Bác bỏ luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong

Cuối tháng 9/2018, Giáo xứ Thái Hà, Hà Nội tổ chức “Thánh Lễ Cầu Nguyện Cho Công Lý Và Hòa Bình Cuối”, Linh mục Gioan Nguyễn Ngọc Nam đã rao giảng với những nội dung xuyên tạc, sai trái như: “Chủ nghĩa cộng sản – Thiên đường hay địa ngục”; “Chúng ta kinh nghiệm một cách rõ ràng về những hậu quả khủng khiếp mà chủ nghĩa xã hội đã gây ra trên quê hương Việt Nam”.  Đây, là sự bịa đặt, xuyên tạc trắng trợn lịch sử, nhằm phủ nhận những giá trị tốt đẹp của chủ nghĩa xã hội đang hiện hữu ở Việt Nam, nhằm chống phá Đảng, Nhà nước tiến tới xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

1. Chủ nghĩa xã hội đã đem lại độc lập, thống nhất cho dân tộc ta. Ở Việt Nam, khi chưa có Đảng, rất nhiều người yêu nước, thương nòi, đầy tâm huyết, quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước, cứu dân nhưng đều phải chịu thất bại trước sự đàn áp dã man, tàn bạo của kẻ thù, đất nước vẫn trong vòng nô lệ, dân tộc vẫn không có độc lập, nhân dân vẫn không có tự do, chứ chưa thể nói đến ấm no, hạnh phúc. Thực tiễn đó khẳng định: Muốn cứu nước, giải phóng dân tộc phải tìm một con đường khác, phải đi theo con đường cách mạng vô sản, độc lập dân tộc phải gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Đó là con đường duy nhất đúng đắn, có thể cứu nước, cứu nhà, giải phóng dân tộc; đưa nhân dân thoát khỏi thân phận nô lệ, áp bức, bóc lột của ngoại bang.

Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Đảng ta đã khẳng định, hơn bất cứ con đường nào khác, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là con đường duy nhất đúng đắn được thể hiện nhất quán, xuyên suốt trong đường lối cách mạng Việt Nam, là con đường đưa dân tộc ta, nhân dân ta, đất nước ta đi đến độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc.

Chủ nghĩa xã hội là phương hướng phát triển của cách mạng Việt Nam, đã tạo nên động lực vô cùng to lớn, hội tụ và kết tinh sức mạnh của cả một dân tộc để “rời non, lấp biển”, làm nên Cách mạng tháng Tám năm 1954, chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” và Đại thắng Mùa Xuân năm 1975, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Đó là sự thật lịch sử, không ai có thể phủ nhận được.

2. Chủ nghĩa xã hội đảm bảo cho dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Sau khi thống nhất đất nước, thực hiện công cuộc đổi mới theo con đường xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Hơn 30 năm đổi mới, đất nước đã thoát khỏi tình trạng kém phát triển. Nếu như ở giai đoạn đầu đổi mới (1986 – 1990), mức tăng trưởng GDP bình quân năm chỉ đạt 4,4%; giai đoạn 1991 – 2000, GDP tăng 7,6%/năm; giai đoạn 2001 – 2005 GDP bình quân 7,34%; giai đoạn 2006 – 2010 do suy giảm kinh tế toàn cầu, nhưng Việt Nam vẫn đạt tốc độ tăng trưởng GDP bình quân là 6,32%/năm. Năm 2017 là 6,81%/năm.

Bên cạnh đó, công tác đối ngoại đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, không ngừng mở rộng, ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao hiệu quả của hội nhập, tạo môi trường hòa bình và thêm nguồn lực phát triển đất nước, gắn kết cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với quê hương, đất nước. Đến nay, Việt Nam đã gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới, có quan hệ ngoại giao với hơn 170 quốc gia và vùng lãnh thổ, mở rộng, quan hệ thương mại, xuất khẩu hàng hóa tới trên 230 thị trường của các nước và vùng lãnh thổ, ký kết trên 90 hiệp định thương mại song phương, gần 60 hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư… Vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày được nâng cao…

Nhận thức rõ ràng, sâu sắc hơn dân chủ xã hội chủ nghĩa là bản chất của chế độ, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thể hiện ở mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, nên các Tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị nước ta đã có nhiều đổi mới theo hướng xây dựng và hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền lực thuộc về nhân dân. Cùng với đó, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân được xây dựng và ngày càng hoàn thiện.

Như vậy, thực tiễn đã khẳng định, muốn dân giàu, nước mạnh một cách thực sự, lâu dài và phổ biến trong toàn xã hội phải kiên trì xây dựng chủ nghĩa xã hội. Do đó, chúng ta không thể tin theo những gì mà Linh mục Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong và bọn phản động đang ra sức tuyên truyền xuyên tạc, đồng thời kiên quyết đấu tranh, vạch trần và bác bỏ những luận điệu sai trái đó./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

9 thoughts on “Bác bỏ luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong

 • 15 Tháng Mười, 2018 at 7:44 sáng
  Permalink

  Chức phận của người làm linh mục là răn dạy con chiên, các tín hữu “sống tốt đời đẹp đạo” chứ không phải tuyên truyền kích động chống phá nhà nước. Hành vi và những lời nói của Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong là hoàn toàn bịa đặt vô căn cứ. Bà con giáo dân cần tỉnh táo không để kẻ mượn danh Chúa xúi giục lừa gạt

  Reply
 • 15 Tháng Mười, 2018 at 11:09 sáng
  Permalink

  Mọi luận điệu xuyên tạc của Nguyễn Ngọc Nam Phong cũng không bao giờ thay đổi được chân lý về con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

  Reply
 • 16 Tháng Mười, 2018 at 6:53 sáng
  Permalink

  Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là con đường duy nhất đúng đắn được thể hiện nhất quán, xuyên suốt trong đường lối cách mạng Việt Nam, là con đường đưa dân tộc ta, nhân dân ta, đất nước ta đi đến độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc.

  Reply
 • 16 Tháng Mười, 2018 at 9:36 sáng
  Permalink

  Thực chất của buổi “Thánh Lễ Cầu Nguyện Cho Công Lý Và Hòa Bình Cuối” là nhằm kích động thù hằn dân tộc, tôn giáo, chống đối lại sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước!

  Reply
 • 17 Tháng Mười, 2018 at 7:34 sáng
  Permalink

  Chủ nghĩa xã hội là tương lai của nhân loại và là sự lựa chọn duy nhất đúng của Dân tộc ta!. Những lời lẽ thù địch, ôm đít Tư sản của tên Nguyễn Ngọc Nam Phong chẳng thể lay chuyển được mục tiêu, lý tưởng của nhân dân ta, cũng như chẳng thể cưỡng được vòng quay của Bánh xe tất yếu của lịch sử.

  Reply
 • 17 Tháng Mười, 2018 at 8:45 sáng
  Permalink

  Là linh mục nhưng hành vi của Nguyễn Ngọc Nam Phong thật không xứng đáng với chức danh, giáo phận mà mình đang đảm nhiệm. Rõ ràng hành vi xuyên tạc, kích động giáo dân của Nguyễn Ngọc Nam Phong cần phải bị lên án, đấu tranh và xử lý trước pháp luật, không để một lẻ lợi dụng Chúa để làm những điều sai trái, đi ngược lại với quyền lợi, lợi ích chính đáng của quốc gia, dân tộc có chủ quyền.

  Reply
 • 17 Tháng Mười, 2018 at 10:27 sáng
  Permalink

  Đi lên CNXH là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử.

  Reply
 • 18 Tháng Mười, 2018 at 1:50 chiều
  Permalink

  Chủ nghĩa xã hội là tương lai của nhân loại, là mục tiêu và sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh; là khát vọng của nhân dân ta

  Reply
 • 19 Tháng Mười, 2018 at 9:31 sáng
  Permalink

  Những lời rao giảng của Linh mục Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong hoàn toàn là những luận điệu sai trái, xuyên tạc. Chúng ta phải kiên quyết đấu tranh, vạch trần và bác bỏ những luận điệu sai trái đó.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.