Phạm Nhật Bình xuyên tạc chủ nghĩa Mác, bôi nhọ Đảng Cộng sản Việt Nam

Khi nhân loại tiến bộ trên thế giới kỷ niệm 200 năm Ngày sinh C.Mác (5/5/1818 – 5/5/2018) thì những kẻ thù địch, chống cộng lại ra sức công kích, xuyên tạc Chủ nghĩa Mác, công kích nói xấu những người cộng sản. Là một thành viên của tổ chức khủng bố Việt Tân, Phạm Nhật Bình cũng a dua theo những tư tưởng phản động để bôi nhọ chủ nghĩa Mác, vu khống những người cộng sản chân chính ở Việt Nam.

Phạm Nhật Bình đã sai lầm khi cho rằng: “Mục đích của những người cộng sản không phải là đem lại hạnh phúc cho người dân mà chỉ để dễ bề cai trị nhằm duy trì một chế độ độc tài phản dân chủ lâu dài”. Cách đây 170 năm, trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, C.Mác và Ph.Ăngghen đã chỉ rõ: “Tất cả những phong trào lịch sử, từ trước đến nay, đều là do thiểu số thực hiện, hoặc đều mưu lợi ích cho thiểu số. Phong trào vô sản là phong trào độc lập của khối đại đa số, mưu lợi ích cho khối đại đa số”; những người cộng sản luôn đứng về phía quần chúng nhân dân, bảo vệ nhân phẩm và lợi ích của tất cả những người lao động. Đây, cũng là đặc trưng căn bản, đồng thời là lập trường chính trị để phân biệt giữa chế độ xã hội chủ nghĩa và chế độ tư bản chủ nghĩa. Trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam ngay từ khi mới ra đời, đã luôn xác định rõ tôn chỉ, mục đích và quyết tâm phấn đấu vì lợi ích của dân tộc và của nhân dân, Đảng Cộng sản Việt Nam không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân lao động, của cả dân tộc Việt Nam. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng luôn lấy dân là gốc, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, mọi chủ trương, đường lối của Đảng phải đáp ứng nguyện vọng, lợi ích của nhân dân. Hơn 88 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn kiên định phấn đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thực hiện mục tiêu dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, mang lại cho nhân dân có một cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc. Mục đích và những điều tốt đẹp mà Đảng Cộng sản Việt Nam mang lại cho dân tộc Việt Nam, nhân dân Việt Nam hoàn toàn khác so với những lời bịa đặt vô căn cứ của Phạm Nhật Bình.

Phạm Nhật Bình đã thổi phồng tình trạng một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống để phủ nhận bản chất cách mạng, truyền thống tốt đẹp của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị Trung ương 4 khóa XII đã thẳng thắn chỉ ra: “Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về phai nhạt lý tưởng”. Nhận định đó đã thể hiện rõ, Đảng ta không hề dấu diếm khuyết điểm, nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật để tìm cách sửa chữa, khắc phục tình trạng một bộ phận cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Những năm qua, một loạt cán bộ, kể cả cán bộ cấp cao của Đảng vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước đã bị điều tra, khởi tố và khai trừ ra khỏi Đảng. Điều đó đã chứng minh quyết tâm chính trị của Đảng ta trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, được đông đảo nhân dân đồng tình ủng hộ, bè bạn quốc tế ghi nhận. Phải chăng, mắt của Phạm Nhật Bình chỉ nhìn thấy bóng tối mà không thấy được ánh sáng? Phải chăng vì theo tổ chức khủng bố Việt Tân mà Phạm Nhật Bình đã cố tình đổi trắng thay đen để vu vạ cho Đảng, vu vạ cho cán bộ, đảng viên?

Đảng Cộng sản Việt Nam từ ngày thành lập đến nay luôn tận tâm, tận lực phấn đấu vì Tổ quốc Việt Nam, vì con người Việt Nam, lấy lợi ích dân tộc làm động lực của mình, lấy ý nguyện nhân dân làm sứ mệnh của mình. Chủ nghĩa Mác ra đời cách đây gần 200 năm đã khẳng định: chỉ có lý tưởng chân chính và những nguyên lý khoa học của chủ nghĩa cộng sản mới là hòn đá tảng để xây dựng nên thế giới quan và nhân sinh quan tiến bộ. Do đó, không ngừng học tập, nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện đạo đức, lối sống để phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, xây dựng chủ nghĩa xã hội mới là cách làm đúng đắn nhất để mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin và đấu tranh bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

8 thoughts on “Phạm Nhật Bình xuyên tạc chủ nghĩa Mác, bôi nhọ Đảng Cộng sản Việt Nam

 • 25 Tháng Sáu, 2018 at 11:55 sáng
  Permalink

  Xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin, bôi nhọ, nói xấu Đảng là âm mưu thâm hiểm của các thế lực thù địch, chống phá cách mạng Việt Nam. Mỗi người dân Việt Nam cần nêu cao cảnh giác, đấu tranh làm thất bại những âm mưu, thủ đoạn đó.

  Reply
 • 29 Tháng Sáu, 2018 at 10:10 sáng
  Permalink

  Đến mục đích tốt đẹp của chủ nghĩa xã hội là xây dựng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân mà Phạm Nhật Bình còn xuyên tạc được thành chế độ độc tài, phản dân chủ thì còn có gì mà tên Bình này không tráo trở, xuyên tạc được nữa.

  Reply
 • 4 Tháng Bảy, 2018 at 8:13 sáng
  Permalink

  Đảng Cộng sản Việt Nam từ ngày thành lập đến nay luôn tận tâm, tận lực phấn đấu vì Tổ quốc Việt Nam, vì con người Việt Nam, lấy lợi ích dân tộc làm động lực của mình, lấy ý nguyện nhân dân làm sứ mệnh của mình

  Reply
 • 6 Tháng Bảy, 2018 at 6:39 sáng
  Permalink

  CN MÁC LÊNIN, TƯ TƯỞNG HCM LÀ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNM CHO, KIM CHỈ NAM CHO MOI HÀNH ĐỘNG CỦA ĐCSVN, CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH XUYÊN TẠC, BÔI NHỌ CN MÁC CHÍNH LÀ NHẰM HẠ THẤP VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG, GÂY HOANG MANG GIAO ĐỘNG TRONG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ ĐV, NHÂN DÂN. CHÚNG TA CẦN CẢNH GIÁC KIÊN QUYẾT ĐẤU TRANH BÁC BỎ NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC, PHẢN ĐỘNG CỦA CHÚNG

  Reply
 • 24 Tháng Bảy, 2018 at 3:21 chiều
  Permalink

  Những năm qua, các thế lực phản động, thù địch ra sức chống phá Đảng, Nhà nước ta trên mọi lĩnh vực: Chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội… Bằng những thủ đoạn tinh vi, nguy hiểm và luận điệu sai trái, thù địch, chúng không ngừng xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Leenin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phê phán chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; phủ nhận lịch sử và thành quả cách mạng, kích động tử tưởng “ly khai, tự trị”, đòi “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” hổ trợ thúc đẩy hình thành các tổ chức chính trị đối lập ở nước ngoài. Đây là một thủ đoạn hết sức nguy hiểm cần phải bị lên án và trừng trị trước pháp luật.

  Reply
 • 1 Tháng Tám, 2018 at 10:07 sáng
  Permalink

  Đảng Cộng sản Việt Nam luôn kiên định phấn đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thực hiện mục tiêu dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, mang lại cho nhân dân có một cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc

  Reply
 • 28 Tháng Tám, 2018 at 10:35 sáng
  Permalink

  Phạm Nhật Bình tự bôi nhọ mình, đáng phê phán

  Reply
 • 29 Tháng Tám, 2018 at 10:42 sáng
  Permalink

  Đảng Cộng sản Việt Nam từ ngày thành lập đến nay luôn tận tâm, tận lực phấn đấu vì Tổ quốc Việt Nam, vì con người Việt Nam, lấy lợi ích dân tộc làm động lực của mình, lấy ý nguyện nhân dân làm sứ mệnh của mình.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.