Lời nói của kẻ “thất đức”!

Những cống hiến to lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung, của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với Đảng và cách mạng Việt Nam đã và đang hiện hữu, in đậm trong tâm thức đại đa số nhân dân Việt Nam. Đó là sự thật lịch sử, nó khác xa hoàn toàn so với lời xấu độc, gây hại của kẻ “thất đức” - Trần Quý Cao đang tung lên trên trang mạng xã hội. Read more

Dạy ông Trần Quý Cao về bản chất của tam quyền phân lập

Từ lý thuyết về sự phân quyền đến thực tiễn chính trị - pháp lý trên đây đều khẳng định “tam quyền phân lập” không phải là một mẫu hình của dân chủ. Dân chủ phụ thuộc vào bản chất chế độ đó có thực sự đại diện và phục vụ cho nhân dân lao động hay không, hay chỉ là phục vụ cho thiểu số những kẻ bóc lột giàu có luôn “khoa môi múa mép” về “dân chủ” lẫn “tam quyền phân lập”. Read more

Luận điệu lừa lọc của gã Trần Quý Cao

Từ việc dẫn dắt lý lẽ về “một đất nước phát triển mới khiến người dân hài lòng”, ông Cao đã lớn tiếng đi đến quả quyết rằng: “Người dân hài lòng thì mới yêu nó và giữ nó”, rồi đẩy tới phủ nhận đất nước ta là “đất nước không phát triển, vì bị “kìm giữ trong chủ nghĩa xã hội” và “thể chế độc tài, độc đảng và toàn trị”… khiến người đọc ngộ nhận về lý lẽ của ông. Sự thật lý lẽ của ông chẳng những sai từ gốc, mà còn sai lầm cả về phương pháp chứng minh. Read more