VIỆT NAM MINH BẠCH NHỮNG VẤN ĐỀ XÃ HỘI

Thời gian vừa qua trên trang mạng Viettudomunich.org, có bài viết: “Những cụm từ gợi nhắc bi kịch dưới chế độ cộng sản”. Mục đích của bài viết là tuyên truyền sai lệch bản chất chế độ xã hội, phủ nhận vai trò lãnh đạo và kỷ luật nghiêm minh của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nội dung thể hiện trong bài viết thiếu khách quan, chỉ thấy cây mà không thấy rừng, áp đặt ý kiến chủ quan nhằm bẻ cong sự thật nên cần bác bỏ và khẳng định một số vấn đề đúng đắn sau:

Một là, Đảng ta lãnh đạo xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa là vì hạnh phúc của nhân dân với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ công bằng, văn minh. Ở Việt Nam, tuy chế xã hội chủ nghĩa đang trong quá trình xây dựng nhưng đã thể hiện bản chất ưu việt, trong đó đã chú trọng tính minh bạch và giải trình xã hội. Theo tiếng Việt “minh bạch”, dùng để chỉ những hành động thể hiện sự rõ ràng, rành mạch trong bất cứ công việc nào hoặc hiện tượng nào đã xảy ra. Những từ trái nghĩa với từ minh bạch là: ám muội, bất minh, khuất tất, mờ ám. Với từ “giải trình” dùng để giải thích, trình bày nhằm làm sáng rõ một vấn đề gì đó cụ thể đã xảy ra trong một tập thể hoặc ở một con người. Trong quá trình lãnh đạo xã hội, Đảng ta đã công khai mục tiêu lý tưởng cách mạng, rất chú trọng phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, coi đó vừa là mục tiêu, vừa là động lực để phát triển đất nước. Thực hiện phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng, công khai minh bạch các kế hoạch chương trình phát triển kinh tế – xã hội nói riêng, đề án phát triển đất nước nói chung. Đồng thời, Đảng, Nhà nước luôn chỉ đạo xử lý kiên quyết những vụ việc tham ô, tham nhũng, tiêu cực một cách minh bạch và giải trình công khai trong toàn xã hội thông qua các phương tiện thông tin đại chúng.

Hai là, Đảng ta luôn luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng vững mạnh để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng là phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đảng ta đã xác định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu là vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. Để hiện thực hóa mục tiêu, lý tưởng xuyên suốt đó, Đảng ta đã xác định nhiệm vụ phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt và công tác cán bộ là nhân tố quyết định đến thành bại của cách mạng. Vì thế, thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức đảng gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vừa “hồng” và “chuyên” để đáp ứng yêu cầu, nhiêm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII họp từ 4-7/10/2021 đã ban hành nghị quyết “Về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị” đã phần nào cho thấy rõ điều đó.

Ba là, sự nghiệp đổi mới trải qua gần 40 năm đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử và niềm tin của nhân dân vào Đảng ngày càng vững chắc. Chế độ chính trị – xã hội luôn luôn ổn định; mức tăng trưởng GDP cao (giai đoạn 2016 – 2020 đạt bình quân 6% năm); quốc phòng, an ninh được tăng cường; đời sống nhân dân được cải thiện; quan hệ quốc tế ngày càng được mở rộng. Từ năm 2016 đến 2019, ngân sách Trung ương đã đầu tư 22.850 tỷ đồng để thực hiện một số chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo, hộ trợ y tế, đào tạo nghề. Khi dịch Covid – 19 diễn ra Đảng, Nhà nước đã chủ động lãnh đạo, huy động sức mạnh của hệ thống chính trị, của cộng đồng dân tộc vì sức khỏe của nhân dân nên đã chủ động kiểm soát dịch hiệu quả, đồng thời nhanh chóng ổn định phát triển kinh tế – xã hội được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Một số học giả, chuyên gia nước ngoài đã đánh giá cao về thành công kép vừa chống dịch Covid – 19, vừa phát triển kinh tế rất hiệu quả của Việt Nam trong thời gian qua.

Bốn là, Đảng, Nhà nước ta xử lý nghiêm các hành vi tham ô, tham nhũng, tiêu cực làm trái với pháp luật, làm thất thoát đến tài sản của đất nước và suy giảm niềm tin của nhân dân. Những vụ việc tham ô, tham nhũng, làm trái pháp luật, nguyên tắc, gây nên thất thoát tài sản đều xử lý nghiêm minh và không có vùng cấm, dù người vi phạm giữ cương vị cao hay thấp, đang đương chức hay đã nghỉ chế độ đều được Đảng, Nhà nước chỉ đạo giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, công khai những sai phạm và hậu quả của vụ việc. Nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đã xử lý kỷ luật không ít cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý.

Chủ trương, đường lối, quyết sách chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam đều lấy ý kiến tham gia của nhân dân, để lãnh đạo đất nước ngày càng giàu mạnh và vì hạnh phúc của nhân dân. Thực tế chứng minh: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế như ngày nay”. Vậy mà, nội dung bài viết hàm chứa mục đích chính trị không trong sáng, đánh đồng hiện tượng tiêu cực xã hội để phủ nhận bản chất ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vì vậy, người dân Việt Nam cần nâng cao cảnh giác, không tin theo những lời lẽ sai trái của các lực lượng phản động. Tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam với mục tiêu cao cả: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.