PHÁT HUY NGUỒN LỰC CỦA CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI TRONG SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC

Đảng, Chính phủ và nhân dân ta luôn coi người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Vì vậy, ngày 10/11/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1334/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Phát huy nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển đất nước trong tình hình mới” để góp phần củng cố mạng lưới kiều bào trên toàn thế giới, huy động nguồn lực quan trọng này tham gia phát triển đất nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định. Song, các thế lực thù địch lại cho rằng Quyết định số 1334/QĐ-TTg là sách lược xâm nhập và thao túng cộng đồng người Việt tại hải ngoại của cộng sản Việt Nam. Bài viết “Dự thảo sách lược đối phó quyết định 1334 của CSVN” của Đào Tăng Lực đăng trên trên Bloger của Fb: Hội những người cầm bút can đảm là một điển hình. Thực tế, Đào Tăng Lực đang cố tình không hiểu, xuyên tạc, nói xấu chế độ chính trị ở Việt Nam. Bởi vì:

1. Đại đoàn kết toàn dân tộc là chủ trương, đường lối chiến lược, sách lược có ý nghĩa sống còn, cội nguồn sức mạnh quyết định sự thành bại của cách mạng, sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong đường lối chiến lược cách mạng của Đảng ta. Vì vậy, cần tăng cường phát huy dân chủ, tinh thần thân ái, trao đổi, bàn bạc, bảo đảm sự bình đẳng, tôn trọng, thông cảm lẫn nhau; xóa bỏ mặc cảm, định kiến về quá khứ, thành phần, giai cấp; chấp nhận những điểm khác nhau không trái với lợi ích chung của dân tộc để đoàn kết, tập hợp mọi lực lượng xã hội, đóng góp trí tuệ, công sức cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

2. Đảng, Nhà nước Việt Nam khẳng định: Đồng bào định cư ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Nhà nước luôn chủ động xây dựng hoàn thiện cơ chế, chính sách để hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào định cư ở nước ngoài ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, góp phần tăng cường hợp tác, hữu nghị giữa nhân dân ta với nhân dân các nước. Đồng bào Việt Nam ở nước ngoài được bảo hộ tính mạng, tài sản và các quyền, lợi ích chính đáng; tạo điều kiện để giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước. Thực tế, người Việt Nam ở nước ngoài được hỗ trợ đủ đầy địa vị pháp lý để tham gia phát triển kinh tế, hội nhập vào xã hội nước sở tại. Công tác bảo hộ công dân, quản lý lao động, du học sinh; việc giữ gìn tiếng Việt, bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao lòng tự hào, tự tôn dân tộc; công tác thông tin tình hình trong nước được thực hiện tốt, giúp đồng bào hướng về Tổ quốc và có nhận thức, hành động phù hợp với lợi ích quốc gia – dân tộc, đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

3. Quyết định số 1334/QĐ-TTg là hiện thực hoá chủ trương, đường lối của Đảng, nhằm huy động nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài tham gia phát triển đất nước trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và mở rộng hội nhập quốc tế. Chủ trương này góp phần hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao. Đồng thời, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam trong và ngoài nước; củng cố sức mạnh, tiềm năng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp cho đất nước. Đây là sự phát triển tư duy của Đảng về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, phù hợp với bối cảnh hiện nay; có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần phát huy hơn nữa sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Với chủ trương đúng đắn này nguồn lực của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài sẽ được phát huy hiệu quả trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới, đưa đất nước hội nhập quốc tế ngày càng sâu, rộng hướng tới mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Việc các thế lực thù địch, phản động lợi dụng Quyết định số 1334/QĐ-TTg để bôi nhọ, xuyên tạc, nói xấu chế độ chính trị ở Việt Nam là đi ngược lại chủ trương, đường lối, quan điểm, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và lợi ích, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân ta. Do đó, chúng ta cần kiên quyết vạch trần, đấu tranh phản bác bộ mặt xảo trá của chúng./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.