Đập nát “diễn biến hòa bình” thì cái đuôi “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” rụng, rơi

“Diễn biến hòa bình” và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có quan hệ chặt chẽ với nhau. Về thực chất, đây là mối quan hệ tác động qua lại giữa các hiện tượng, hành động tiêu cực, phản động, phản tiến bộ. Chúng quan hệ, tác động cùng chiều, cùng hướng, cùng làm ảnh hưởng, xấu đi và tổn hại đến con người và sự nghiệp cách mạng ở Việt Nam. Nói một cách khác, “diễn biến hòa bình” và “tự diễn biến” là quan hệ của những mặt đối lập, phản tiến bộ, đi ngược, phản lại chủ nghĩa xã hội, gây nguy hại cho lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động, cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Sự vận động, diễn tiến của các hiện tượng tiêu cực này nhanh hay chậm, tác động nguy hại đối với chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta đến mức độ nào, phần nào cũng do sự tác động tương hỗ, kích thích và trợ giúp lẫn nhau của hai hiện tượng, quá trình tiêu cực này.

Sự tác động của “diễn biến hòa bình” và “tự diễn biến” mang tính tiêu cực, phản động, chống cộng từ bên ngoài đất nước tới chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, cộng với sự tác động tiêu cực, tự diễn ra, tự diễn biến, dần làm thay đổi, chuyển hóa, biến chất chế độ xã hội chủ nghĩa ở bên trong đất nước ta. Sự tác động của cái phản động bên ngoài với cái tiêu cực, cái xấu diễn ra ở bên trong theo một chiều hướng không đổi, làm biến đổi về chất chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Sự tác động của những tư tưởng và hành động chống cộng diễn ra từ bên ngoài làm chuyển hóa về chất chế độ chính trị của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam, cùng với cái tự thân, tự vận động, tự tích tụ về lượng dẫn đến biến đổi về chất bên trong của một bộ phận có thể dẫn đến sự thay đổi một cá nhân, đảo lộn một tổ chức, hệ thống cấu thành chế độ xã hội chủ nghĩa. Tóm lại, đó là mối quan hệ của cái khách quan, nguy hại từ bên ngoài với cái đối lập với bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa ở bên trong nước ta.

Trong bối cảnh quốc tế, khu vực và đất nước hiện nay, quan hệ giữa những cái phản động và tiêu cực này còn là sự tác động “cộng hưởng” của những hiện tượng tiêu cực và nguy hại đến chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Sự tác động cộng hưởng của hai hiện tượng quá trình này sẽ được thể hiện, bộc lộ rõ nét khi sự tác động từ bên ngoài kết hợp được với sự tác động ở bên trong đạt được sự cùng chiều, cùng tần suất với nhau, kết quả là làm cho sự chống phá chủ nghĩa xã hội đối với Việt Nam tăng lên một cách mạnh mẽ, tổng hợp cả về lực lượng, sức mạnh chống phá, khả năng và tốc độ phá hoại chế độ, tạo nên nguy cơ trực tiếp về sự đổ vỡ mà có thể dẫn đến sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Mục tiêu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch đối với Việt Nam sẽ đạt được phần nào khi trạng thái cộng hưởng giữa “diễn biến hòa bình” và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” được thực hiện.

Bản chất mối quan hệ giữa “diễn biến hòa bình” với “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở Việt Nam là sự tác động tổng hợp, cùng chiều, cộng hưởng lẫn nhau của những hiện tượng tiêu cực, đối lập, phản động và chống cộng, chống chủ nghĩa xã hội từ bên ngoài với sự tự chuyển hóa về lượng, làm biến đổi về chất từ cá nhân, tổ chức đến chế độ chính trị, kinh tế, xã hội diễn ra ở bên trong đất nước ta, cùng nhằm mục tiêu làm đổ vỡ, tiến tới sụp đổ và thủ tiêu chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Sự thể hiện của sự tác động cộng hưởng của hai quá trình tiêu cực này đối với chế độ xã hội chủ nghĩa của các nước, trong đó có Việt Nam là nhất quán, không thay đổi về mục tiêu và phương hướng tác động. Tuy nhiên, thực chất của mối quan hệ giữa chúng đến đâu, sẽ tùy thuộc rất nhiều vào các yếu tố, xu thế vận động và phát triển của thời đại, sự lớn mạnh của các lực lượng cách mạng, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, phong trào tiến bộ và hòa bình trên thế giới, hay sự trỗi dậy, lẫn lướt của các thế lực chống cộng. Chúng còn phụ thuộc một cách trực tiếp vào chính sức mạnh bên trong của các nước xã hội chủ nghĩa, trong đó có Việt Nam. Khi sức mạnh tự bảo vệ, tự đấu tranh, tự tăng cường khả năng, sức “đề kháng”, “miễn dịch” từ bên trong nền kinh tế, chế độ chính trị, xã hội, sự phát triển của văn hóa và khả năng của quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước, ngành, lĩnh vực và địa phương, cơ sở đến chính trị, tư tưởng và tổ chức của mỗi tổ chức, cơ quan, đơn vị và từng con người được nâng lên… thì bản chất, hiện tượng và hiệu ứng của mối quan hệ này không thể diễn ra và thực hiện được.

“Diễn biến hòa bình” là chiến lược của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế, được thực hiện dưới một phương thức, thủ đoạn mới để chống phá, đẩy lùi và đi đến xóa bỏ chủ nghĩa xã hội. Đối tượng của chiến lược này là các nước có khuynh hướng phát triển phi tư bản chủ nghĩa. Bản chất của chiến lược là chống chủ nghĩa xã hội; nội dung cơ bản là phá hoại các nước xã hội chủ nghĩa về các mặt chính trị, tư tưởng, kinh tế, văn hóa, xã hội; phương thức và thủ đoạn chủ yếu là tạo dựng và thúc đẩy những nhân tố phản động, chống đối từ bên trong, đẩy đối phương vào khủng hoảng toàn diện, từng bước chuyển hóa chế độ chính trị theo con đường phát triển tư bản chủ nghĩa hoặc bị chính các thế lực chống đối dùng bạo lực lật đổ.

Xét về hệ tư tưởng, “diễn biến hòa bình” có hệ tư tưởng đối lập với hệ tư tưởng của chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Xét về hành động, nó là hành động thù địch và chống phá, tiến tới làm biến chất, suy yếu và sụp đổ chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Hành động và thủ đoạn của nó luôn mang hệ tư tưởng đối lập và đối kháng sâu sắc với chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Đó là hành động chống phá từ bên ngoài, tác động vào bên trong thông qua, thúc đẩy và nhờ những nhân tố thoái hóa, biến chất từ bên trong của những nhân tố “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam để thực hiện mục tiêu của nó.

 “Diễn biến hòa bình” tác động, chỉ đạo, dẫn dắt, định hướng và lôi kéo quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đi vào quỹ đạo chống cộng của nó. “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” mà trước hết là về tư tưởng chính trị của một bộ phận cá nhân hay tổ chức sớm muộn ắt sẽ rơi vào quỹ đạo, tiệm tiến đến bản chất thù địch, chống cộng, chống chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam của “diễn biến hòa bình” mà chủ nghĩa đế quốc, phản động và các lực lượng thù địch đưa đến. Sự thoát ly, từ bỏ mục tiêu, lý tưởng của chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản tiến đến quỹ đạo của chủ nghĩa chống cộng, rơi vào lập trường cá nhân của giai cấp tư sản của quá trình, hiện tượng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là không thể tránh khỏi và tất yếu như nhau.

Bản chất sự “tung hứng” của mối quan hệ “diễn biến hòa bình” với “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở Việt Nam được thể hiện như thế nào, hoàn toàn không phụ thuộc vào mối quan hệ tất nhiên vốn có của chúng, mà còn phụ thuộc vào nhiều mối quan hệ khác, nhất là quan hệ giữa sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, quan hệ giữa sức mạnh của hệ thống chính trị Việt Nam với sức mạnh của mỗi cá nhân, cán bộ, đảng viên và nhân dân nước ta trong cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, mà mục tiêu trước mắt là xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Vì vậy, chống “diễn biến hòa bình” phải đồng thời chống“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đập tan âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” thì cái đuôi “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” cũng theo đó rụng rơi và ngược lại, chặt đứt cái đuôi “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” thì “diễn biến hòa bình” cũng sẽ biến mất. /.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

2 thoughts on “Đập nát “diễn biến hòa bình” thì cái đuôi “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” rụng, rơi

 • 3 Tháng Chín, 2016 at 9:40 sáng
  Permalink

  “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên do cả nguyên nhân bên trong và bên ngoài, cả khách quan và chủ quan, song trong quá trình và mức độ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chủ yếu do nguyên nhân bên trong, nguyên nhân chủ quan, tức là do chính chúng ta quyết định. Đúng như V.I.Lênin đã khẳng định “Không ai có thể tiêu diệt được chúng ta, ngoài những sai lầm của bản thân chúng ta… Nếu chúng ta do sai lầm mà gây ra sự chia rẽ thì tất cả sẽ sụp đổ”.

  Reply
 • 4 Tháng Chín, 2016 at 10:52 sáng
  Permalink

  Một trong những nguy cơ gây hại cho cách mạng Việt Nam là “diễn biến hòa bình”. Chính nó đang cùng với mặt trái của cơ chế thị trường, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” tác động cùng chiều vào xã hội ta. Muốn đánh bại chúng thì đồng thời diệt cả cụm, trong đó phải chặt đứt cái đầu của nó là “diễn biến hòa bình”. Đây là nguy cơ chính yếu, mảnh đất dung dưỡng, hối thúc các tiêu cực của mặt trái cơ chế thị trường, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và nhiều biến thể khác sinh sôi, nảy nở gây tác hại cho ta trên mọi lĩnh vực./.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.