CẢNH GIÁC VỚI NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

Sử dụng phần tử cơ hội chính trị thông qua một số trang mạng xã hội đưa ra những luận điệu xuyên tạc, vu khống, nói xấu Đảng; đối lập Đảng với nhân dân, với dân tộc; gieo rắc sự hoài nghi trong nhân dân, làm giảm lòng tin của nhân dân vào Đảng, tiến tới phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội là âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam. Thực hiện âm mưu này, gần đây, trên blog baotiengdan.com – một blog phản động, có đăng tải bài viết của Đặng Xương Hùng với tiêu đề “Thành Đô – Đặc Khu – Sách trắng Quốc phòng”. Trong bài viết này, Đặng Xương Hùng đưa ra một mớ luận điệu hổ lốn, vô căn cứ, để quy chụp, bôi xấu Đảng Cộng sản Việt Nam như: “Nguy cơ mất nước đang hiển hiện 100% và Đảng Cộng sản Việt nam phải chịu tội này trước dân tộc Việt Nam”, hay “Đảng Cộng sản Việt Nam vì sự tồn tại của mình, đã lấy nước VN ra để ngã giá, đổi lấy sự che chở của Đảng Cộng sản TQ”…. Đây là những luận điệu xuyên tạc, hoàn toàn sai trái.

Một là, Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Nhà nước và xã hội Việt Nam là sự lựa chọn đúng đắn của lịch sử và của nhân dân Việt Nam trong quá trình đấu tranh cách mạng đầy khó khăn, gian khổ, hy sinh. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời hoàn toàn hợp quy luật, phản ánh những điều kiện khách quan và nhân tố chủ quan đã chín muồi trong quá trình vận động của cách mạng Việt Nam. Thực tiễn cho thấy, ngay từ khi mới ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Điều đó không phải do mong muốn chủ quan của Đảng, mà chính là sự giao phó của lịch sử, của cách mạng Việt Nam. Thực tế lịch sử cách mạng Việt Nam trong gần 90 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam cho thấy, Đảng Cộng sản Việt Nam đã hoàn toàn xứng đáng với sự lựa chọn, giao phó của lịch sử, sự tin cậy của nhân dân. Đảng đã lãnh đạo nhân dân làm nên thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, lãnh đạo nhân dân tiến hành thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Đất nước ta đã thoát ra khỏi khủng hoảng kinh tế – xã hội và tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình thấp, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Kinh tế tăng trưởng khá, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từng bước được hình thành, phát triển. Chính trị – xã hội ổn định. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, giữ vững. Văn hóa – xã hội có bước phát triển. Bộ mặt đất nước và đời sống của nhân dân có nhiều thay đổi. Dân chủ xã hội chủ nghĩa được phát huy và ngày càng mở rộng. Đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường; vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao. Không hề và không thể có chuyện nguy cơ mất nước đang hiển hiện 100% và Đảng Cộng sản Việt nam phải chịu tội này trước dân tộc Việt Nam như Đặng Xương Hùng đã xuyên tạc.

Hai là, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đặt vấn đề lợi ích quốc gia – dân tộc lên trên hết. Đảng Cộng sản Việt Nam ngay từ khi mới thành lập, trong “Chính cương vắn tắt” của Đảng xác định: Chủ trương làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản. Điều đó có nghĩa, con đường cách mạng Việt Nam có hai giai đoạn với hai cuộc cách mạng: cách mạng giải phóng dân tộc và cách mạng xã hội chủ nghĩa, và chỉ có hoàn thành cách mạng giải phóng dân tộc mới có điều kiện tiến lên chủ nghĩa xã hội và chỉ có cách mạng xã hội chủ nghĩa mới giữ vững được thành quả cách mạng giải phóng dân tộc. Với chủ trương đúng đắn, Đảng đã đoàn kết toàn dân trong và ngoài nước, nhận được sự ủng hộ của bạn bè quốc tế trong đấu tranh giải phóng dân tộc, từng bước xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Nhìn lại hơn 30 năm đổi mới, tại Đại hội lần thứ XII, Đảng ta đã rút ra năm bài học kinh nghiệm, trong đó bài học thứ tư là: “Phải đặt lợi ích quốc gia – dân tộc lên trên hết”. Đây là sự tổng kết có ý nghĩa quan trọng, thể hiện quan điểm, chủ trương xuyên suốt của Đảng về lợi ích quốc gia – dân tộc. Lợi ích quốc gia – dân tộc, đó là lợi ích tối cao của nhân dân Việt Nam ở trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài. Bảo đảm lợi ích quốc gia – dân tộc là cơ sở để thực hiện mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Chứ không như sự xuyên tạc của Đặng Xương Hùng: “Đảng Cộng sản Việt Nam vì sự tồn tại của mình, đã lấy nước VN ra để ngã giá, đổi lấy sự che chở của Đảng Cộng sản TQ”

Như vậy, trong chủ trương, đường lối lãnh đạo và trong thực tế cách mạng Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam chưa bao giờ đặt quyền lợi của mình đứng trên quyền lợi quốc gia – dân tộc. Luận điệu mà Đặng Xương Hùng đưa ra là hoàn toàn sai trái. nhân dân Việt Nam cần hết sức cảnh giác, tỉnh táo và kiên quyết đấu tranh bác bỏ góp phần bảo vệ và giữ vững sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “CẢNH GIÁC VỚI NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.