THANH NIÊN VIỆT NAM GIỮ VỮNG NIỀM TIN SẮT SON VỚI ĐẢNG

Gần một thế kỷ dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã không ngừng lớn mạnh, phát huy vai trò xung kích, tiên phong đến những nơi gian khổ nhất, sẵn sàng chiến đấu hy sinh quên mình để hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Vượt qua muôn trùng gian nan thử thách, lớp lớp các thế hệ thanh niên đã học tập, lao động và chiến đấu cho khát vọng độc lập, dân tộc và chủ nghĩa xã hội, dựng xây một đất nước hùng cường.

Thế nhưng, trên một số trang mạng, một số kẻ đã phát tán bài viết “Tại sao thanh niên chán đảng CSVN?” với những lời lẽ hằn học, thiếu khách quan, họ đã cố tình nói xấu, bôi nhọ, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên và cho rằng “thanh niên thiếu hoài bão, ước mơ”… Đây thực chất là những chiêu trò phản động của các thế lực thù địch, nhằm tác động xấu vào tư tưởng, tình cảm của thanh niên, cần phải lên án, đấu tranh, bác bỏ. Thực tiễn lịch sử dân tộc Việt Nam đã cho thấy:

Thanh niên Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hoàn thành vẻ vang nhiệm vụ giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Thực tiễn lịch sử đã chứng minh, dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác  Lênin và ngọn cờ vinh quang của Đảng, được sự dìu dắt của Bác Hồ và tổ chức Đoàn, thanh niên Việt Nam đã trở thành lực lượng nòng cốt trong các phong trào đấu tranh cách mạng, cùng với nhân dân cả nước làm nên Cách mạng Tháng Tám lịch sử, lập nên Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; xung kích đi đầu trong phong trào diệt giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm. Trong thời kỳ đấu tranh chống thực dân, đế quốc, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các thế hệ thanh niên Việt Nam đã một lòng, một dạ theo Đảng, Bác Hồ, với tinh thần và ý chí: “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, mà lòng phơi phới dậy tương lai” với những phong trào cách mạng: “Ba sẵn sàng”, “Ba đảm đang”, “Năm xung phong”…  Thanh niên Việt Nam đã cùng với cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân viết nên những trang sử vàng trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, làm nên một thời đại oanh liệt – Thời đại Hồ Chí Minh, đưa nước ta từ một nước nô lệ thành một quốc gia độc lập, vững bước phát triển trên con đường đổi mới.

Trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, thanh niên Việt Nam vẫn luôn giữ vững niềm tin sắt son với Đảng, khát vọng vươn lên, xây dựng, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Tiếp nối truyền thống dân tộc, thanh niên Việt Nam hôm nay tiếp tục có nhiều đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hàng triệu thanh niên đang tích cực lao động sản xuất, làm ra nhiều của cải cho xã hội, làm giàu cho bản thân, gia đình. Những thành tích, chiến công của thanh niên cả nước đã góp phần không nhỏ vào thành tựu quan trọng có ý nghĩa lịch sử của đất nước ta sau hơn 35 năm đổi mới. Đất nước ta đã ra khỏi tình trạng kém phát triển và bước vào hàng ngũ những nước đang phát triển có thu nhập trung bình, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt; hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết dân tộc được củng cố và tăng cường; độc lập, chủ quyền quốc gia, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chế độ xã hội chủ nghĩa được giữ vững; hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế được mở rộng, vị thế của đất nước ta được nâng cao trên trường quốc tế.

Thực tiễn lịch sử cho thấy, bất kỳ thời kỳ nào các thế hệ thanh niên đã luôn chứng tỏ lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với dân tộc, sẵn sàng đón nhận mọi nhiệm vụ, đi đầu đến những nơi gian khó nhất, cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Lịch sử nước ta đã từng dành những trang chói lọi cho tuổi trẻ nước ta, và tiền đồ xán lạn của dân tộc đang nằm trong tay, chờ đón tuổi trẻ nước ta”.

Do vậy, chủ động nhận diện và đấu tranh chống lại những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với thanh niên là một cách thức hữu hiệu để giúp cho thanh niên Việt Nam nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần cảnh giác cách mạng. Mỗi thanh niên cần phải nêu cao hơn nữa ý chí, tự lực, tự cường, đoàn kết, sáng tạo phát triển đất nước ngày càng giàu đẹp, hùng cường để sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác hằng mong đợi./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.