Căn bệnh “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” của Nguyễn Quang A

Thái độ hậm hực, bực dọc và chống phá quyết liệt của ông trên diễn đàn xã hội dân sự chắc chẳng đem lại kết quả gì đâu trước bản lĩnh và trí tuệ của Đảng cũng như sự nhìn nhận của nhân dân về ông. Tôi khuyên ông, hãy làm một công dân tốt, ông hãy tự soi xét lại mình, xem những suy nghĩ và hành động của mình đã suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đến mức độ nào để mà dừng lại kẻo không kịp. Read more

Càng la làng, càng có tội, hỡi những kẻ chống phá bầu cử Quốc hội khóa XIV

Nguyễn Quang A và đồng đảng của Ông ta đang đi trên con đường phản lại dân tộc bằng những hành vi vô cùng đê tiện, bất chấp sự thật, lẽ phải, đạo lý, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt, con người Việt, ông ta đang tự đánh mất mình, đang biến mình thành kẻ phản bội Tổ quốc, phản bội lại lợi ích của dân tộc. Và như vậy, Bầu cử Quốc hội khóa XIV không có chỗ dành cho kẻ phá hoại như Ông ta. Read more