Đấu tranh để không mắc mưu “tự diễn biến”

“Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở Việt Nam đã và đang diễn ra khá phức tạp trong các tổ chức, các lĩnh vực của xã hội và chiều hướng ngày càng gia tăng. Vì vậy, phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở Việt Nam là yêu cầu khách quan, đồng thời là vấn đề cực kỳ cấp bách hiện nay.

Nguồn gốc, nguyên nhân của tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở nước ta hiện nay có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó có âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, song phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở Việt Nam  hiện nay không phải là cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh địch, ta, một mất, một còn, mà là cuộc đấu tranh trong nội bộ tổ chức đảng, bộ máy Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội, trong các tầng lớp nhân dân, diễn ra trên các lĩnh vực của xã hội. Theo đó, các tổ chức chính trị – xã hội, đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân dân ta vừa là chủ thể phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đồng thời cũng là đối tượng của phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong xã hội. Thống nhất nhận thức về vấn đề này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong xác định chủ trương, nguyên tắc, phương châm, nội dung, hình thức, biện pháp, phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở Việt Nam hiện nay.

Phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở Việt Nam hiện nay bao gồm cả hoạt động đấu tranh “phòng” và hoạt động đấu tranh “chống” “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” được tiến hành đồng bộ, đồng thời, thường xuyên, liên tục. Trong quá trình đó, hoạt động đấu tranh “phòng” và hoạt động đấu tranh “chống” “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đan cài vào nhau, tác động lẫn nhau, hỗ trợ cho nhau nhằm mục tiêu ngăn ngừa, ngăn chặn, triệt tiêu mọi nguyên nhân, nguồn gốc, biểu hiện của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, không để cho “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có điều kiện nảy sinh, lây lan, phát triển trong xã hội ta.

Đấu tranh phòng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là ngăn chặn, triệt tiêu nguyên nhân, nguồn gốc dẫn đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; là xây dựng tổ chức, con người, xây dựng thực lực, sức mạnh của đất nước, của chế độ xã hội chủ nghĩa về các mặt kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hoá, đạo đức, lối sống, quốc phòng, an ninh, đối ngoại nhằm làm cho sức mạnh của đất nước, của chế độ, của Đảng, của cán bộ, đảng viên càng ngày càng tăng lên, đáp ứng yêu cầu của cuộc đấu tranh đang diễn ra rất gay go quyết liệt. Có ngăn chặn, triệt tiêu những nguyên nhân, nguồn gốc dẫn đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, xây dựng được thực lực đất nước, của chế độ xã hội chủ nghĩa mới tạo điều kiện, tiền đề để “chống” “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đạt được kết quả, mục tiêu đã xác định.

Đấu tranh chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là khắc phục, loại bỏ những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và ảnh hưởng của nó ở mỗi con người, mỗi tổ chức; trong toàn xã hội. Thực hiện tốt đấu tranh “chống” “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” sẽ làm cho đấu tranh “phòng” “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đạt được hiệu quả cao hơn.

Đấu tranh phòng và đấu tranh chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong xã hội có mối quan hệ chặt chẽ và thống nhất với nhau, tạo điều kiện, bổ sung, hỗ trợ, thúc đẩy lẫn nhau, đồng thời, gắn chặt với cuộc đấu tranh phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng nước ta của các thế lực thù địch, gắn với sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Trong các nội dung, hình thức, biện pháp đấu tranh “phòng” cũng bao hàm cả ý nghĩa, tác dụng đấu tranh “chống”; trong các nội dung, hình thức, biện pháp đấu tranh “chống” cũng bao hàm cả ý nghĩa, tác dụng đấu tranh “phòng”. Do đó, trong lãnh đạo, chỉ đạo, tiến hành các nội dung, hình thức, biện pháp phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” phải kết hợp chặt chẽ, giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa đấu tranh phòng và đấu tranh chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, không tuyệt đối hóa hoạt động nào. Vì vậy, cần thống nhất nhân thức: Phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là tổng thể hoạt động của cả hệ thống chính trị, thực hiện các chủ trương, biện pháp về chính trị, tư tưởng và tổ chức, kinh tế, hành chính và luật pháp để ngăn chặn những nguồn gốc, nguyên nhân và khắc phục biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở mỗi con người, mỗi tổ chức, trong toàn xã hội, góp phần xây dựng các tổ chức, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Đó là một trong những phương cách tốt nhất để chúng ta mãi mãi là ta; không bị kẻ khác biến ta thành người làm sai đạo lý, pháp lý; có tội với nhân dân./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

4 thoughts on “Đấu tranh để không mắc mưu “tự diễn biến”

 • 4 Tháng Bảy, 2018 at 10:17 sáng
  Permalink

  Đấu tranh chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là khắc phục, loại bỏ những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và ảnh hưởng của nó ở mỗi con người, mỗi tổ chức, trong toàn xã hội.

  Reply
 • 13 Tháng Tám, 2018 at 6:39 chiều
  Permalink

  Thực hiện tốt đấu tranh “chống” “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” sẽ làm cho đấu tranh “phòng” “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đạt được hiệu quả cao hơn.Đó là một trong những phương cách tốt nhất để chúng ta mãi mãi là ta; không bị kẻ khác biến ta thành người làm sai đạo lý, pháp lý

  Reply
 • 28 Tháng Tám, 2018 at 2:53 chiều
  Permalink

  Đấu tranh chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là khắc phục, loại bỏ những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và ảnh hưởng của nó ở mỗi con người, mỗi tổ chức; trong toàn xã hội

  Reply
 • 10 Tháng Chín, 2018 at 10:14 sáng
  Permalink

  Hiện nay và những năm tới, chúng ta cần tăng cường đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, coi đó là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên và cấp thiết trong bảo vệ Tổ quốc; thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, kiên quyết khắc phục những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta; giữ vững ổn định bên trong là chủ yếu, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc làm nền tảng, tích cực bảo vệ Tổ quốc từ xa và ngăn chặn mọi nguy cơ từ bên ngoài để chủ động giữ nước ngay từ thời bình.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.