Xuyên tạc dân chủ ở Việt Nam – Trò cũ diễn lại của Le Nguyen

Từ trước đến nay, các thế lực thù địch luôn tìm cách xuyên tạc tình hình dân chủ, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với đất nước. Bài viết “Xóa bỏ độc tài Cộng sản là xóa sổ dân chủ bịp bợm của Hồ và Đảng CSVN” đăng trên Danlambao của Le Nguyen mới đây là một ví dụ.

Trong bài viết, Le Nguyen cho rằng, “Đảng Cộng sản Việt Nam vi phạm dân chủ và thực thi dân chủ giả hiệu”. Trên thực tế, dân chủ ở nước ta được thể hiện, mở rộng và có cơ chế để đảm bảo thực thi trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là: kinh tế, chính trị, pháp luật, tôn giáo, tự do ngôn luận…

Dân chủ về kinh tế thể hiện qua cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đã tạo điều kiện cho mọi công dân phát huy được quyền tự chủ của mình trong sản xuất, kinh doanh, có quyền lao động và hưởng thành quả lao động theo năng lực và sự đóng góp của mình, có quyền tự do kinh doanh, sản xuất, đầu tư… Nhà nước còn có những chính sách thiết thực để khuyến khích người dân phát triển kinh tế, làm cho dân giàu, nước mạnh.

Trong lĩnh vực chính trị, dân chủ thể hiện rõ nét qua các quy định được nêu lên trong các bản hiến pháp: Nhà nước CHXHCN Việt Nam là nhà nước của dân, do dân, vì dân. Quyền lực nhà nước thuộc về toàn dân chứ không hề nằm trong tay một tổ chức, một nhóm hay một cá nhân nào. Nhân dân thực hiện quyền dân chủ của mình qua 2 hình thức: trực tiếp và gián tiếp. Nhân dân có quyền tố cáo, khiếu nại những người có hành vi vi phạm pháp luật và được cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Trong các cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp ở Việt Nam, tỷ lệ cử tri đi bầu rất cao. Tỷ lệ đại biểu là nữ, người dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo trong Quốc hội ngày càng cao (đứng thứ hai trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương, đứng thứ 9/135 nước trên thế giới). Việc truyền hình trực tiếp các phiên chất vấn của Quốc hội; đối thoại trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ, các bộ trưởng… với nhân dân; tiếp xúc của các đại biểu Quốc hội với cử tri;… đã tạo điều kiện cho người dân thực hiện quyền làm chủ, thực thi quyền kiểm tra, giám sát các hoạt động của Nhà nước và đề đạt nguyện vọng, ý kiến của mình.

Ngoài ra, dân chủ còn thể hiện ở quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do đi lại, tự do cư trú, quyền học tập, khám chữa bệnh và đặc biệt là quyền được thể hiện chính kiến của bản thân về việc xây dựng nhà nước và xã hội Việt Nam.

Le Nguyen còn cho rằng, “Đảng đứng trên, đứng ngoài pháp luật và nhân dân”. Thực tiễn khẳng định, Đảng không “đứng trên, đứng ngoài” pháp luật.

Thực chất Luận điệu này là xuyên tạc, bác bỏ Điều 4 Hiến pháp: Nếu chỉ có một Đảng lãnh đạo Nhà nước và xã hội sẽ dẫn tới chuyên quyền, độc đoán, mất dân chủ. Thế nhưng, họ cố tình không nhắc tới hay “phớt lờ” một điểm then chốt được khẳng định trong Điều 4 là: Các tổ chức của Đảng đều hoạt động trong khuổn khổ Hiến pháp – với tư cách là đạo luật cơ bản và có hiệu lực pháp lý cao nhất của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

Khẳng định vai trò lãnh đạo của mình đối với Nhà nước và xã hội, nhưng trách nhiệm của Đảng trước đất nước, trước nhân dân càng được hiến định trong mỗi bản Hiến pháp. Đảng lãnh đạo Nhà nước và xã hội không chỉ bằng cương lĩnh, chiến lược, các định hướng về chính sách và chủ trương; bằng công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động, tổ chức và kiểm tra; mà phần cốt yếu là thông qua đội ngũ tiền phong của mình là những cán bộ, đảng viên tiêu biểu về bản lĩnh, trí tuệ, phẩm chất và năng lực. Vì vậy, Điều 4 Hiến pháp năm 2013 khẳng định: Các tổ chức của Đảng và đảng viên hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật, nhằm bảo đảm cho Đảng giữ vững bản chất, mục tiêu, lý tưởng của mình, đồng thời là giải pháp quan trọng hàng đầu để phòng, chống, ngăn ngừa mọi nguy cơ thoái hóa, biến chất có thể xảy ra trong điều kiện một Đảng cầm quyền ở nước ta.

Thực tiễn còn khẳng định, Đảng không “đứng trên” nhân dân. Muốn hiểu được bản chất của một đảng cầm quyền, phải nhận thức rõ mục đích hoạt động của đảng đó là vì ai, mang lại lợi ích cho ai. Đảng Cộng sản Việt Nam, như Bác Hồ đã khẳng định: Ngoài lợi ích của giai cấp, của nhân dân, của dân tộc, Đảng ta không có lợi ích gì khác. Vì vậy, Điều 4 Hiến pháp năm 2013 hiến định: Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình.

Việc nhiều lần Đảng ta tiến hành tự chỉnh đốn, mà gần đây nhất là đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình của các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” bước đầu mang lại nhiều hiệu ứng tích cực, được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Tại Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI), Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương đã nhận lỗi trước toàn Đảng, toàn dân về những yếu kém, tồn tại trong công tác xây dựng Đảng và về những suy thoái, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và đang tích cực đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng… Điều đó đã thể hiện tinh thần cầu thị nghiêm túc của Đảng, đồng thời khẳng định ý chí quyết tâm khắc phục những khuyết điểm, yếu kém để Đảng không ngừng nâng cao sức chiến đấu, phẩm chất, trí tuệ, năng lực lãnh đạo, ngày càng ngang tầm với trọng trách được giao.

Chiêu trò xuyên tạc sự thật, vu cáo Đảng Cộng sản Việt Nam vi phạm dân chủ, thực thi dân chủ giả hiệu, đứng trên, đứng ngoài pháp luật và nhân dân… chẳng có gì mới của các thế lực thù địch, nhằm làm giảm sút niềm tin của nhân dân, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với đất nước. Dù có núp dưới hình thức nào, với chiêu trò chính trị gì thì những hành động đó cũng bị nhân dân Việt Nam vạch trần và bác bỏ. Hành động của Le Nguyen thật sự là lố bịch, trò cũ diễn lại, chẳng lừa gạt được ai./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

18 thoughts on “Xuyên tạc dân chủ ở Việt Nam – Trò cũ diễn lại của Le Nguyen

 • 13 Tháng Tám, 2018 at 9:07 sáng
  Permalink

  Dân chủ là bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa, là mục tiêu, động lực của sự phát triển đất nước, nếu không phát huy dân chủ thử hỏi chúng ta có được cơ ngơi, giang sơn đàng hoàng, to đẹp như ngày hôm nay không. Rõ ràng, Lê Nguyên đã cố tính xuyên tạc, bóp méo sự thật lịch sử đó.

  Reply
 • 13 Tháng Tám, 2018 at 4:06 chiều
  Permalink

  Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định: Ngoài lợi ích của giai cấp, của nhân dân, của dân tộc, Đảng ta không có lợi ích gì khác.Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình

  Reply
 • 14 Tháng Tám, 2018 at 5:29 sáng
  Permalink

  Xuyên tạc dân chủ là một thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động nhằm thực hiện “diễn biến hòa bình” ở Việt Nam./.

  Reply
 • 14 Tháng Tám, 2018 at 10:11 sáng
  Permalink

  Một trong những thủ đoạn mà các thế lực xấu, thù địch thường xuyên sử dụng nhằm vu cáo, bịa đặt về dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam là cắt xén một số văn bản chính thức của Nhà nước Việt Nam và Liên hợp quốc (LHQ), rồi dựa vào đó xuyên tạc, vu cáo Việt Nam vi phạm luật pháp quốc tế, vi phạm các cam kết về dân chủ, nhân quyền…

  Reply
 • 15 Tháng Tám, 2018 at 6:56 sáng
  Permalink

  Xuyên tạc dân chủ là một trong những thủ đoạn thực hiện “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch ở Việt Nam hiện nay.

  Reply
 • 15 Tháng Tám, 2018 at 8:07 sáng
  Permalink

  Dù có núp dưới hình thức nào, với chiêu trò chính trị gì thì những hành động của Lê Nguyễn cũng bị nhân dân Việt Nam vạch trần và bác bỏ.

  Reply
 • 15 Tháng Tám, 2018 at 8:08 sáng
  Permalink

  Hành động của Le Nguyen thật sự là lố bịch, trò cũ diễn lại.

  Reply
 • 15 Tháng Tám, 2018 at 8:27 sáng
  Permalink

  Xuyên tạc, bóp méo tình hình dân chủ ở Việt Nam là một chiêu trò, thủ đoạn cơ bản và thường xuyên của các thế lực thù địch với Việt nam hòng ly gián, giảm sút niềm tin của nhân dân với Đảng; tạo cớ để ngoại bang can thiệp và xâm lược!. Đây là thủ đoạn nguy hiểm cần được nhận rõ và đấu tranh bác bỏ!.

  Reply
 • 15 Tháng Tám, 2018 at 10:28 sáng
  Permalink

  Người dân Việt Nam không bao giờ dung thứ cho Le Nguyen – kẻ chuyên xuyên tạc, bóp méo về dân chủ ở Việt Nam

  Reply
 • 15 Tháng Tám, 2018 at 10:36 sáng
  Permalink

  Sự quyết liệt trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã thể hiện tinh thần cầu thị nghiêm túc của Đảng, đồng thời khẳng định ý chí quyết tâm khắc phục những khuyết điểm, yếu kém để Đảng không ngừng nâng cao sức chiến đấu, phẩm chất, trí tuệ, năng lực lãnh đạo, xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ của nhân dân.

  Reply
 • 15 Tháng Tám, 2018 at 10:43 sáng
  Permalink

  Từ thực tiễn sự phát triển của đất nước đã cho chúng ta câu trả lời đúng đắn: Dân chủ ở nước ta được thể hiện, mở rộng và có cơ chế để đảm bảo thực thi trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là: kinh tế, chính trị, pháp luật, tôn giáo, tự do ngôn luận…Lê nguyễn có mắt mà không nhìn thấy sao? cái mắt bị mù, cái tai bị điếc thì còn cái não của Lê nguyễn đâu mà ăn nói hàm hồ như vậy

  Reply
 • 15 Tháng Tám, 2018 at 10:46 sáng
  Permalink

  Vẫn lại chiêu trò cũ nhằm xuyên tạc sự thật, vu cáo Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm làm giảm sút niềm tin của nhân dân, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với đất nước. Lê nguyễn dù có núp dưới hình thức nào, với chiêu trò chính trị gì thì những hành động đó cũng bị nhân dân Việt Nam vạch trần và bác bỏ.

  Reply
 • 15 Tháng Tám, 2018 at 10:49 sáng
  Permalink

  Đảng ta tiến hành tự chỉnh đốn thể hiện tinh thần cầu thị nghiêm túc của Đảng, đồng thời khẳng định ý chí quyết tâm khắc phục những khuyết điểm, yếu kém để Đảng không ngừng nâng cao sức chiến đấu, phẩm chất, trí tuệ, năng lực lãnh đạo, ngày càng ngang tầm với trọng trách được giao. Điều đó đã được nhân dân đồng tình, ủng hộ, uy tín của Đảng với nhân dân rất cao. Vậy nên, những lời lẽ của Lê nguyễn chỉ chứng tỏ hắn là kẻ muốn hại nước hại dân.

  Reply
 • 17 Tháng Tám, 2018 at 4:17 chiều
  Permalink

  rieng nhan vat le nguyen nay phai dap cho co alo, choc cho no mat, diec tai de lafm guogn cho ke khac

  Reply
 • 17 Tháng Tám, 2018 at 4:23 chiều
  Permalink

  khong biet cai thang le nguyen no chui tu lo mo ra ma bo lao qua nhi, moi nguoi cu vao ma tan cho no tan xac alo, roi bo nha, mu hai cai pha oto, thung mang nhi hai cai tai cup nhu tai cho bec di nha

  Reply
 • 27 Tháng Tám, 2018 at 8:12 sáng
  Permalink

  XUYÊN TÁC NỀN DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM CHÍNH LÀ ÂM MƯU CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH NHẰM CHIA RẼ KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, LÀM MẤT LÒNG TIN, HẠ THẤP VAI TRÒ LÃNH ĐẠO ĐẤT NƯỚC CỦA ĐẢNG

  Reply
 • 29 Tháng Tám, 2018 at 7:45 sáng
  Permalink

  Việc cố tình xuyên tạc, bóp méo tình hình dân chủ ở Việt Nam hiện nay là một thủ đoạn thâm độc, nó phủ nhận thành quả của Đảng, Nhà nước, Nhân dân ta

  Reply
 • 29 Tháng Tám, 2018 at 2:42 chiều
  Permalink

  Mỗi người dân cần hết sức cảnh giác không để các thế lực thù địch lừa bịp, lôi kéo; đồng thời phải giữ vững niềm tin vào thắng lợi của công cuộc đổi mới đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo./.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.