Đằng sau bài viết “Cộng sản với tôn giáo” của Quang Nguyên

Lợi dụng vấn đề tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch, là vấn đề không mới. Nhưng, mỗi bài viết, mỗi sự tạo dựng, bịa đặt và xuyên tạc quan điểm của Đảng ta về tôn giáo, các thế lực thù địch lại có cách khai thác mới, khác nhau. Quang Nguyên, với bài viết: “Cộng sản với tôn giáo”, đăng trên Việt Nam thời báo, ngày 01/5/2018 là một điển hình như vậy. Nội dung bài viết, Quang Nguyên đã tạo dựng, bịa đặt, xuyên tạc nhiều vấn đề, nhưng nổi lên hai vấn đề căn cốt nhất là Cộng sản tiêu diệt tôn giáo và Đảng Cộng sản Việt Nam đàn áp tôn giáo.

1. Luận điệu xuyên tạc, bịa đặt Cộng sản tiêu diệt tôn giáo.

Mở đầu bài viết, Quang Nguyên khẳng định: “Chiến tranh giữa các tôn giáo không phải là chuyện lạ. Tuy vậy, những cuộc thánh chiến đẫm máu từ thời trung cổ, kể cả đến sự tàn phá các tôn giáo khác của bọn Hồi giáo cực đoan IS, Taliban mới đây, dù man rợ, nhuộm máu, nhưng có thể nói không nguy hiểm, tàn bạo và độc ác bằng cách đầu độc, nhuộm đỏ hay tận diệt tôn giáo của một số quốc gia theo chủ nghĩa cộng sản từ ngày họ cướp được chính quyền”.

Quang Nguyên cho rằng, C. Mác coi tôn giáo là thứ độc hại, hủy hoại cơ thể con người, theo đó, Cộng sản phải tiêu diệt tôn giáo. Đây là sự xuyên tạc, bịa đặt trắng trợn của Quang Nguyên. Với luận điểm nổi tiếng, “tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân”, C. Mác không chỉ muốn khẳng định tính chất “ru ngủ” hay độc hại của tôn giáo, mà còn nhấn mạnh đến sự tồn tại tất yếu của tôn giáo với tư cách một thứ “thuốc giảm đau” được dùng để xoa dịu những nỗi đau trần thế. Điều vĩ đại của C. Mác về tôn giáo chính là ở chỗ đó. Trong khi các nhà duy vật vô thần chỉ biết phê phán bản thân tôn giáo thì C. Mác lại không phê phán tôn giáo mà phê phán chính cái hiện thực xã hội đã làm nảy sinh tôn giáo, tức là phê phán sự áp bức, bất công, bạo lực trong xã hội đã buộc con người phải tìm đến với tôn giáo và ru ngủ mình trong tôn giáo. Từ đó, C. Mác đã khẳng định rằng, muốn xoá bỏ tôn giáo và giải phóng con người khỏi sự nô dịch của tôn giáo thì trước hết phải đấu tranh giải phóng con người khỏi sự áp bức, bóc lột, xoá bỏ chế độ áp bức bất công, tuyên truyền vận động nâng cao trình độ nhận thức cho nhân dân và xây dựng một xã hội mới không còn tình trạng người bóc lột người, đó là xã hội cộng sản chủ nghĩa.

2. Luận điệu xuyên tạc Việt Nam đàn áp tôn giáo.

Từ khi ra đời cho đến nay, Đảng cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam luôn nhất quán quan điểm: Nghị quyết số 25/NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Khóa IX chỉ rõ:

Một là, tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân, đang và sẽ tồn tại cùng dân tộc trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Thực hiện nhất quán quyền tự do tín ngưỡng, theo hoặc không theo một tôn giáo nào, quyền sinh hoạt tôn giáo bình thường theo đúng pháp luật. Các tôn giáo hoạt động bình thường trong khuôn khổ pháp luật, bình đẳng trước pháp luật.

Hai là, thực hiện nhất quán chính sách đại đoàn kết dân tộc, không phân biệt đối xử vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo. Nghiêm cấm lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để hoạt động mê tín dị đoan, hoạt động trái pháp luật và chính sách của Nhà nước, kích động, chia rẽ các dân tộc, gây rối, xâm phạm an ninh quốc gia.

Ba là, nội dung cốt lõi của công tác tôn giáo là vận động quần chúng. Bản chất công tác vận động quần chúng là động viên được đồng bào nêu cao tinh thần yêu nước, ý thức bảo vệ độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Bốn là, công tác tôn giáo là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị do Đảng lãnh đạo, trong đó, đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác tôn giáo là lực lượng nòng cốt.

Như vậy, những luận điệu của Quang Nguyên trong bài viết “Cộng sản với tôn giáo” chỉ là sự xuyên tạc, bịa đặt luận điểm của C.Mác và quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta về tín ngưỡng, tôn giáo, cần đấu tranh, bác bỏ. Những kẻ đổi trắng thay đen như Quang Nguyên không chỉ cho chúng ta thấy được mưu đồ đen tối chống lại lợi ích của quốc gia – dân tộc hiện nay, mà còn cho thấy những tâm hồn và nhân cách thấp hèn của chúng./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “Đằng sau bài viết “Cộng sản với tôn giáo” của Quang Nguyên

  • 28 Tháng Năm, 2018 at 8:32 sáng
    Permalink

    Tín ngưỡng tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân, đang và sẽ cùng tồn tại cùng dân tộc trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta./.

    Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.