Bác bỏ luận điệu phủ nhận vai trò Hội LHPN Việt Nam của Thục Đoan

Mới đây trên diễn đàn “Vietnamthoibao” đã phát tán bài viết “Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam có phải là hội lo cho phụ nữ” của Thục Đoan. Trong bài viết này, Thục Đoan đã đưa ra những luận điệu sai trái, vô căn cứ nhằm xuyên tạc, bóp méo vai trò, cống hiến của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng, sâu xa là mưu đồ phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức Hội nói riêng và các tổ chức chính trị – xã hội ở nước ta nói chung.

Với viêc cóp nhặt, nhào nặn những tư liệu, thông tin theo tư duy của kẻ cơ hội bất mãn, Thục Đoan đã cố tình suy diễn, đưa ra quan điểm phiến diện khi cho rằng “Hội LHPN Việt Nam được Đảng cộng sản Việt Nam lập nên để phục vụ âm mưu chính trị của Đảng” và “không mang vai trò của người đàn bà đảm đang việc nhà”. Những luận điệu này thể hiện sự thiếu hiểu biết của Thục Đoan về tổ chức, hoạt động của các đoàn thể chính trị – xã hội trong hệ thống chính trị Việt Nam. Nó phản ánh góc nhìn thiển cận, hàm chứa những mưu đồ kích động, chống đối, phá hoại sự ổn chính trị ở Việt Nam của người viết.

Thực tế cho thấy, Hội LHPN Việt Nam là một tổ chức chính trị – xã hội trong hệ thống chính trị Việt Nam, có chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ, tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý Nhà nước. Mặc dù có tính độc lập tương đối trong tổ chức, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, nhưng mọi hoạt động của Hội phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phải tuân thủ đường lối, quan điểm chính trị của Đảng, Pháp luật, Nhà nước, hướng tới thực hiện thắng lợi mục tiêu chung của cả hệ thống chính trị là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước tạo hành lang pháp lý và các điều kiện vật chất cần thiết cho Hội LHPN Việt Nam tồn tại, phát triển. Bản chất tốt đẹp và truyền thống vẻ vang của Hội LHPN Việt Nam được hình thành, phát triển từ chính cơ chế lãnh đạo, quản lý đó. Không chỉ riêng Việt Nam, ở các nước trên thế giới, các tổ chức chính trị – xã hội dù được thành lập và hoạt động theo những chuẩn mực khác nhau, nhưng có điểm chung là đều chịu sự quản lý của Nhà nước thông qua quy định chặt chẽ và cụ thể của pháp luật. Các cơ quan có thẩm quyền của nhà nước, mặc dù không can thiệp trực tiếp, cụ thể vào việc xây dựng điều lệ Hội, nhưng tác động gián tiếp thông qua quyền ban hành văn bản đặt ra những nguyên tắc, yêu cầu chung cho nội dung điều lệ của các tổ chức xã hội.

Ví dụ như Hiệp hội nhân dân Singapore của Chính phủ Singapore gồm 12 tổ chức, trong đó mỗi tổ chức đều có vai trò, chức năng riêng của mình nhưng đều hoạt động thống nhất dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng và thực hiện chức năng chung là một kênh liên lạc giữa chính phủ cầm quyền và người dân nhằm mở đường cho chính phủ đáp ứng tốt hơn quá trình lãnh đạo của mình (cây cầu kết nối chính phủ và người dân). Do đó, những ý đồ muốn phủ nhận sự lãnh đạo, quản lý của Đảng, Nhà nước đối với Hội LHPN Việt Nam, kêu gọi Hội tách ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đều là sai lầm, phản khoa học, phi thực tế.

Trải qua lịch sử 92 năm trưởng thành và phát triển, dưới sự lãnh đạo, quản lý của Đảng và Nhà nước, Hội LHPN Việt Nam đã và đang ngày càng có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ, xây dựng đất nước và sự nghiệp giải phóng, tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới. Trong thời đại Hồ Chí Minh, đặc biệt qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, dưới sự chỉ đạo của Hội Liên hiệp Phụ nữ, phụ nữ Việt Nam đã tích cực tham gia công cuộc đấu tranh bảo vệ nền độc lập nước nhà, họ đã trở thành lực lượng quan trọng trong cả công tác trên tiền tuyến lẫn hậu phương. Đại diện Liên đoàn phụ nữ dân chủ quốc tế trong phát biểu kết thúc chuyến thăm Việt Nam năm 1969 đã đánh giá: “Chị em phụ nữ Việt Nam đang viết bằng mồ hôi và máu của họ, một trang sử chưa từng có trong đời sống của nhân loại và đang thúc đẩy sự nghiệp giải phóng phụ nữ trên toàn thế giới”.

Bước vào thời kỳ đổi mới, hội nhập, Hội LHPN Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò và sự cống hiến không ngừng nghỉ đối với sự phát triển bền vững của đất nước. Hội chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước ban hành chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật có ý nghĩa chiến lược về công tác phụ nữ và bình đẳng giới. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình, các cấp Hội trong cả nước đã tổ chức thực hiện được nhiều chương trình hoạt động, tuyên truyền vận động, hỗ trợ phụ nữ nâng cao nhận thức, năng lực, trình độ, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, tạo điều kiện để phụ nữ tiến bộ, bình đẳng. Những nỗ lực không ngừng của Hội đã góp phần quan trọng để nước ta hoàn thành sớm nhất Mục tiêu thiên niên kỷ về bình đẳng giới và nâng cao vị thế cho phụ nữ Việt Nam. Mọi luận điệu của Thục Đoan dù xảo quyệt đến đâu cũng không thể che lấp được vai trò to lớn ấy trong suốt quá trình xây dựng và trưởng thành của Hội LHPNVN.

Như vậy, việc xuyên tạc, phủ nhận vai trò của Hội LHPN Việt Nam là hoàn toàn không có cơ sở; là sự vu khống của Thục Đoan. Chúng ta hãy cảnh giác và kiên quyết đấu tranh, bác bỏ những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, của Thục Đoan và các thế lực thù địch./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.