LÝ MINH – KẺ MƯỢN GIÓ BẺ MĂNG

Lợi dụng sự kiện thành lập Hội Triết học Việt Nam, các thế lực thù địch lại “được mùa chống phá” khi chúng tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch “dân chủ cho Việt Nam”, ra sức rêu rao, quảng bá tư tưởng “đa nguyên chính trị”, “đa đảng đối lập”. Mới đây, Lý Minh đã đăng tải bài viết “Thiếu không gian tự do tư tưởng, Việt Nam khó lòng có triết gia”, nhằm mục đích xuyên tạc vấn đề dân chủ, tự do tư tưởng và chế độ chính trị ở Việt Nam.

Lý Minh đã dùng vỏ bọc “vì dân chủ”, “vì dân, vì nước”, luôn miệng biện minh muốn “xây dựng đất nước tốt hơn” để che đậy bản chất phản động của mình. Với vỏ bọc ấy, Lý Minh đã xuyên tạc rằng, ở Việt Nam không có “tự do tư tưởng”. Thực chất luận điệu này là xuyên tạc chế độ dân chủ ở Việt Nam. Có lẽ Lý Minh đã quá “u mê” với những mưu đồ đen tối chống phá Đảng, Nhà nước nên không nhận thức được sự thật rằng, Việt Nam là nước luôn tôn trọng và phát huy dân chủ, bảo đảm các quyền tự do dân chủ đối với mọi người và trong mọi lĩnh vực.

Các quyền con người được bảo đảm đầy đủ, thể hiện rõ trong đường lối, quan điểm của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và thực tiễn đời sống xã hội. Hiến pháp năm 2013 đã dành một chương (Chương II) quy định về “Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân”. Thể chế hóa Hiến pháp năm 2013 và nội luật hóa các công ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam đã gia nhập, ký kết, Quốc hội Việt Nam đã sửa và xây dựng nhiều đạo luật mới. Đó là Luật Tiếp cận thông tin (năm 2013), Luật Báo chí (năm 2016), Luật An ninh mạng (năm 2018)… Các quy định của những luật trên đều nhằm bảo đảm các quyền của con người trong đời sống xã hội.

Quyền tự do dân chủ, tự do tư tưởng được bảo đảm đầy đủ trong các lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo, báo chí, văn hóa, nghệ thuật, khoa học… Trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định: “Thực hành dân chủ, tôn trọng và phát huy tự do tư tưởng trong hoạt động nghiên cứu, sáng tạo, tư vấn, phản biện của các nhà khoa học”. Điều 40, Hiến pháp năm 2013 đã quy định rõ: “Mọi người có quyền nghiên cứu khoa học và công nghệ, sáng tạo văn học, nghệ thuật và thụ hưởng lợi ích từ các hoạt động đó”. Với tinh thần đó, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn bảo đảm tự do tư tưởng sáng tạo, khuyến khích Hội Triết học đẩy mạnh nghiên cứu tinh hoa triết học thế giới, nghiên cứu tư tưởng triết học Việt Nam, nghiên cứu và phát triển Triết học Mác – Lênin, tư tưởng triết học Hồ Chí Minh nhằm cung cấp cơ sở khoa học cho đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Như vậy, ở Việt Nam, quyền tự do tư tưởng luôn được bảo đảm đầy đủ trong các hoạt động, các tổ chức nghiên cứu khoa học, chứ không “thiếu tự do tư tưởng” như lời Lý Minh đã bịa đặt, rêu rao.

Từ những dẫn giải xuyên tạc, Lý Minh đã đưa ra những lời “khuyến cáo mị dân” rằng, Hội Triết học Việt Nam cần “độc lập về kinh phí”, “độc lập về hoạt động”,độc lập về tư tưởng” để có “những triết gia tầm cỡ”, “tạo nên những trường phái triết học mới”. Ẩn sau những lời “khuyến cáo mị dân” này là âm mưu xảo quyệt, tinh vi của Lý Minh cổ vũ cho “đa nguyên tư tưởng”, “đa nguyên chính trị”,  “đa đảng đối lập” ở Việt Nam. Với tinh thần kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Hội Triết học Việt Nam có nhiệm vụ quan trọng là nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền và chức năng để cung cấp cơ sở khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Mục đích đó của Hội Triết học luôn thống nhất với mục đích hoạt động của các hội, nhóm, các tổ chức khoa học khác đều nhằm cung cấp cơ sở khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì thế, trong quá trình hoạt động, Hội Triết học Việt Nam luôn cần có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức, hội, nhóm nghiên cứu khoa học khác, nên không cần và không thể “độc lập về hoạt động”,độc lập về tư tưởng” như lời “khuyến cáo mị dân” của Lý Minh.

Như vậy, ở Việt Nam, quyền tự do dân chủ, tự do tư tưởng luôn được bảo đảm đầy đủ đối với mọi cá nhân và trong mọi lĩnh vực. Tuy nhiên, với những kẻ có óc thâm thù, ôm hận cá nhân như Lý Minh và đồng bọn luôn “mượn gió bẻ măng” để xuyên tạc, phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng ta và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Vì vậy, mỗi chúng ta cần hết sức cảnh giác để không mắc mưu chúng./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

shares