để suy diễn, quy kết Đảng không yêu nước. Thật là một thủ đoạn bỉ ổi của kẻ tiểu nhân “mượn gió bẻ măng” để quy kết nói xấu Đảng, đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập. Read more